hamburger-icon

Kliker.info

Hajder : Naša stranka je pobjedila u Petrovcu jer smo ponudili samo rad

Hajder : Naša stranka je pobjedila u Petrovcu jer smo ponudili samo rad

09 Oktobra
04:58 2008

 Če­ti­ri opći­ne u USK-a na ne­dje­ljnim lo­kal­nim izbo­ri­ma do­bi­le su no­ve na­čel­ni­ke, ko­ji će u na­re­dne če­ti­ri go­di­ne po­ku­ša­ti po­bolj­ša­ti po­lo­žaj svo­jih opći­na. Po­red Bu­ži­ma, Bo­san­ske Kru­pe i Klju­ča, Bo­san­ski Pe­tro­vac od ne­dje­lje ima no­vog na­čel­ni­ka.Sen­za­ci­onal­na, ali po­tpu­no za­slu­že­na po­bje­da Er­mi­na Haj­de­ra, kan­di­da­ta Na­še stran­ke izne­na­di­la je ja­vnost u BiH, ali ne i sa­me Pe­trov­ča­ne ko­ji su u mla­dom Haj­de­ru vi­dje­li no­vu šan­su za ra­zvoj naj­ne­ra­zvi­je­ni­je opći­ne USK-a.- Naš pris­tup bi­ra­či­ma, di­rek­tni kon­ta­kti sa gra­đa­ni­ma, bav­lje­nje ži­vo­tnim pro­ble­mi­ma, ali i či­nje­ni­ca da nas os­ta­le po­li­ti­čke par­ti­je ni­su sma­tra­le ozbi­ljnim ta­kma­cem, re­zul­ti­ra­li su po­drškom bi­ra­ča i nji­ho­vom že­ljom da se ko­na­čno ne­što mi­je­nja u Bo­san­skom Pe­trov­cu – ka­že Haj­der za "San".

Gra­đa­ni su, ka­že on, pred sa­me izbo­re shva­ti­li da Na­ša stran­ka ne obe­ća­va ku­le i gra­do­ve već sa­mo rad i rad, što im je i naj­va­žni­je s ob­zi­rom na broj­ne re­sur­se i po­ten­ci­ja­le u svim sfe­ra­ma ži­vo­ta.- Dra­go mi je što su gra­đa­ni u ve­li­kom bro­ju iza­šli na izbo­re i gla­sa­li, te se ti­me uklju­či­li u ra­zvoj svo­ga gra­da. Ovo je po­bje­da svih gra­đa­na Bo­san­skog Pe­trov­ca i čes­tit­ke sti­žu sa svih stra­na, od svih gra­đa­na, što je za me­ne znak, ali i oba­ve­za da Bo­san­ski Pe­tro­vac po­di­gnem sa dna i vra­tim mu mjes­to u druš­tvu ko­je i za­slu­žu­je – ka­že Haj­der.On na­jav­lju­je no­vi kurs u po­li­ti­ci općin­skih vlas­ti pre­ma svim ni­vo­ima vlas­ti u drža­vi, ali i pre­ma in­ves­ti­to­ri­ma i bo­san­sko­pe­tro­va­čkoj di­ja­spo­ri, ko­ja je pro­te­klih go­di­na, ka­že, ite­ka­ko za­ne­ma­ri­va­na.- Ima­mo ka­pa­ci­te­te u po­ljo­pri­vre­di, vo­ćar­stvu i sto­čar­stvu, za­tim u tu­ris­ti­čkim des­ti­na­ci­ja­ma, te ljud­skom po­ten­ci­ja­lu. Na­ra­vno tu je i po­drška vi­ših in­sti­tu­ci­ja i me­đu­na­ro­dnih or­ga­ni­za­ci­ja. U raz­go­vo­ru sa pred­sta­vni­ci­ma me­đu­na­ro­dnih or­ga­ni­za­ci­ja ja­snom mi je re­če­no da sred­sta­va ima, ali je do gra­đa­na da ih is­ko­ris­te – is­ti­če Haj­der, te do­da­je da će po­ve­za­ti di­ja­spo­ru sa ro­dnim kra­jem. (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku