hamburger-icon

Kliker.info

Kakanjska buna : Rudari stali uz svog direktora Harisa Neimarliju

Kakanjska buna : Rudari stali uz svog direktora Harisa Neimarliju

28 Aprila
10:53 2008

Odlu­ka Nad­zor­nog odbo­ra Ru­dni­ka mrkog uglja Ka­kanj da se za no­vog di­re­kto­ra pos­ta­vi Mir­sad Ja­šar­spa­hić za­po­slen u ka­kanj­skom "Ru­dos­tro­ju", iza­zva­la je bu­ru ne­go­do­va­nja, pro­tes­ta, slo­bo­dno bi se mo­glo ka­za­ti i po­bu­nu gra­đa­na Ka­knja i ru­da­ra. Svi su oni na stra­ni Ha­ri­sa Ne­imar­li­je ko­ji je u pro­te­klih osam go­di­na izu­ze­tno us­pje­šno vo­dio Ru­dnik.U Ka­knju su ne­po­di­je­lje­ni u miš­lje­nju da bi odla­zak Ne­imar­li­je zna­čio po­če­tak pro­pa­da­nja Ru­dni­ka i ni­ko­me ni­je ja­sno zbog če­ga Ne­imar­li­ja ko­ji se ja­vio na kon­kurs ni­je do­bio po­dršku po­što iza se­be ima re­zul­ta­te. Ru­da­ri s ko­ji­ma smo ju­čer raz­go­va­ra­li, tvrde da je po­za­di­na po­li­ti­čke na­ra­vi i da su igri ne­ki po­li­ti­čki mo­ćni­ci ko­ji su ba­ci­li oko na Ru­dnik.

Na dru­gu adre­su

Ina­če, Nad­zor­ni odbor Ru­dni­ka po­slao je svo­ju odlu­ku Mi­nis­tar­stvu ener­gi­je, ru­dar­stva i in­dus­tri­je FBiH, odno­sno Vla­di FBiH, ko­ja bi tre­ba­lo da pot­vrdi ime­no­va­nje Ja­šar­spa­hi­ća za di­re­kto­ra. Ju­čer smo u Ka­knju o ci­je­lom ovom slu­ča­ju raz­go­va­ra­li sa Ne­imar­li­jom.- Na kon­kurs sam se pri­ja­vio uprkos zah­tje­vi­ma ne­kih lo­kal­nih po­li­ti­čkih mo­ćni­ka iz SDA da se ne kan­di­di­ram. Na kon­kurs se pri­ja­vio i Mir­sad Ja­šar­spa­hić, fa­vo­rit odre­đe­nih kru­go­va SDA i odmah je po­če­la nje­go­va pro­mo­ci­ja i to na vrlo neu­ku­san na­čin. Ko­mi­si­ja za izbor kan­di­da­ta za di­re­kto­ra Ru­dni­ka za­klju­či­la je da je­di­no ja ispu­nja­vam sve uvje­te kon­kur­sa s ob­zi­rom da dru­gi kan­di­dat ne­ma ni­ka­kvo is­kus­tvo na is­tim i sli­čnim po­slo­vi­ma ko­ji po­dra­zu­mi­je­va­ju i po­se­bnu od­go­vor­nost. Taj za­klju­čak je pro­sli­je­đen Nad­zor­nom odbo­ru ko­ji je na osno­vu nje­ga tre­bao da do­ne­se svo­ju ko­na­čnu odlu­ku i po­ša­lje je na sa­gla­snost u re­sor­no Mi­nis­tar­stvo, odno­sno Vla­di FBiH. Me­đu­tim, to je oti­šlo na dru­gu adre­su – u Ured za za­ko­no­dav­stvo da ra­zmo­tri da li ovaj dru­gi kan­di­dat ispu­nja­va uvje­te – ka­že Ne­imar­li­ja za naš list.Ka­ko "San" sa­zna­je, sve što se da­lje do­ga­đa­lo, sa­mo pot­vrđu­je da se ra­di o po­li­ti­čkim i dru­gim prlja­vim igra­ma i po­vla­če­nju po­te­za ispod sto­la. Ha­ris Ne­imar­li­ja ni­je ra­spo­lo­žen da ide u de­ta­lje, os­tav­lja dru­gi­ma da do­no­se za­klju­čke o ci­je­lom slu­ča­ju, ali nam, ipak, ot­kri­va:- Ured za za­ko­no­dav­stvo FBiH po­slao je svoj pre­mi­je­ru Ne­dža­du Bran­ko­vi­ću i sao­pćio da dru­gi kan­di­dat Mir­sad Ja­šar­spa­hić ispu­nja­va uvje­te, a Nad­zro­nom odbo­ru Ru­dni­ka u ro­ku od dva sa­ta fa­ksom je po­slao tu pot­vrdu. Me­đu­tim, na­kon to­ga fe­de­ral­ni mi­nis­tar ener­gi­je, in­dus­tri­je i ru­dar­stva Va­hid He­ćo upu­tio je pre­po­ru­ku Nad­zor­nom odbo­ru pre­du­ze­ća da ra­di po za­klju­čci­ma Ko­mi­si­je za izbor di­re­kto­ra – ka­že Ne­imar­li­ja.Oči­gle­dno, Nad­zor­ni odbor Ru­dni­ka mrkog uglja Ka­kanj imao je dru­ge is­tru­kci­je pa je mi­nis­tro­vu pre­po­ru­ku – za­ne­ma­rio.- Čla­no­vi SDA u Nad­zor­nom odbo­ru Mir­sad Ka­ta­lić i Nu­sret Đa­ko­vac, dje­lu­ju­ći po stra­ba­čkim na­re­đe­nji­ma, pri­vo­li­li su Zel­ki­da Obra­li­ju, pred­sje­dni­ka NO ko­ji je iz Stran­ke za BiH, da do­ne­se ova­kvu odlu­ku i da odmah ime­nu­je za vrši­oca du­žnos­ti Ru­dni­ka in­ži­nje­ra sa ko­pa El­ve­dina Čobu ko­ji ni­ka­ko ne mo­že obav­lja­ti tu fun­kci­ju jer je pred­sje­dnik Vi­je­ća upo­sle­ni­ka. Ta­da je Obra­li­ja pre­ki­nuo sje­dni­cu Nad­zor­nog odbo­ra jer ni­je htio do­ni­je­ti ta­kvu odlu­ku pa je za­tra­žio miš­lje­nje Mi­nis­tar­stva ener­gi­je, in­dus­tri­je i ru­dar­stva. Lo­gi­čno je bi­lo da ja os­ta­nem dva mje­se­ca kao vrši­lac du­žnos­ti di­re­kto­ra do zva­ni­čnog ime­no­va­nja no­vog di­re­kto­ra – objaš­nja­va Ne­imar­li­ja.

Ru­da­ri ogro­če­ni

Miš­lje­nje Mi­nis­tar­stva o ime­no­va­nju di­re­kto­ra u RMU tre­ba­lo bi sti­ći u Ka­kanj u na­re­dnih ne­ko­li­ko da­na.- Mi smo za­tra­ži­li od Vla­de FBiH da se izja­sni o na­či­nu izbo­ra no­vog di­re­kto­ra kao i v.d di­re­kto­ra i sa­da je sve do odlu­ke mi­nis­tra Va­hi­da He­će. Uko­li­ko bu­de pos­tu­pao po Za­ko­nu, ja sam je­di­ni ko­ji ispu­nja­va uvje­te i ko­ji bi tre­bao os­ta­ti na tom ra­dnom mjes­tu – ve­li Ne­imar­li­ja i is­ti­če:

– Ni­je mi do fo­te­lje ni­ti fun­kci­je, ali že­lim da za­je­dno sa sa­ra­dni­ci­ma i svim upo­sle­ni­ci­ma Ru­dni­ka nas­ta­vi­mo da­lje i da RMU bu­de još us­jpe­šni­ji. Že­li­mo da po­ka­že­mo i do­ka­že­mo da smo do sa­da us­pje­šno ra­di­li i da mo­že­mo i vi­še i bo­lje.Ru­da­ri su vi­dno uzne­mi­re­ni no­vom odlu­kom Nad­zor­nog odbo­ra RMU Ka­kanj i po­ru­ču­ju da će, ako Ne­imar­li­ja za­is­ta bu­de smi­je­njen, stu­pi­ti u štrajk. Ka­kanj je obli­je­pljen pla­ka­ti­ma na ko­jim je fo­to­gra­fi­ja Ne­imar­li­je i po­ru­ka: "Tvo­ji ru­da­ri su uz Te­be; Je­di­ni do sa­da us­pje­šan".- Ha­ris Ne­imar­li­ja je mno­go uči­nio za ova grad, a na­ro­či­to za mla­de ko­ji­ma su otvo­re­na vra­ta Ru­dni­ka. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da bi­lo ko dru­gi do­đe za di­re­kto­ra osim nje­ga – ka­že ru­dar Mu­ve­din Ku­bat i za da­nas najavljuje štrajk upo­zo­re­nja na Ha­lji­ni­ći­ma.Nje­gov ko­le­ga Ri­fet Smo­lo ogor­čen je što mo­ćni­ci ho­će da pos­ta­ve Ja­šar­spa­hi­ća za di­re­kto­ra.- Ni ja i ni­ko od nas ru­da­ra ne­ma pro­tiv to­ga čo­vje­ka ni­šta, ali mi smo s Ne­imar­li­jom do­ve­li Ru­dnik do us­pje­šnog pre­du­ze­ća. Pa zar ni­je lo­gi­čno da onaj ko se do­ka­zao, nas­ta­vi da­lje. Uvje­re­ni smo da bi bez nje­ga Ru­dnik do­šao u te­šku si­tu­aci­ju – kaže Smolo.

Ja­šar­spa­hić: Odli­čni re­zul­ta­ti Ne­imar­li­je

Na­čle­nik opći­ne Ka­kanj Men­sur Ja­šar­spa­hić ka­že da pri­li­kom izbo­ra di­re­kto­ra tre­ba do­bro vo­di­ti ra­ču­na i bi­ti pra­kti­čan i da bi u slu­ča­ju da odlu­ka Nad­zor­nog odbo­ra bu­de ko­na­čna za di­re­kto­ra do­šao ne­is­ku­san čo­vjek.
– U po­slje­dnjih 20 go­di­na Ru­dnik ni­kad bo­lje ni­je po­slo­vao ne­go za vri­je­me di­re­kto­ra Ne­imar­li­je. Ka­kanj se ni­ka­da ni­je vi­še gra­dio i na­pre­do­vao kao sa­da što je sva­ka­ko i za­slu­ga Ru­dni­ka i nje­govg ra­da – ka­zao nam je ju­čer Ja­šar­spa­hić

Od Ru­dni­ka ži­vi 12.000 lju­di

Pre­ma ri­je­či­ma Harisa Ne­imar­li­je, ve­oma je va­žno da se sta­bil­nost Ru­dni­ka, u sva­kom smi­slu, održi.

– Ra­dni­ci Ru­dni­ka su u ban­ka­ma za­du­že­ni 25 mi­li­ona ma­ra­ka i sva­ki mje­sec da­ju 400.000 KM za ra­te. Ka­da bi do­šlo do po­re­me­ća­ja u pla­ća­ma, ru­dnik bi pos­tao crna ru­pa i ovaj grad bi pro­pao – ka­že Ne­imar­li­ja i is­ti­če da Ru­dnik hra­ni 12.000 lju­di.

Po­li­ti­čke igre iz po­za­di­ne

Pre­ma ono­me što "San" sa­zna­je iz svo­jih ze­ni­čkih izvo­ra, po­je­din­ci­ma iz SDA Ze­ni­čko-do­boj­skog kan­to­na Ha­ris Ne­imar­li­ja ni­je po vo­lji za­to što ne pris­ta­je da igra po nji­ho­vom di­kta­tu. Is­ti izvo­ri ka­žu da u igra­ma iz po­za­di­ne oko Ru­dni­ka u Ka­knju učes­tvu­ju Ne­džad Po­lić, Mir­sad Ke­bo i Ba­kir Ize­tbe­go­vić, a u slu­ča­ju da ne bu­de ka­ko je za­miš­lje­no, la­ko bi opra­li ru­ke i kri­vi­ca bi pa­la na fe­de­ral­nog mi­nis­tra Va­hi­da He­ću. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku