hamburger-icon

Kliker.info

Jacksonville : Održana redovna 10. Skupština Bošnjaka Sjeverne Amerike

Jacksonville : Održana redovna 10. Skupština Bošnjaka Sjeverne Amerike

24 Maja
05:46 2009

Na osnovu odluke Skupštine KBSA iz Saint Louisa iz maja 2008e i Vanredne Skupštine KBSA održane u Grand Rapidsu 28. februara, 2009, dana 23. maj, 2009 u Jacksonville-u, amerièkoj državi Florida, je održana redovna 10. Skupština KBSA. Na zasjedanju Skupštine bilo je prisutno 45 registriranih delegata iz razlièitih dijelova SAD i Kanade. Prije same Skupštine su ponovno pozvani svi oni koji su izražavali nezadovoljstvo u vezi KBSA, ali nezadovoljni pojedinci su odbili da uèestvuju u demokratskom procesu i da javno izraze svoje nezadovljstvo. Time su izgubili pravo da se bave pitanjima KBSA i pravo na uèestvovanje u razvoju i radu KBSA.Nakon otvaranja Skupštine te obraæanja domaæina, kompletiranja izbora Radnog predsjedništva i Predsjedavajuæeg Skupštine, dopune i zatim usvajanja Dnevnog reda, te izvjetaja verifikacione komisije, Skupština je poèela rad usvajanjem izvještaja o radu UO za period Februar 2009 – Maj 2009.

Glavni zakljuèci i odluke Skupštine sastoje se u sljedeæem:1. Registracije lokalnih  koordinacija na nivoima amerièkih država i Kanade su uraðene temeljito i efikasno u 18 država skladu sa važeæim zakonima država/provincija.Nastavlja se rad na stvaranju novih Koordinacija na državnom nivou. Koordinacije æe biti organizirane na principu jedna amerièka država /kanadska provincija – jedna Koordinacija, èime bi se eliminiralo postojanje paralelnih Koordinacija u jednom gradu ali u kojima trebaju biti zastupljeni svi – sve bošnjaèke vjerske institucije i sve bošnjaèke i pro-bosanske organizacije, klubovi i asocijacije. Koordinacije moraju imati Pravilnik o radu koji je u skladu sa aktima KBSA i moraju biti potvrðeni od strane UO;

2. Godišnja zasjedanja Skupštine KBSA prelaze u Konvenciju KBSA. Skupština je predložila da UO odluèi u narednih 30 dana gdje ce sljedeæa Konvencija održati. Predloženi su sljedeæi gradovi za održavanje Konvencije – Susrete Bošnjaka KBSA u periodu od 28 -30. maja, 2010: Chicago, IL, Grand Rapids, MI i Atlanta, GA. Predstavnici Koordinacija KBSA iz drzava kandidata trebaju dostaviti svoj prijedlog programa za Konvenciju na razmatranje UO KBSA.

3. Na Skupštini je izabran sljedeæi UO KBSA u sastavu: Haris Alibašiæ – predsjednik, Meliha Pihura- potpredsjednik, Ferid Sefer – sekretar, Uzeir Ramiæ – blagajnik, Semir Ðuliæ – glasnogovornik, Kemal Hamuliæ, Burhan Husika, Mirsad Smajiæ, Daniel Toljaga, Amir Makareviæ, Haris Šuko, Sanel Babiæ, Rusmin Topaloviæ i Dževad Buric dok æe bivši èlanovi UO Džafer Kulenoviæ, Murat Muratoviæ i Vahid Šuta nastaviti da služe respektivno kao financijski, medijski i organizacioni savjetnik za KBSA. Koordinacija KBSA North/South Carolina se obavezala na dostavljanje imena kandidata za UO KBSA ispred te Koordinacije naknadno.

4. Konstruktivna diskusija se vodila povodom Prijedloga Proglasa KBSA – Razmatranje prijedloga i usvajanje programa i smjernica rada KBSA za naredni period. Delegati su usvojili Proglas/Deklaraciju KBSA “Kakav nam treba Kongres u sjevernoj Americi?”

5. Usvojen je program , akcije i smjernice rada KBSA u narednom periodu, izmedju ostalog dat je zadatak UO KBSA da se poduzme akciju za osnivanja Svjetskog Kongresa Bošnjaka .

6. Na 10. Skupštini je ponovljen poziv KBSA na jedinstvo Bošnjaka Sjeverne Amerike. Skupština i svi njeni delegati pozivaju na ujedinjenje Bošnjaka sjeverne Amerike, bez obzira na sva tekuæa razmimoilaženja u mišljenjima.

7. Odluèeno je da se napravi pozdravno pismo svim relevantnim bošnjaèkim i bh èimbenicima  sa Skupštine.Jedini pravni, legalni i pravosnažni Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike jeste onaj koji je predstavljen i izabran na Skupštini u Jacksonville, FL – 23. maja. 2009. UO KBSA djeluje zajednièki i daje zajednièke izjave samo onda kada i kako odluèi veæina njegovih clanova UO. Oni koji su samostalno istupili iz KBSA od dana njihovog istupanja nemaju nikakva prava u okviru KBSA niti pod imenom niti pod simbolima ove organizacije.Za izuzetan doprinos u radu i razvoju KBSA, UO KBSA je izrazio zahvalnost na radu za dobrobit KBSA Muratu Muratoviæu i Džaferu Kulenoviæu, kojima je uruèeno najvece priznanje Kongresa Bosnjaka Sjeverne Amerike -plaketa KBSA. UO KBSA je podvukao dosljednost KBSA u poštivanje emaneta svih Bošnjaka koji su bilo nekada bilo sada doprinijeli razvoju i radu KBSA u bilo kom obliku i formi u SAD i Kanadi.

KBSA se ograðuje i osuðuje svaki oblik vrijeðanja, ponižavanja, kleveta i napada na svoje stare i nove èlanove.Posebnu zahvalnost UO izražava Koordinaciji KBSA Florida na izuzetnoj efikasnoj organizaciji, unatoè kratkom roku i nedostatku saradnje od strane organizatora Susreta, èime je po prvi put od strane UOIZ Jacksonville-a dokinuta jedna veoma lijepa bosanskohercegovaèka praksa.Posebno se zahvaljujemo svim Bošnjacima Jacksonville i Orlanda koji su doprinijeli da 10. Redovna Skupština i sveèana veèera ipak proteknu u duhu stare dobre Bošnjaèke/Bosanske tradicije i bosanko – amerièkog prijateljstva.Zahvaljujemo se medijskim pokroviteljima: RTV Bostel, Bosnian Media Group, Dijaspora Bošnjaèka, Kilker.info, BATV New York, ChicagoRaja.net i Bošnjaci.net te svim delegatima koji su bili prisutni na 10. Redovnoj Skupštini, kaže se u saopštenju za javnost  UO KBSA.  (Kliker.info).

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku