hamburger-icon

Kliker.info

Kapiten vjeruje u prolaz : Portugalci su kvalitetni, ali neće proći Zenicu !

Kapiten vjeruje u prolaz : Portugalci su kvalitetni, ali neće proći Zenicu !

17 Novembra
05:54 2009

Da je kal­ku­li­rao on bi su­tra pre­dvo­dio na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju. No, on, Emir Spa­hić, ni­kad ne kal­ku­li­ra. Ide otvo­re­nog gar­da, prsa u prsa. Ko­li­ko je izos­ta­nak Ro­nal­da hen­di­kep za Por­tu­gal­ce, to­li­ko na­šem ti­mu zna­či od­sus­tvo ka­pi­te­na. Svje­sni su to­ga, igra­či, se­le­ktor, na­vi­ja­či… Još je­dnom ges­tom Spa­hić, Mu­ra­to­vić i Ra­hi­mić po­ka­za­li su ka­kva atmo­sfe­ra vla­da u bh. re­pre­zen­ta­ci­ji. Ka­ko sva tro­ji­ca ima­ju par­ne kar­to­ne, mo­gli su oti­ći ku­ća­ma, pa se po­ja­vi­ti na dan uta­kmi­ce, ali su os­ta­li u ho­te­lu.- Mi smo po­ro­di­ca. Ja ne­ću igra­ti, ali ho­ću da mo­ji sai­gra­či zna­ju da smo svi za­je­dno, di­še­mo je­dan za sve, svi za je­dnog. Kod nas ni­kad ni­je bi­lo kla­no­va, sva­đa, ni­ti naj­ma­njeg in­ci­den­ta. To nas je do­ve­lo na ko­rak do Afri­ke – pri­ča Spa­hić.

Ka­pi­ten vje­ru­je u us­pjeh           – Por­tu­gal­ci je­su kva­li­te­tni, ali u Ze­ni­ci ne­će pro­ći. Ja im to po­ru­ču­jem, jer znam ka­kvo za­je­dniš­tvo vla­da kod nas. Ima­mo i mi svo­je adu­te. Mi se ne­će­mo slu­ži­ti prlja­vim stva­ri­ma, do­bit će­mo ih u ko­rek­tnoj igri.- Mi smo na­vi­kli da nas kra­du, pa ka­da nam ne is­klju­če igra­ča ili ne svi­ra­ju pe­nal pro­tiv nas, mi sre­tni. En­gles­ki su­di­ja nas je že­lio ma­sa­kri­ra­ti, ali mu to ni­smo do­zvo­li­li. Svi­rao je ne­pos­to­je­će slo­bo­dnja­ke u zo­ni šu­ta, izmi­slio igra­nje ru­kom iako sam šti­tio li­ce. Po­mo­ćni su­di­ja ni­je di­zao of­sajd u fi­ni­šu uta­kmi­ce prem­da je ne­do­zvo­lje­na po­zi­ci­ja bi­la oči­gle­dna. Su­di­ja je bio brz na kar­to­ni­ma Ra­hi­mi­ću, Mu­ra­to­vi­ću i me­ni… Kao da je že­lio po­mo­ći da Por­tu­gal­ci za­vrše sav po­sao u Li­sa­bo­nu.

Li­der mo­ćne ge­ne­ra­ci­ja na kra­ju je po­ru­čio:   – Znam da će na­vi­ja­či na­pra­vi­ti ne­za­bo­ra­vnu atmo­sfe­ru u ko­joj će Por­tu­gal­ci sa­go­ri­ti. Ni­ko ne­ma na­vi­ja­če kao Bo­sna i Her­ce­go­vi­na. Ko­li­ko re­spe­ktu­jem Por­tu­gal­ce, još vi­še vje­ru­jem svo­jim sai­gra­či­ma – izja­vio je Emir Spa­hić.

Pro­vo­ka­ci­je                – Šta smo sve iz­drža­li, za­slu­ži­li smo taj bod. Bi­lo je ra­znih pro­vo­ka­ci­ja, od te­re­na do aero­dro­ma. Na sta­di­onu, noć pri­je uta­kmi­ce da­li su nam ispu­ha­ne lop­te, ko­je su eko­no­mi mo­ra­li pum­pa­ti. Ogra­ni­či­li su nam pros­tor za tre­ning, a vi­dje­li ste ka­ko su nas drža­li u auto­bu­su i avi­onu na pis­ti. Ni­kad ta­ko ne­što ni­sam do­ži­vio.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku