hamburger-icon

Kliker.info

Meho Kodro : Ka­ta­lon­ci pam­te noć kad sam sru­šio Re­al (VIDEO)

Meho Kodro : Ka­ta­lon­ci pam­te noć kad sam sru­šio Re­al (VIDEO)

29 Novembra
02:53 2010

Der­bi špan­ske no­go­me­tne li­ge i je­dna od naj­ve­ćih uta­kmi­ca u svi­je­tu no­go­me­ta, "El Cla­si­co" Bar­se­lo­ne i Re­ala na ra­spo­re­du je ve­če­ras na gran­dio­znom sta­di­onu Kamp Nou. U du­goj is­to­ri­ji du­ela u Pri­me­ri, Ka­ta­lon­ci ima­ju 68 po­bje­da, šest vi­še od Re­ala, a bh. no­go­me­tni za­lju­blje­ni­ci sa po­no­som pam­te da je u je­dnom od tri­jum­fa klju­čnu  ulo­gu imao Me­ho Ko­dro, ne­ka­daš­nji kla­sni gol­ge­ter Bar­se, Re­al So­si­je­da­da i Te­ne­ri­fa. Ovaj Mos­ta­rac je je­di­ni no­go­me­taš iz BiH ko­ji je igrao "El Cla­si­co", a na­vi­ja­či bor­do-pla­vih i da­nas pre­pri­ča­va­ju 11. fe­bru­ar 1996. go­di­ne. Ko­dro je bio zvi­jez­da ve­če­ri, pos­ti­gav­ši dva go­la Re­alu, uz asis­ten­ci­ju Lu­isu Fi­gu, za ubje­dljiv tri­jumf od 3:0.

Ma­da sam bo­lja iz­da­nja imao u Re­al So­si­je­da­du, bar je­dnu se­zo­nu sam osje­tio za­što za Bar­su go­vo­re da je vi­še od klu­ba. Bi­la je čast igra­ti u je­dnom od naj­ve­ćih ti­mo­va pla­ne­te i te­ško se ne­što mo­že po­re­di­ti sa tim – ka­že biv­ši bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i ne­su­đe­ni se­le­ktor na du­že sta­ze.Ta­daš­njem me­na­dže­ru Ka­ta­lo­na­ca, ve­li­kom Jo­ha­nu Kroj­fu, 48 go­lo­va Mos­tar­ca u Re­al So­si­je­da­du, bi­li su do­vo­ljna pre­po­ru­ka da ga 1995. go­di­ne do­ve­de u «Blau­gra­nu». Ho­lan­đa­nin je po­se­bno vo­lio Ko­dru, ali ni je­dan ni dru­gi se ni­su za­drža­li du­go na Kamp Nou. Bar­sa je os­ta­la bez ti­tu­la, a Ko­dro je pos­ti­gao „sa­mo" 15 go­lo­va u svim ta­kmi­če­nji­ma.Ka­da igra­te u Bar­si, to ne­kad i ni­je do­vo­ljno. Ima­ju­ći u vi­du okol­nos­ti i po­vre­de, ni­sam mo­gao vi­še. Umjes­to Kroj­fa na klu­pu je do­šao Rob­son i do­veo sa so­bom Ro­nal­da, ko­ji je izbio u prvi plan. Mo­rao sam oti­ći na Te­ne­ri­fe, u to­pli­je kra­je­ve,.

Os­ta­li ste upa­mće­ni po fan­tas­ti­čnoj igri na Nou Kam­pu, ka­da ste u El Cla­si­cu sa­mi po­bi­je­di­li Re­al.

Si­gur­no je­dna od lje­pših uspo­me­na u ka­ri­je­ri, jer ta­kav der­bi na pre­pu­nom sta­di­onu je ne­što po­se­bno. De­ša­va­nja sa te­re­na su se pre­pri­ča­va­la još du­go na­kon su­dij­skog zvi­ždu­ka, a ja sam bio he­roj Ka­ta­lo­ni­je.

Jes­te li osje­ti­li tu ču­ve­nu ne­trpe­lji­vost izme­đu Ka­ta­lo­na­ca i Ma­dri­đa­na?

Ne, ali pos­to­ji za­ni­mljiv ri­va­li­tet izme­đu njih, ko­ji do­du­še ni­je izla­zio van spor­tskih okvi­ra. Bar­se­lo­ni je naj­va­žni­je da do­bi­je Re­ala, a ka­da se to os­tva­ri, kao da su ri­je­še­ni svi pro­ble­mi na svi­je­tu.

Ko iz ve­če­raš­njeg du­ela pla­ne­tar­nih zvi­jez­da, Me­si­ja i Ro­nal­da iza­ći kao po­bje­dnik?

Obo­ji­ca su ve­li­koj for­mi, kao uos­ta­lom i nji­ho­vi ti­mo­vi. Me­si i Kris­ti­ja­no su sli­ka i pri­li­ka odno­sa Bar­se i Re­ala, jer ima­ju dva vrlo ra­zli­či­ta, ali pre­po­zna­tlji­va sti­la. Dra­že mi je gle­da­ti i uži­va­ti u kom­bi­na­to­ri­ci igra­ča Bar­se, ali i Ma­dri­đa­ni su po­ka­za­li da zna­ju bi­ti efi­ka­sni i za­ni­mlji­vi.Te­ško je re­ći ko će ve­če­ras bi­ti bo­lji ili odlu­či­ti uta­kmi­cu. Po me­ni, ovo bi mo­gao bi­ti je­dan od ne­iz­vje­sni­jih der­bi­ja, ti­je­sna i tvrda uta­kmi­ca. Bar­si da­jem pre­dnost sa­mo zbog do­ma­ćeg te­re­na

Da li je ovo ko­na­čno go­di­na kra­ljev­skog klu­ba?

– Vrlo mo­gu­će, jer Mu­ri­njo je na­pra­vio re­vo­lu­ci­ju u Re­alu, sa svo­jim "ru­ko­pi­som", ja­kom od­bra­nom i efi­ka­snim kon­tra­ma. Ima re­zul­ta­te, a nje­go­vi "kra­lje­vi" su pu­ni sa­mo­po­uz­da­nja. Ima­ju­ći u vi­du for­mu zvi­jez­da po­put Ro­nal­da ili Di Ma­rie, Re­al mo­že osvo­ji­ti na­slov u Pri­me­ri ove go­di­ne, ali ne sa­mo to. Mi­slim da su prvi fa­vo­ri­ti i u Li­gi Prva­ka, na­ko du­že pa­uze – re­kao je Me­ho Ko­dro na kra­ju raz­go­vo­ra za San i is­ta­kao da ža­li što ne­će bi­ti na tri­bi­na­ma Kamp Noua, zbog oba­ve­za u San Se­bas­ti­anu, gdje tre­ni­ra dru­gi tim Re­al So­si­je­da­da.

Oba ti­ma u po­bje­dni­čkoj se­ri­ji

U «okršaj» dvi­je no­go­me­tne in­sti­tu­ci­je, eki­pa Re­ala ula­zi sa prve po­zi­ci­je na ta­be­li i ni­zom od se­dam tri­jum­fa. Do­sad ne­po­ra­že­nom ti­mu se­zo­ne, mo­žda je­di­no Ka­ta­lon­ci, aktu­el­ni prva­ci Evro­pe, mo­gu sta­ti u kraj. Bar­se­lo­na je ta­ko­đer u odli­čnoj se­ri­ji od šest uta­kmi­ca, a na ta­be­li Pri­me­re ima­ju sa­mo bod za­os­tat­ka. Us­pje­šni­ji su od Re­ala u po­slje­dnja če­ti­ri su­sre­ta, a na da­naš­nji dan pro­šle go­di­ne, Bar­sa je na svom te­re­nu sla­vi­la mi­ni­mal­nim re­zul­ta­tom. (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku