hamburger-icon

Kliker.info

Ćiro Blažević : Politččari, nemate pravo zaviti u crno ovu zemlju i raju!

Ćiro Blažević : Politččari, nemate pravo zaviti u crno ovu zemlju i raju!

24 Septembra
04:51 2009

i pored činjenice da je u Zagrebu gdje je zaokupljen  ana­li­zom igre es­ton­ske re­pe­zen­ta­ci­je, Mi­ro­slav Bla­že­vić, se­le­ktor no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je, uočio je opa­snu re­tor­ku na po­li­ti­čkoj sce­ni BiH. Ka­da je ime­no­van za se­le­kto­ra Bla­že­vić je iz Kra­lje­vi­ce na­ja­vio:- Do­la­zim da uje­dnim sve na­ro­de u BiH! Ni­je du­go tre­ba­lo če­ka­ti. Ra­ja je na­kon prve uta­kmi­ce, osim Dže­ke, Mi­si­mo­vi­ća, Spa­hi­ća, Ibi­še­vi­ća, do­bi­la no­vog lju­bim­ca u Nje­ma­nji Su­pi­ću, Ći­ri­nom ot­kri­ću. -To je mo­gu­će sa­mo u Bo­sni. Za Ze­ni­cu su go­vo­ri­li da je «mu­dža­he­din­ska», a ci­je­li sta­di­on je skan­di­rao; Ne­ma­nja, Ne­ma­nja Su­upić… To je Bo­sna i Her­ce­go­vi­na ka­kvu ja že­lim – ka­te­go­ri­čan je Ći­ro.

Na­ža­lost, ne že­le dru­gi. Iz RS su kre­nu­li u pro­ces «raz­dru­ži­va­nja». Sta­nje u po­li­ti­ci se obi­čno re­fle­kti­ra na sport. Ka­ko se izvu­ći iz Do­di­ko­vog za­grlja­ja..?– U su­bo­tu idem u Ba­nja lu­ku, idem gle­da­ti uta­kmi­cu, da vi­dim tog «ma­log» Bil­bi­ju, ali vje­ruj mi da idem vi­še da ka­žem Va­len­ti­nu In­cku, jer će i on do­ći, da mo­ra za­us­ta­vi­ti i san­kci­oni­sa­ti opa­snu re­to­ri­ku. I ja ću ja­sno i gla­sno po­ru­či­ti: Po­li­ti­ča­ri, ne­ma­te pra­vo ni man­dat da za­vi­je­te u crno ovu ze­mlji i obi­čnu ra­ju. Ja sam, izme­đu os­ta­log i do­šao u Bo­snu da usre­ćim naš na­rod, jer znam da ovim lju­di­ma tre­ba po­sla i ra­dos­ti. Ne­ka im po­li­ti­ča­ri osi­gu­ra­ju, ako ne mo­gu po­sao, ba­rem mir, a ja ću, svi­dje­lo se to ne­ko­me ili ne, sa svo­jim mom­ci­ma po­bje­đi­va­ti i usre­ći­ti ra­ju – izja­vio je za «San Sport» Mi­ro­slav Bla­že­vić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku