hamburger-icon

Kliker.info

Kozarić : Centralna banka BiH nije izgubila ni jednu jedinu KM

Kozarić : Centralna banka BiH nije izgubila ni jednu jedinu KM

03 Novembra
08:02 2008

Kemal Kozarić, guverner Centralne banke BiH, ponovio je svoj stav da Bosna i Hercegovina neće osjetiti direktne posljedice globalne ekonomske krize, jer domaće banke u svom poslovanju nisu bile prisutne na  tržištu hipotekarnih kredita.- Mi nismo pusto ostrvo i kao posljedice globalne krize poremećaji su mogući, ali na taj način što banke neće imati tako jaku ekspanziju kao do sada. Vrijeme sticanja velikih profita je iza banaka i sada je vrijeme za sticanje povjerenja depozitara. Ovo je za naše bankarstvo najviše kriza povjerenja koje je na ispitu u relaciji banka – banka, banka – država, banka – građani. U zadnja tri dana bilježi se povećanje uloga u bankama i nadam se da to pokazuje da je zaustavljena panika građana u kojoj je sa računa štednje podignuto oko 500 miliona KM. Imali smo štediše koji su dizali po milion eura i sve to je bilo posljedica lošeg iskustva i nepovjerenja vezanog za staru deviznu štednju – rekao je Kozarić i naglasio kako «novac podignut sa računa za štednju i stavljen u sef banke predstavlja čisti gubitak za klijenta».On je ponovio da «bez komercijalnih banaka nema žovota, investicija, ulaganja i razvoja».- Država ničim nije uspjela da potakne razvoj ekonomije BiH. To su učinili mali biznisi i komercijalne banke koje u ovoj situaciji u prvom re­du mo­ra­ju is­ko­ris­ti­ti svo­je unu­traš­nje re­sur­se ka­ko bi do­šlo da sma­nje­nja tro­ško­va, a tek na­kon to­ga posegnuti za različitim instrumentima kao što je povećanje kamatnih stopa, što niko ne može kontrolisati jer je to stvar slobodnog izbora banke.Is­kre­no se na­dam da ne­će do­ći do ne­kog ve­li­kog po­ve­ća­nja ka­ma­tnih sto­pa – rekao je Ko­za­rić.On je na­gla­sio da bi, ako u na­re­dnoj go­di­ni do­đe do sma­nje­nja di­rek­tnih stra­nih in­ves­ti­ci­ja i do­to­ka ka­pi­ta­la, mo­glo do­ći do sma­nje­nja sred­sta­va za kre­di­ti­ra­nje i da bi to mo­glo uti­ca­ti na stan­dard gra­đa­na.

Uski interesi

– Vlas­ti u BiH ima­ju mo­gu­ćnos­ti da nas­ta­ve sna­žno sa pri­va­ti­za­ci­jom firmi u čijem vlasništvu kapitala država učestvuje sa ipod 50 posto kako bi se kapital oslobodio. Interesi grupe ljudi koče cijeli proces – rekao je Ko­za­rić.Govo­re­ći o in­fla­ci­ji u BiH, Ko­za­rić je re­kao da je u sep­tem­bru ove go­di­ne ste­pen in­fla­ci­je izno­sio 8,3 od­sto, a da se do kraja godine oče­ku­je sma­nje­nje in­fla­ci­je.- Ba­rel naf­te je 64 do­la­ra, ber­zan­ska ci­je­na hra­ne opa­da,­ kao i ci­je­ne me­ta­la, i to sve in­di­rek­tno ima uti­ca­ja na ni­vo in­fla­ci­je. Oče­ku­je­mo da će in­fla­ci­ja bi­ti ne­gdje izme­đu šest i se­dam od­sto na kra­ju go­di­ne – objasnio ­ja­snio je Ko­za­rić i napomenuo kako važan faktor stabilnosti prestavlja vanjskotrgovinski deficit koji će do kraja godine dostići 10 milijardi KM, «a kojim se u državi niko ozbiljnije ne bavi».On je kao neophodne mjere preporučio nastavak privatizacije, pojačanje pomoći razvoju poljoprivrednog sektora i smanjenje javne potrošnje, «koja će ako se nastavi ovim tempom potpuno blokirati razvojne programe».

Uspješna konzervativnost

– Kao monetarna institucija, Centralna banka je reagovala na vrijeme i ispravn,o pa je sve rezerve novca na vrijerme povukla iz komercijalnih banaka i položila u centralne banke u Evropi.Kada su velike banke gubile novac, Centralna banka nije izgubila niti jednu KM, na šta smo vrlo ponosni. Iako su nas mnogi kritikovali zbog konzervativne politike valutnog odbora, obećavam da ćemo i dalje biti konzervativni kako bi očuvali dosadašnju monetarnu stabilnost u zemlji – rekao je Kozarić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku