hamburger-icon

Kliker.info

Juventus zagrizao : Džeko bi, ipak, mogao oženiti Staru damu

Juventus zagrizao : Džeko bi, ipak, mogao oženiti Staru damu

09 Juna
04:15 2009

Emi­sa­ri Ju­ven­tu­sa, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih je do­šao "San", u ne­dje­lju na­ve­čer, sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što su gla­vni grad BiH na­pus­ti­li čel­ni lju­di Mi­la­na, Adri­ano Gal­li­ani i Ari­edo Bra­ida, sle­tje­li su u sa­ra­jev­sku zra­čnu lu­ku! Ra­zlog, Edin Dže­ko! Na­kon ku­po­vi­ne bra­zil­skog ge­ni­ja Di­ega iz Wer­de­ra, za ko­jeg su "hla­dno" is­tre­sli 25 mi­li­ona eura, Ju­ve je nas­ta­vio stva­ra­nje ti­ma za ju­riš na Li­gu prva­ka idu­će se­zo­ne. Slje­de­ći na me­ti bio je ve­znjak Udi­ne­sea Ga­eta­no D'Agos­ti­no.

Na­kon sjaj­nih po­slo­va u "ve­zi" na red je do­šao na­pa­da, a ta­mo, ni­je taj­na, vi­še si­gur­no ne­će bi­ti Da­vi­da Trez­gu­eta, ko­ji je i sam izja­vio da se­be ne vi­di u Ju­ven­tu­su, s ob­zi­rom na mi­nu­ta­žu u pro­šloj se­zo­ni. Ita­li­jan­ska štam­pa, odmah se ba­ci­la na po­sao i "Tre­ze­go­la" po­ve­za­la, prvo sa Lyonom, po­tom sa Ro­mom i na­po­sljet­ku sa Mi­la­nom…

 

Ni­gdje se ne spo­mi­nje Wol­fsburg! Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma ko­je smo do­bi­li od je­dnog beo­grad­skog me­na­dže­ra, ko­ji je u odli­čnim re­la­ci­ja­ma sa Ir­fa­nom Re­dže­pa­gi­ćem i Ale­nom Augus­tin­či­ćem, me­na­dže­ri­ma ko­ji pre­go­va­ra­ju u ime na­šeg asa, Ju­ve je opa­sno za­gri­zao. A, as­tro­nom­sko obe­šte­će­nje ko­je će Wol­fsburg si­gur­no iz­vje­si­ti pred na­va­lom sil­nih mu­šte­ri­ja za na­šeg asa, mo­glo bi se "pre­bi­ti" je­dnos­ta­vnim i obos­tra­no ko­ri­snim po­te­zom za obje stra­ne.- Dže­ko u Ju­ven­tus, Tre­ze­gu­et i de­se­tak mi­li­ona u Wol­fsburg, je­dna su od op­ci­ja na ko­ju bi ra­do pris­ta­li u To­ri­nu. Pro­blem je je­di­no po­pri­li­čno vi­so­ka pla­ća ko­ju Fran­cuz ima u Ju­ven­tu­su, ali i to se da ri­je­ši­ti. Dru­ga op­ci­ja je je­dnos­ta­vna pro­da­ja Trez­gu­eta, jer Lyon je spre­man pla­ti­ti 10 mi­li­ona eura za nje­ga, Ju­ven­tus bi do­dao ot­pri­li­ke još to­li­ko, i kre­nuo put Wol­fsbur­ga – ka­zao je naš izvor, ne že­le­ći da mu spo­mi­nje­mo ime.Ka­ko već pi­šu ita­li­jan­ski me­di­ji, naj­ve­ći za­go­va­rač "že­ni­dbe" na­šeg da­ro­vi­tog na­pa­da­ča za "Sta­ru da­mu" je Ha­san Sa­li­ha­mi­džić, biv­ši bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i član Ju­ven­tu­sa. Ita­li­jan­ski me­di­ji oku­pi­ra­li su ju­čer ho­tel na­še re­pre­zen­ta­ci­je u Fran­cus­kom Ka­nu, gdje je na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja od­sje­la pred kon­trol­ni meč pro­tiv Oma­na.

Wol­fsburg se mi­ri sa su­dbi­nom

Dok ta­li­jan­ski me­di­ji Dže­ku se­le već u "Cal­cio", Wol­fsburg svjes­tan da ne­će mo­ći odo­lje­ti mi­li­oni­ma ko­ji će im se nu­di­ti, dao se u po­tra­gu za Dže­ki­nim na­slje­dni­kom. Već su zva­ni­čnu po­nu­du, te­šku de­vet mi­li­ona eura, po­sla­li na adre­su hrvat­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca i čla­na HSV-a Mla­de­na Pe­tri­ća. U to­ku su pre­go­vo­ri i sa na­pa­da­či­ma svjet­ske kla­se, Lu­com To­ni­jem iz Bayer­na i Di­egom For­la­nom, čla­nom Atle­ti­ca iz Ma­dri­da, naj­bo­ljim stri­jel­cem špan­ske Pri­me­re. Obo­ji­ci po­slje­dnje spo­me­nu­tih od­šte­ta je u "ko­li­zi­ji" sa bu­džet Wol­fsbur­ga, i nji­ho­va ku­po­vi­na bi se mo­gla fi­nan­si­ra­ti je­di­no pro­da­jom Edi­na Dže­ke. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku