hamburger-icon

Kliker.info

Kocka je bačena : Prevareni borci sutra će na sarajevskim ulicama tražiti pravdu !

Kocka je bačena : Prevareni borci sutra će na sarajevskim ulicama tražiti pravdu !

20 Aprila
03:07 2010

Su­tra će vi­še od 15.000 bo­ra­ca, članova še­hid­skih po­ro­di­ca, bra­ni­te­lja, ra­tni­hvoj­nih in­va­li­da, no­si­oca naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja u pet mi­nu­ta iza po­dne započeti pro­test is­pred zgra­de fe­de­ral­ne Vla­de u Sa­ra­je­vu. Oni oče­kuju da im se kao po­drška pri­dru­že pri­pa­dni­ci JOB-a, pen­zi­one­ri i pred­sta­vni­ci sin­di­ka­ta.Sinoć su, naime, pro­pa­li još je­dni pre­go­vo­ri Vla­de FBiH i bo­ra­ca. Na­kon što je Vla­da FBiH mi­mo do­go­vo­ra s bor­ci­ma pri­pre­mi­la za­kon o cen­zu­su, bor­ci su za­tra­ži­li da se to ne pri­ha­va­ti, već da se uzme pri­je­dlog za­ko­na o cen­zu­su ko­ji su oni pri­pre­mi­li ili da se, u su­pro­tnom, po­ni­šte sve iz­mje­ne bo­ra­čkih za­ko­na ura­đe­ne u za­dnjih mje­sec da­na.- Tu­žan sam što smo bi­li da­nas u ova­kvoj si­tu­aci­ji. Do­ve­de­ni smo pred svršen čin, ova pri­ča je sta­ra od sep­tem­bra la­ni. Izi­gra­ni smo ne­ko­li­ko pu­ta, pa i sad. Mi smo svoj dio po­sla ura­di­li, po­sla­li za­klju­čke, oni su obe­ća­va­li, a ni­su ni­šta ura­di­li. Oni su na­ma raz­vla­či­li pa­met dva mje­se­ca i ve­če­ras smo za­klju­či­li da od sve­ga ne­ma ni­šta.

Sa­mo još je­dan po­ku­šaj pre­va­re – ka­zao je sinoć nakon pregovora za "San" Dže­vad Rađo, pred­sje­dnik Sa­ve­za do­bi­tni­ka naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja FBiH.On za "San" tvrdi da bi borce Vla­di­ne ure­dbe, za ko­je ka­že da su dis­kri­mi­ni­ra­ju­će, svrsta­la u so­ci­jal­nu ka­te­go­ri­ju, a vi­še od 90 od­sto ko­ri­sni­ka os­ta­lo bi bez sadašnjih pra­va.- Ni­je ta­čno ono što go­vo­ri pre­mi­jer Mus­ta­fa Mu­je­zi­no­vić da bi ure­dbom sa­mo oko 20 od­sto ko­ri­sni­ka os­ta­lo bez pra­va. On de­za­vu­iše ja­vnost. Pen­zi­oner ne­će ima­ti pro­blem da ne pri­mi pen­zi­ju zbog me­ne, već zbog Mu­je­zi­no­vi­će­ve ne­spo­so­bnos­ti! – ka­že Rađo.Rađo tvrdi da je su­šti­na u to­me da su bor­ci i do­bi­tni­ci ra­tnih pri­zna­ja, te RVI i opo­ro­di­ce še­hi­da i po­gi­nu­lih bo­ra­ca, naj­vi­še za­in­te­re­so­va­ni za BiH i sta­b­il­nost fe­de­ral­nog bu­dže­ta.- Mi smo bi­li ko­ri­sni­ci bu­dže­ta i pri­je ne­go se Mu­je­zi­no­vić po­ja­vio, sad smo, a bi­će­mo i po­sli­je Mu­je­zi­no­vi­ća – ka­zao je on si­noć za "San".Pred­sta­vni­ci svih udru­že­nja i sa­ve­za ju­čer su bi­li je­din­stve­ni . Iako je trebala doći kompletna Vlada, pred njima su bili sa­mo osam mi­nis­ta­ra i pre­mi­je­r.- Po­ku­ša­li su obe­zbi­je­di­ti te­le­fon­ski kvo­rum, što po­ka­zu­je ka­ko nas tre­ti­ra­ju – ka­že Rađo.Ppred­sje­dnik Or­ga­ni­za­ci­je po­ro­di­ca še­hi­da i po­gi­nu­lih bo­ra­ca Izet Ga­nić re­kao je za "San" da Mu­je­zi­no­vić ne­ma vo­lje da pri­ča sa bo­ra­čkim udru­že­nji­ma.- Tre­ti­ra nas kao ma­lu dje­cu i ne po­ku­šav­a da do­đe­mo do rje­še­nja. On uop­šte ne spo­mi­nje na­še zak­jlju­čke ko­je smo napravili zato što su ih oni tra­ži­li. Ni­šta ni­smo do­go­vo­ri­li i ne odus­ta­je­mo od pro­tes­ta. Oni će tra­ja­ti sve dok se ne os­tva­ri­mo svo­ja pra­va – ka­že Ga­nić.

 Gospodari protesta        – Ve­če­ras se, na ža­lost, po­ka­za­la is­ti­ni­tom mo­ja izja­va da je Vla­da FBiH na če­lu sa Mustafom Mu­je­zi­no­vi­ćem ap­so­lu­tni go­spo­dar pro­tes­ta – ka­zao je Dževad Rađo.Oko 150 auto­bu­sa sa oko 7.000 članova boračkih udruženja do­ći će sutra u Sarajevo na pro­tes­te. Bo­ra­čka udru­že­nja su bla­go­vre­me­no iz­vrši­la sve po­tre­bne na­ja­ve i za­ka­zi­va­nje su­traš­njih pro­tes­ta u na­dle­žnoj po­li­cij­skoj upra­vi.- Ogra­đu­je­mo se od po­li­ti­kan­tsva, ne­će bi­ti po­li­ti­čkih go­vo­ra, a čak ni stru­ju za pro­tes­te ni­smo htje­li uze­ti od SDP-a da ne bi bi­lo ne­kih pri­ča ka­sni­je – ka­že Dževad Rađo.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku