hamburger-icon

Kliker.info

Krešimir Zubak : Ne kajem se što sam odbio potpisati Dejtonski sporazum

Krešimir Zubak : Ne kajem se što sam odbio potpisati Dejtonski sporazum

22 Novembra
06:51 2008

Tri­na­est go­di­na na­kon po­tpi­si­va­nja Dej­ston­skog mi­ro­vnog spo­ra­zu­ma vla­da sko­ro je­din­stve­no miš­lje­nje da je nje­go­va naj­ve­ća za­slu­ga u za­su­tav­lja­nju ra­tnih dej­sta­va u BiH. Sve os­ta­lo je dis­ku­ta­bil­no, a po­li­ti­ča­ri, do­ma­ći ili iz me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, sva­ko ma­lo kri­ti­ku­ju spo­ra­zum ili ne­ki nje­gov dio. Sve gla­sni­je se ču­je i da su nje­go­vi di­je­lo­vi po­gre­šni. Ve­li­ki je bio broj po­ku­ša­ja iz­mje­na aneksa IV, Us­ta­va BiH, ali do­sad ni­ti je­dan us­pje­šan. Dej­ton­ski spo­ra­zum pa­ra­fi­ra­li su u ame­ri­čkoj vaz­du­ho­plo­vnoj ba­zi Rajt-Pa­ter­son biv­ši pred­sje­dni­ci BiH, Hrvat­ske i Srbi­je, Ali­ja Ize­tbe­go­vić, Fra­njo Tu­đman i Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić 21. no­vem­bra 2005. go­di­ne. U ime bo­san­skih Srba pa­ra­fi­rao ga je ta­daš­nji pot­pred­sje­dnik RS Ni­ko­la Ko­lje­vić, a bo­san­skih Hrva­ta ta­daš­nji pred­sje­dnik HVO, vla­de Her­ceg-Bo­sne, Ja­dran­ko Prlić. Kre­ši­mir Zu­bak, ta­daš­nji pred­sje­dnik Her­ceg-Bo­sne, bio je taj ko­ji je tre­bao pa­ra­fi­ra­ti umjes­to Prli­ća. Odbio je to jer je sma­trao da je spo­ra­zum ne­pra­ve­dan, ali ni na­kon žes­to­kih pri­ti­sa­ka, uklju­ču­ju­ći Tu­đma­no­ve, ni­je pro­mi­je­nio miš­lje­nje. Za "San" je Zu­bak u pe­tak izja­viio da se ni 13 go­di­na ka­sni­je ne ka­je što ni­je sta­vio svoj po­tpis na taj do­ku­ment.– Ne ka­jem se ni sa­da, ni­ti ću se ikad ka­ja­ti. Mi­slim da sam ura­dio is­pra­vno i sva­kom pa­me­tnom je to ja­sno. No, ka­jao se ja ili ne, Dej­ton­ski spo­ra­zum je 13 go­di­na na sna­zi – ka­že Zu­bak. Pod­sje­ti­mo, 2004. go­di­ne na "Evrop­skoj kon­fe­ren­ci­ji jus­ti­ci­ja paks" usvo­je­na je izja­va o nu­žnos­ti re­vi­zi­je Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma. Izos­ta­nak us­ta­vne re­for­me za­us­tav­lja uve­li­ko BiH na pu­tu ka evroa­tlan­tskim inet­gra­ci­ja­ma. Na­kon mnoš­tva do­sa­daš­njih ne­us­pje­ha, ma­lo na­de za pro­mje­nu us­ta­va u BiH uli­va okto­bar­ski spo­ra­zum li­de­ra tri naj­ja­če na­ci­onal­ne stran­ke u BiH. No, do kon­kre­tne pro­mje­ne na sna­zi je Dej­ton­ski mi­ro­vni spo­ra­zum, či­ji ori­gi­nal na­mi­je­njen Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni iz­gu­bljen, a dan nje­go­vog po­tpi­si­va­nja kao pra­znik sla­vi sa­mo ma­nji bh. en­ti­tet, Re­pu­bli­ka Srpska(Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku