hamburger-icon

Kliker.info

Lud, zbunjen, normalan : Država ne zna da je prodala granični prelaz!

Lud, zbunjen, normalan : Država ne zna da je prodala granični prelaz!

09 Augusta
05:21 2008

Vi­so­ki pred­sta­vnik jes­te pro­du­žio va­že­nje svo­je odlu­ke o za­bra­ni ra­spo­la­ga­nja drža­vnom imo­vi­nom sve dok se ne usvo­ji za­kon o drža­vnoj imo­vi­ni na ni­vou drža­ve BiH, ali su u pe­tak za "San" u OHR-a re­kli da je pro­da­ja ze­mlji­šta na ko­jem se na­la­zi gra­ni­èni pre­laz Iva­ni­ca spe­ci­fi­čno pi­ta­nje i da je za nje­ga na­dle­žna Ko­mi­si­ja za drža­vnu imo­vi­nu.- Ko­mi­si­ja za drža­vnu imo­vi­nu BiH je u po­zi­ci­ji da odlu­či da li tre­ba­ju pos­to­ja­ti izu­ze­ci ili ne – ka­že por­tpa­rol OHR-a Oleg Mi­li­šiæ.Skan­dal sa Iva­ni­com u ja­vnos­ti pra­kti­čno, za­hva­lju­ju­ći svom po­sla­ni­čkom pi­ta­nju, obje­lo­da­nio drž1ani par­la­men­ta­rac Slo­bo­dan Ša­ra­ba. Na­ime, prvo je Opæi­na Ra­vno pro­da­la pri­va­tni­ci­ma ze­mlji­šte na ko­jem se na­la­zi gra­ni­èni pre­laz Iva­ni­ca, a po­tom je Evrop­ska ko­mi­si­ja po­vu­kla tri mi­li­ona eura ko­je je na­mi­je­nje­ni­la za iz­gra­dnju sa­vre­me­nog gra­ni­ènog pri­je­la­za pre­ma Hrvat­skoj na tom mjes­tu.Ko­mi­si­ja za drža­vnu imo­vi­nu, me­đu­tim, ne zna da je pro­da­to ze­mlji­šte na ko­jem se na­la­zi gra­ni­čni pre­laz Iva­ni­ca. Obra­zla­žu nam da Ko­mi­si­ja ni­je na­dle­žna za gra­ni­ène pre­la­ze.Me­ðu­tim, pred­sje­da­va­ju­æi Ko­mi­si­je za drža­vnu imo­vi­nu Zvo­ni­mir Ku­tle­ša ipak pri­zna­je za "San" da je sti­gao zah­tjev Opći­ne Ra­vno za izu­zi­ma­nje odre­đe­ne po­vrši­ne ze­mlji­šta na Iva­ni­ci, ali ka­že da on još uvi­jek ni­je ra­zma­tran.- Èi­ni mi se da taj zah­tjev ni­je ni kom­ple­ti­ran po­tre­bnim do­ka­zi­ma, kao ni ze­mlji­šno-knji­žnim izvad­ci­ma i po­sje­dnim lis­ta­ma. Ra­di se o kom­ple­ksu ze­mlji­šta po­vrši­ne od ne­ko­li­ko mi­li­ona kva­dra­tnih me­ta­ra – re­kao nam je Ku­tle­ša.Na na­še pi­ta­nje da li je znao da se na toj po­vrši­ni na­la­zi i gra­ni­èni pre­laz Iva­ni­ca, krat­ko je od­go­vo­rio da je to za nje­ga no­va in­for­ma­ci­ja.

– Ni­sam uo­pæe znao da se ra­di o ze­mlji­štu na ko­jem je gra­ni­èni pre­laz Iva­ni­ca – ka­že Ku­tle­ša.Zbu­nje­ni su u pe­tak bi­li i u Upra­vi za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje ko­ja je za­je­dno sa Gra­ni­ènom po­li­ci­jom BiH na­dle­žna za gra­ni­ène pri­je­la­ze. Oni još, dok sa­mi ne pro­vje­re si­tu­aci­ju na te­re­nu, ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti veæ sa­da otvo­re­nu mo­gu­ænost za­bra­ne pre­las­ka pre­ko gra­ni­ènog pre­la­za Iva­ni­ca.Por­tpa­rol Upra­ve Rat­ko Ko­va­èe­viæ po­jaš­nja­va za "San" da su pro­ble­mi sa do­na­ci­jom Evrop­ske ko­mi­si­je oko ula­ga­nja u re­kon­stru­kci­ju i mo­der­ni­za­ci­ju gra­ni­ènog pre­la­za nas­ta­li još 2000. go­di­ne zbog ne­spo­ra­zu­ma sa lo­kal­nom za­je­dni­com u Iva­ni­ci.- Evrop­ska ko­mi­si­ja svo­je­vre­me­no je bi­la za­in­te­re­si­ra­na za iz­gra­dnju gra­ni­čnog pre­la­za Iva­ni­ca, me­đu­tim, njen tim ko­ji je ut­vrði­vao pri­ori­te­te iz­gra­dnje no­vih su­vre­me­nih gra­ni­čnih pre­la­za u BiH, pra­kti­èno ni­je na­išao na po­drški lo­kal­ne za­je­dni­ce po­tre­bnu za ek­spro­pri­ja­ci­ju ze­mlji­šta i znam da su već ta­da na sa­mom po­čet­ku ja­vi­li odre­ðe­ni pro­ble­mi – po­ja­snio nam je Ko­va­če­vić.Iva­ni­ca, odno­sno pros­tor uz gra­ni­cu sa Hrvat­skom na brdi­ma iznad ja­dran­ske ma­gis­tra­le već je ne­ko­li­ko go­di­na na me­ti hrvat­skih taj­ku­na ko­ji že­le tu, pra­kti­èno u du­bro­va­čkom za­le­đu, na­pra­vi­ti eli­tna na­se­lja ko­jim bi se kon­ku­ri­sa­lo Du­brvni­ku, a u sve se sa­vrše­no ukla­pa­ju pla­no­vi Vla­de RS ko­je je prer­zen­ti­rao njen prvi čo­vjek Mi­lo­rad Do­dik o ra­zvo­ju su­sje­dnog Tre­bi­nja i gra­dnji aero­dro­ma na tom po­dru­čju.- Do sa­da su kroz do­na­ci­je Evrop­ske ko­mi­si­je fi­na­si­ra­ne iz­gra­dnja gra­ni­ènih pre­la­za Ra­ča, Ka­ra­kaj, Ka­men­sko, Bo­san­ski Ša­mac… Kroz te pro­je­kte, Evrop­ska ko­mi­si­ja do­ni­ra­la nam je vi­še od 15 mi­li­ona eura – re­kao je Rat­ko Ko­va­če­vić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku