hamburger-icon

Kliker.info

Ismet Bajramović : Ulične borbe za prava radnika počinju već sutra

Ismet Bajramović : Ulične borbe za prava radnika počinju već sutra

22 Februara
06:48 2010

Ismet Baj­ra­mo­vić, ko­ji je sin­di­kal­nu akti­vnost po­čeo još 1985. go­di­ne u tvor­ni­ci "Ži­ca" u Sa­ra­je­vu, iza­bran je na mjes­to pred­sje­dni­ka Sa­ve­za Sa­mos­tal­nih sin­di­ka­ta BiH ko­ji kao naj­ma­so­vni­ja ra­dni­čka or­ga­ni­za­ci­ja tre­nu­tno op­ku­plja oko 200.000 čla­no­va. Na no­vu du­žnost stu­pa da­nas, a nje­go­vo do­sa­daš­nje mjes­to na če­lu Sin­di­ka­ta me­ta­la­ca BiH bit će po­pu­nje­no na kon­gre­su sin­di­ka­ta me­tal­skih ra­dni­ka po­čet­kom apri­la.

 So­ci­jal­ni di­ja­log              Za naš list go­vo­ri o pla­no­vi­ma, mo­gu­ćnos­ti­ma i ono­me šta Sin­di­kat mo­ra i mo­že ura­di­ti u na­re­dnom pe­ri­odu ko­roz pro­gram­ske ci­lje­ve za pe­ri­od 2010.-2014. go­di­na, ne is­klju­ču­ju­ći mo­gu­ćnost pra­va ko­je ra­dni­ci ima­ju, a to je da štraj­kom i pro­tes­ti­ma, pri­si­le vlast da se okre­nu ra­dniš­tvu i pri­vre­di, jer za­do­vo­ljni ra­dni­ci su ka­ko ka­že Baj­ra­mo­vić , naj­bo­lja di­rek­tna i in­di­rek­tna in­ves­ti­ci­ja.- So­ci­jal­ni di­ja­log je uvi­jek na prvom mjes­tu, i na to nas ali i vlas­ti oba­ve­zu­ju me­đu­na­ro­dne kon­ven­ci­je i spo­ra­zu­mi či­ji smo po­tpi­sni­ci. Sin­di­kat u na­re­dne če­ti­ri go­di­ne mo­ra ja­ča­ti pre­go­va­ra­čku fun­kci­ju, po­se­bno u za­šti­ti ra­dni­čkih pra­va, ja­ča­ti ulo­gu sin­di­kal­nih po­vje­re­ni­ka "na­tje­ra­ti" vlast da po­štu­je me­đu­na­ro­dne ugo­vo­re i kon­ven­ci­je.Sin­di­kat mo­ra pre­uze­ti od­go­vor­nost za pro­mje­nu te­ške eko­nom­sko-so­ci­jal­ne si­tu­aci­je u ze­mlji,a je­din­stvo i so­li­dar­nost tre­ba­ju bi­ti naj­ve­ća sna­ga Sin­di­ka­ta.

U do­no­še­nju ra­dnog za­ko­no­dav­stva Sin­di­kat mo­že i mo­ra odi­gra­ti zna­čaj­ni­ju ulo­gu, prven­stve­no pre­go­vo­ri­ma ali i na dru­gi na­čin kao što je to ura­đe­no 1998. ka­da je ve­li­kim pro­tes­ti­ma ra­dni­ka na Ma­rin­dvo­ru izbo­re­no usva­ja­nje sa­daš­njeg Za­ko­na o ra­du – ka­že Baj­ra­mo­vić za "San" i na­po­mi­nje ka­ko je je­dan od naj­va­žni­jih pro­ble­ma ko­ji tre­ba ri­je­ši­ti le­ga­li­za­ci­ja , re­gis­tra­ci­ja i ozva­ni­če­nje Sa­ve­za sa­mos­tal­nih si­di­ka­ta.- Ve­oma brzo mo­ra­mo do­ći u si­tu­aci­ju da hi­tno tra­ži­mo da se kroz re­gis­tar tre­ti­ra­mo kao po­se­bna sa­mos­tal­na or­ga­ni­za­ci­ja. Mi to mo­ra­mo ura­di­ti pri­la­go­đa­va­ju­ći se pos­to­je­ćim za­ko­ni­ma ko­ji nam ne idu na ru­ku i is­to­vre­me­no tra­ži­ti nji­ho­ve iz­mje­ne.Mi to mo­ra­mo ura­di­ti i ra­di or­ga­ni­zo­va­nja akci­je sin­di­ka­ta, da vra­ti­mo u član­stvo Sa­ve­za sve sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­je su van sa­ve­za, da pro­fun­kci­oni­še kon­fe­de­ra­ci­ja sin­di­ka­ta BiH. Re­gis­tra­ci­ja je va­žna za kom­ple­tnu ra­dni­čku pro­ble­ma­ti­ku ali i za sa­ra­dnju sa po­slo­dav­ci­ma i vlas­ti­ma, jer su da­naš­nji ra­dni­ci to­tal­no obes­prav­lje­ni i sko­ro je ne­vje­ro­va­tno da vlas­ti od "drve­ta ne vi­de šu­mu". Bi­lo bi bo­lje da ima­mo 10 umjes­to 24 gran­ska sin­di­ka­ta, jer bi ta­ko bi­li ja­či i jer bi ta­ko la­kše sta­vi­li u fun­kci­ju ci­je­li Ma­rin­dvor gdje se do­no­se svi va­žni za­ko­ni, a gdje Špi­rić i os­ta­le vlas­ti mir­no spa­va­ju na svo­jim po­zi­ci­ja­ma – is­ti­če Baj­ra­mo­vić.

 Nei­spu­nje­na obe­ća­nja          Na­po­me­nuo je da će zbog ne­im­ple­men­ti­ra­nja 13 za­klju­ča­ka ko­je je usvo­jio Par­la­ment FBiH, Sin­di­kat bi­ti spre­man na akci­ju i po­zi­va­nje na od­go­vor­nost svih po­je­di­na­ca i par­ti­ja onih zbog ko­jih se za­klju­čci ko­ji tre­ti­ra­ju sve od uve­zi­va­nja sta­ža do ban­kar­skih kre­di­ta za fir­me, ni­su im­ple­men­ti­ra­li.Su­tra će is­pred zgra­de Par­la­men­ta FBiH bi­ti održan ra­ni­je na­jav­lje­ni štrajk upo­zo­ro­nje Sa­ve­za sin­di­ka­ta pro­tiv do­no­še­nja iz­mje­na Za­ko­na o ušte­da­ma ko­jim se de­ro­gi­ra­ju Ko­le­kti­vi ugo­vor i Za­kon o ra­du. Na pro­tes­ti­ma se oče­ku­je oko 2000 lju­di , ugla­vnom čla­no­va ru­ko­vod­stva sin­di­kal­nih or­ga­ni­za­ci­ja svih gra­na.- Taj za­kon sa so­bom no­si de­ro­gi­ra­nje dva te­me­ljna akta ko­ja ve­žu sin­di­kat i sin­di­kal­ni po­kret, a to je Ko­le­kti­vni ugo­vor i Za­kon o ra­du. Mi smo pro­tiv to­ga i bo­rit će­mo se svim si­la­ma, jer je to krše­nje prin­ci­pa i svih me­đu­na­ro­dnih spo­ra­zu­ma i kon­ven­ci­ja. Kod nas je ina­če sve­pri­su­tan pro­blem da se ono što se do­go­vo­ri ne pro­vo­di. Ako iz­mje­ne bu­du ipak usvo­je­ne , bo­rit će­mo se svim ra­spo­lo­ži­vim si­la­ma i ma­so­vnim pro­tes­ti­ma – na­ja­vio je Baj­ra­mo­vić.

 Izu­ze­tan po­ten­ci­jal                Baj­ra­mo­vić is­ti­če da je Čet­vrti kon­gres Sin­di­ka­ta po­ka­zao izu­ze­tno je­din­stvo i po­ten­ci­jal sin­di­ka­ta u BiH "ko­ji su spre­mni da se za­je­dni­čki izbo­re za ra­dni­čka pra­va i do­bro­bit ze­mlje, iako se na Kon­gre­su ču­lo da bi po­li­ti­ča­ri bi­li naj­sre­tni­ji da sin­di­kat uop­šte ne pos­to­ji".   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku