hamburger-icon

Kliker.info

Lagumdžija : Predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić se pravi kao da je pao s kruške

Lagumdžija : Predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić se pravi kao da je pao s kruške

24 Aprila
11:56 2008
De­ce­nij­sko in­sis­ti­ra­nje, ugla­vnom me­di­ja i po­ne­kog po­li­ti­ča­ra, na sprije­ča­va­nju krčmlje­njabh.hi­dro­po­ten­ci­ja­la od stra­ne su­sje­da, ko­na­čno je do­prlo i do naj­vi­ših in­stan­ci drža­ve.Pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ris Si­laj­džić svojim je kolegama u Predsjedništvu dao dokumente koje ima i na na­re­dnoj sje­dni­ci bi se ova in­sti­tu­ci­ja trebala oči­tovati o kra­đi, ka­ko tvrdi, 4,5 mi­li­jar­di eura.Kao što je "San" u ne­ko­li­ko na­vra­ta pi­sao, ci­je­la pri­ča ba­zi­ra se na neo­vla­šte­nom ko­ri­šte­nju pri­ro­dnih re­sur­sa BiH, kon­kre­tno hi­dro­po­ten­ci­ja­la ri­je­ka Dri­ne, Tre­biš­nji­ce i sli­va ri­je­ke Ce­ti­ne, odno­sno vo­da iz je­ze­ra Bu­ško Bla­to kod Li­vna.An­te Čolak, po­sla­nik HSS-NHI BiH u Par­la­men­tu FBiH, ko­ji go­di­na­ma upo­zo­ra­va na pro­blem Bu­škog je­ze­ra, ne vje­ru­je da će Si­laj­dži­će­va na­ja­va do­ves­ti do bi­lo ka­kve ozbi­ljne rea­kci­je vlas­ti u BiH. Čolak ka­že da su in­sti­tu­ci­je ima­le pri­li­ku i ra­ni­je da ne­što po­du­zmu, pri­je sve­ga kroz spo­ra­zum o ener­get­skoj za­je­dni­ci ko­ji su po­tpi­sa­le sve tri drža­ve, ali su oda­bra­le da se ne ­mije­šaju u vlas­ti­ti po­sao.A jasno je da će morati jer, kako je to početkom ove sedmice rekao hrvatski predsjednik Stjepan Mesić komentarišući priču premijera RS Milorada Dodika o oko 150 miliona KM duga Hrvatske RS-u, o tim stvarima pregovaraće države, a ne njihovi dijelovi.
Neće se odreći 
Zlat­ko La­gu­mdži­ja, ne­ka­daš­nji mi­nis­tar inos­tra­nih po­slo­va i po­sla­nik SDP-a u drža­vnom Par­la­men­tu, ta­ko­đer ne vje­ru­je u is­kre­nost Si­laj­dži­će­vih na­ja­va.- Oči­to se ra­di o po­li­ti­kan­stkoj izja­vi ko­ja je us­mje­re­na pre­ma to­me da se na­pra­vi no­va afe­ra, a da se ne ri­je­ši ni­šta – ka­že La­gu­mdži­ja.On is­ti­če da naj­ve­ći pro­blem BiH ni­je "što ima pro­blem sa su­sje­di­ma već što ima pro­blem sa­ma sa so­bom, jer nam se pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva pra­vi kao da je pao s kru­ške".Vi­še vje­re u mo­gu­ćnost do­go­vo­ra izme­đu čel­ni­ka ra­zli­či­tih ni­voa vlas­ti unu­tar BiH, ko­jih se ovaj pro­blem ti­če, ima Mla­den Iva­nić ta­ko­đer ne­ka­daš­nji mi­nis­tar inos­tra­nih po­slo­va. On na­gla­ša­va da je re­al­no da se izme­đu se­be o to­me do­go­vo­ri­mo "jer su nam eko­nom­ski in­te­re­si is­ti".- Ne­će se ne­ka op­šti­na u RS-u odre­ći pri­ho­da bez ob­zi­ra što du­go­va­nja po­ti­ču od Srbi­je – ka­že Iva­nić.On, me­đu­tim, sma­tra da u okvi­ru Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH tre­ba do­ni­je­ti odlu­ku na ko­ji na­čin ovo rje­ša­va­ti sa su­sje­di­ma, a Si­laj­dži­ćev is­tup ta­ko­đer sma­tra po­li­ti­za­ci­jom, bez re­al­nih po­ka­za­te­lja, na­ro­či­to kad su u pi­ta­nju izno­si nov­ca ko­ji nam du­gu­ju su­sje­dne ze­mlje.
Međudržavna vijeća 
  Mi­nis­tar inos­tra­nih po­slo­va BiH Sven Al­ka­laj na­jav­lju­je da će se o ovim pro­ble­mi­ma sa Hrvat­skom i Srbi­jom raz­go­va­ra­ti na sje­dni­ca­ma me­đu­drža­vnih vi­je­ća, ko­ja bi tre­ba­la da se održe sre­di­nom go­di­ne. Ovo pi­ta­nje za­hti­je­va raz­go­vo­re na naj­vi­šem ni­vou, ka­že Al­ka­laj, i naj­vi­ši ni­voi vlas­ti mo­ra­ju usa­gla­si­ti ne­ku pla­tfor­mu.- Mo­rat će­mo, na­ra­vno, na­ći kon­sen­zus me­đu vlas­tima u BiH ka­ko bi ovo ri­je­ši­li. Bez to­ga ne­ma ni­šta. Sve će to pro­pas­ti ako se mi me­đu­so­bno ne do­go­vo­ri­mo – sma­tra Al­ka­laj.  (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku