hamburger-icon

Kliker.info

Milorad Barašanin : Pritisaka se ne bojim

Milorad Barašanin : Pritisaka se ne bojim

26 Decembra
03:31 2009

Za če­ti­ri i po go­di­ne ra­da Tu­ži­laš­tva BiH, 160 oso­ba je op­tu­že­no za ra­tne zlo­či­ne i or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal. Gla­vni drža­vni tu­ži­lac Mi­lo­rad Ba­ra­šin je za Jus­ti­ce Re­port u pe­tak go­vo­rio o pos­ti­gnu­ći­ma, pro­ble­mi­ma i pla­no­vi­ma ure­da na či­jem je če­lu.On na pi­ta­nje da li je odlu­ka Va­len­ti­na In­cka ko­ja omo­gu­ća­va dalj­nji an­ga­žman me­đu­na­ro­dnih tu­ži­la­ca pri Odje­lu za ra­tne zlo­či­ne do­šla pre­ka­sno, od­go­va­ra uobi­ča­je­nom kon­sta­ta­ci­jom da "ne ko­men­ta­ri­še odlu­ke vi­so­kog pred­sta­vni­ka".

– U Odje­lu za ra­tne zlo­či­ne Tu­ži­laš­tva BiH tre­nu­tno ra­di je­dan me­đu­na­ro­dni tu­ži­lac, Ju­de Ro­ma­no i uz nje­ga, po­tre­bno je da se po­pu­ne još tri mjes­ta. Za te no­ve ko­le­ge bit će ra­spi­san kon­kurs i nji­hov izbor i ime­no­va­nje vršit će Vi­so­ko sud­sko i tu­ži­la­čko vi­je­će BiH. Na ta mjes­ta, ako se pri­ja­ve, do­ći će me­đu­na­ro­dni tu­ži­oci. Šef Odje­la za ra­tne zlo­či­ne Tu­ži­laš­tva BiH ne­će vi­še bi­ti me­đu­na­ro­dni tu­ži­lac, jer oni vi­še ne mo­gu bi­ti na če­lu odje­la. Še­fo­vi mo­gu bi­ti do­ma­ći tu­ži­oci i oni će uje­dno bi­ti za­mje­ni­ci gla­vnog tu­ži­oca, ko­ji će ih i iza­bra­ti na tu po­zi­ci­ju. Ta­ko je za­ko­nom pro­pi­sa­no.

Da li su ove pro­mje­ne stvo­ri­le pro­ble­me u re­do­vnom ra­du Odje­la za ra­tne zlo­či­ne Tu­ži­laš­tva BiH?

– Pre­laz ni­je sa­mo u Odje­lu za ra­tne zlo­či­ne, ne­go i u Odje­lu za or­ga­ni­zo­va­ni, pri­vre­dni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju Tu­ži­laš­tva BiH. Sva­ki pre­laz je bo­lan, ali, u tu­ži­la­čkoj or­ga­ni­za­ci­ji, a ja tu ra­dim od po­čet­ka svo­je ra­dne ka­ri­je­re, uvi­jek je bi­lo tur­bu­len­ci­ja, pro­mje­na, tran­sfor­ma­ci­ja. Ipak, pre­dme­ti ne smi­ju sta­ja­ti, Tu­ži­laš­tvo mo­ra fun­kci­oni­sa­ti, ta­ko će i bi­ti. Imao sam vi­še va­ri­jan­ti, za­vi­sno od to­ga šta se de­si i već sam pre­du­zeo ne­ke akti­vnos­ti. Pre­dme­ti se mo­ra­ju is­tra­ži­va­ti, mo­ra­ju se do­no­si­ti tu­ži­la­čke odlu­ke, zas­tu­pa­ti op­tu­žni­ce pred Su­dom… Osim odlas­ka me­đu­na­ro­dnih tu­ži­la­ca, Tu­ži­laš­tvo BiH je os­ta­lo bez još je­dnog do­ma­ćeg tu­ži­oca, ko­ji je pre­šao da ra­di kao su­di­ja Su­da BiH.

Ko­li­ko ste za­do­vo­ljni onim što ste ura­di­li u prvih go­di­nu da­na ko­li­ko ste na če­lu Tu­ži­laš­tva?

– Što se ti­če go­diš­njeg iz­vje­šta­ja, ne bih da­vao ni­ka­kve po­dat­ke, iako ih imam, jer ra­dna go­di­na još ni­je za­vrše­na i o to­me ću tek mo­ći da go­vo­rim u fe­bru­aru idu­će go­di­ne. Ipak, kao gla­vni tu­ži­lac ću re­ći da sam do­brim di­je­lom za­do­vo­ljan, ali to ne zna­či da se mi mo­že­mo za­do­vo­lji­ti ura­đe­nim. Na ko­le­gi­ju ko­ji sam održao sa tu­ži­oci­ma ovih da­na, re­kao sam da re­zul­ta­ti od ove go­di­ne mo­ra­ju bi­ti na mno­go ve­ćem ni­vou.

Pu­no je kri­ti­ka na tem­po ko­jim se pro­vo­di Stra­te­gi­ja za pro­ce­su­ira­nje ra­tnih zlo­či­na. Za uspos­ta­vu cen­tra­li­zi­ra­ne ba­ze po­da­ta­ka od­go­vor­no je Tu­ži­laš­tvo. Ba­za je tre­ba­la bi­ti za­vrše­na u ja­nu­aru ove go­di­ne, ali, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, još uvi­jek je ne­ma.

– Ne znam šta vi po­dra­zu­mi­je­va­te pod cen­tra­li­zo­va­nom ba­zom, ali ona sto­ji na mom sto­lu. Ba­za pre­dme­ta su sa­mo us­kla­đe­ni po­da­ci izme­đu tu­ži­la­šta­va. Tu­ži­laš­tvo BiH ima cen­tra­li­zo­va­nu ba­zu o sva­kom pre­dme­tu ko­ji se na­la­zi u BiH.

Lju­di se tek sad otva­ra­ju

Zna li se ko­na­čan broj osu­mnji­če­nih za ra­tne zlo­či­ne?

– Taj broj ni­ka­da ni­je ko­na­čan jer iz sva­kog pre­dme­ta mo­že da iza­đe još ma­sa dru­gih. Gle­daj­te, pro­tok vre­me­na je uči­nio svo­je i tek sa­da se po­je­di­ni lju­di otva­ra­ju i go­vo­re o zlo­či­ni­ma ko­ji su se de­ša­va­li, a ni­su bi­li za­bi­lje­že­ni.Da li iz tih po­da­ta­ka mo­že­te za­klju­či­ti da ne­ma pa­ra­lel­nih is­tra­ga ko­je vo­di Tu­ži­laš­tvo BiH i os­ta­la tu­ži­laš­tva, okru­žna i kan­to­nal­na?

– To je kom­plek­sno pi­ta­nje i ne­ću vam da­ti od­go­vor.

Pri­ti­sa­ka se ne bo­jim

Go­di­nu da­na ste na fun­kci­ji gla­vnog tu­ži­oca i, ko­li­ko se zna, bi­li ste izlo­že­ni pri­tis­ci­ma. Da li se is­pla­ti­lo pri­hva­ti­ti fun­kci­ju gla­vnog tu­ži­oca Tu­ži­laš­tva BiH?

– Kom­pli­ko­va­no je pi­ta­nje. Ovo je naj­slo­že­ni­je, naj­te­že i naj­kom­pli­ko­va­ni­je ra­dno mjes­to. Tu­ži­lac ko­jeg svi hva­le, po me­ni, ni­je do­bar. Kao gla­vni tu­ži­lac mo­gu re­ći sa­mo da smo mi na do­brom pu­tu. Ovom in­sti­tu­ci­jom ru­ko­vo­dim go­to­vo dvi­je go­di­ne, jer sam bio i v. d. gla­vnog tu­ži­oca. Spo­znao sam sve šta je po­tre­bno da se ra­di, da se mi­je­nja ka­ko bi­smo išli na­pri­jed. A što nas pri­tiš­ću i što nas na­pa­da­ju, to su po­ku­ša­ji da sma­nji­mo po­sao ko­ji ra­di­mo. To je i znak da je dos­ta u na­šem okru­že­nju kri­mi­no­ge­nog . To­ga se ne bo­jim.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku