hamburger-icon

Kliker.info

Glumičić : Bosanci jedini ne traže produženje spolovila

Glumičić : Bosanci jedini ne traže produženje spolovila

11 Novembra
05:13 2009

U Sa­ra­je­vu je lju­di­ma važni­je da iz­vrše ko­re­kci­ju no­sa, za­te­gnu po­dočnja­ke, ugra­de si­li­ko­ne u gru­di i usne, sma­nje sto­mak, ne­go da se­bi ku­pe TV ili auto­mo­bil, tvrdi na osno­vu vlas­ti­tog pro­fe­si­onal­nog is­kus­tva dr. Si­ni­ša Glu­mičić, es­tet­ski hi­rurg iz Za­gre­ba.

Pro­mi­je­nje­na sli­ka                                     Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, eko­nom­ska kri­za ne po­gađa oblast es­tet­ske hi­rur­gi­je "ko­joj se da­nas vi­še okreću mu­ški ne­go žen­ski pa­ci­jen­ti". – To je činje­ni­ca. Pri­je de­set go­di­na, ka­da sam tek počinjao da ra­dim, sve­ga 20 pos­to pa­ci­je­na­ta bi­li su mu­ška­ra­ci ko­ji su se odlučiva­li za pro­mje­ne na svom ti­je­lu. No, da­nas je to skroz dru­ga sli­ka. Mo­je kli­ni­ke u Za­gre­bu i Sa­ra­je­vu, po­dje­dna­ko su pu­ne žena i mu­ška­ra­ca. Vi­še od 50 pos­to pos­to pa­ci­je­na­ta su mu­škar­ci ko­ji žele da iz­gle­da­ju mlađe, da ima­ju lje­pši nos, da ne­ma­ju ve­li­ki trbuh… Osim to­ga, ve­li­ki broj sa­ra­jev­skih pa­ci­je­na­ta želi vrši­ti i tran­splan­ta­ci­ju ko­se – kaže Glu­mičić za "San".I dok se Bo­san­ci i Her­ce­gov­ci žele ri­je­ši­ti piv­skog sto­ma­ka, ima­ti vi­še ko­se, pri­pa­dni­ce lje­pšeg spo­la u BiH žele prven­stve­no ima­ti veće gru­di, ali i iz­gle­da­ti dos­ta mlađe, bez ob­zi­ra na ci­je­nu…- Ko­re­kci­je no­sa se kreću od 800 do 1.000 ma­ra­ka. No, ima i ko­re­kci­ja ko­je ko­šta­ju tros­tru­ko vi­še…Naj­veća je po­tražnja za po­većanjem žen­skih gru­di. S dru­ge stra­ne, mu­škar­ci se u ve­li­kom bro­ju odlučuju na sma­nje­nje gru­di.Ci­je­na po­većanja gru­di je 6.000 KM. Li­po­su­kci­ja ko­lje­na, bo­ko­va, trbu­ha ko­šta od 1.000 do 5.000 ma­ra­ka… – kaže on.

Kli­jen­ti s es­tra­de                                      Iako tvrdi da je ope­ri­rao vi­še od po­lo­vi­ne pri­pa­dni­ka bh. es­tra­de, o ime­ni­ma ne želi go­vo­ri­ti.- Dis­kre­ci­ja je zla­tno pra­vi­lo ovog po­sla. No, tačno je da sam ope­ri­sao ve­li­ki broj va­ših pje­vača. Ali, ko­je god mi ime kažete, ja ga ne smi­jem pot­vrdi­ti. Oni će se sa­mi pre­po­zna­ti. Pu­no ih je, baš pu­no – is­tiče on.Ka­da su u pi­ta­nju pro­mi­je­ne spo­la, Glu­mičić ih ne pra­kti­ku­je, ali na nje­go­voj Kli­ni­ci pos­to­ji do­ktor ko­ji vrši ko­re­kci­je spol­nih or­ga­na.- Ve­li­ki je broj mu­ška­ra­ca iz re­gi­ona ko­ji žele da pro­duže spo­lo­vi­lo ili da ga po­de­blja­ju. Is­ta je si­tu­aci­ja i sa suženjem va­gi­ne.Međutim, mo­ram pri­zna­ti da Bo­san­ci je­di­no ne traže pro­duženje splo­vi­la. Ta­kvih slučaje­va za sa­da ni­smo ima­li. Sve dru­go žele, ali to ne – na­po­mi­nje Glu­mičić.   – Ne­ma tog mjes­ta na ti­je­lu ko­je se ne može ope­ri­sa­ti i ulje­pša­ti. Iako lju­di mi­sle da se je­di­no ru­ke i vrat ne mo­gu ope­ri­sa­ti, va­ra­ju se – kaže Glu­mičić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku