hamburger-icon

Kliker.info

Fuad Kasumović tvrdi : Direktora Uprave za indirektno oporezivanje bira mafija a ne država

Fuad Kasumović tvrdi : Direktora Uprave za indirektno oporezivanje bira mafija a ne država

18 Marta
07:22 2009

Upra­vni odbor Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje BiH sa­či­nio je rang lis­tu kan­di­da­ta za di­re­kto­ra Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje BiH, na­kon obav­lje­nih in­ter­vjua sa šest kan­di­da­ta ko­je je odlu­čio po­zva­ti od uku­pno 22 pri­jav­lje­na, sa­zna­je "San" od izvo­ra blis­kih ovoj in­sti­tu­ci­ji.Prvi na rang lis­ti je Zo­ran Te­gel­ti­ja, sli­je­di ga Mio­drag Ku­dić, za­tim Mi­ro Đa­ku­la i Ve­dad Ar­na­uto­vić.Aktu­el­ni di­re­ktor Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje Ke­mal Čauše­vić tek je pe­ti na rang lis­ti dok je po­slje­dnje­pla­si­ra­ni Din­ko Ćor­lu­ka.U ure­du Dra­ga­na Vran­ki­ća, pred­sje­da­va­ju­ćeg Upra­vnog odbo­ra i mi­nis­tra tre­zo­ra i fi­nan­si­ja BiH ni­su že­lje­li de­ta­ljni­je ko­men­ti­ra­ti pos­tu­pak izbo­ra di­re­kto­ra uz po­ru­ku da će "rang lis­tu kan­di­da­ta Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH do­bi­ti čim bu­de za­vrše­na". Upra­vo će Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH do­ni­je­ti ko­na­čnu odlu­ku o izbo­ru di­re­kto­ra, pri­li­kom če­ga ni­je oba­ve­zno po­šti­va­ti re­do­sli­jed ut­vrđen na rang lis­ti.Me­đu­tim Fu­ad Ka­su­mo­vić, za­mje­nik mi­nis­tra fi­nan­si­ja i tre­zo­ra BiH za "San" ka­že ka­ko će upra­vo to da se de­si, te da je Ni­ko­la Špi­rić, pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH, uspio pro­gu­ra­ti odlu­ku pre­ma ko­joj su kan­di­da­ti Srbi na dva prva mjes­ta rang lis­te. On sma­tra da ci­je­li pos­tu­pak oko izbo­ra di­re­kto­ra tre­ba vra­ti­ti na po­če­tak, jer ne pos­to­je bi­lo ka­kvi kri­te­ri­ji pre­ma ko­jim je prvo na­prav­ljen uži krug kan­di­da­ta, a na­kon to­ga i rang lis­ta.Ta­ko­đer Ka­su­mo­vić na­po­mi­nje da Ha­ris Ba­šić ni­je uo­pće smio učes­tvo­va­ti u do­no­še­nju bi­lo ka­kvih odlu­ka, jer mu je kao čla­nu Upra­vnog odbo­ra oda­vno is­te­kao man­dat pa su i sve odlu­ke za ko­je je gla­sao ne­le­gi­ti­mne i ne­za­ko­ni­te!Upra­vo za­hva­lju­ju­ći Ba­ši­ću, tvrdi Ka­su­mo­vić, je i na­prav­lje­na ova­kva rang lis­ta.Na­ime, Mio­drag Ku­dić, ko­ji je član Upra­vnog odbo­ra, ni­je gla­sao za kan­di­da­te jer se i sam pri­ja­vio. Sto­ga je da bi Te­gel­ti­ja i Ku­dić bi­li na prva dva mjes­ta, za njih mo­rao gla­sa­ti još ne­ko osim Ale­ksan­dra Džom­bi­ća, mi­nis­tra fi­nan­si­ja RS.- S ob­zi­rom da je tre­ći na lis­ti Đa­ku­la, kao Hrvat, to je mo­rao bi­ti Ha­ris Ba­šić za ko­jeg znam da je pos­ti­gao do­go­vor sa Špi­ri­ćem da po­no­vo bu­de iza­bran za čla­na Upra­vnog odbo­ra, jer je i taj izbor u to­ku. Oni ni­su uo­pće smje­li su­zi­ti izbor sa 22 na šest kan­di­da­ta, a ka­mo­li sa­či­ni­ti rang lis­tu. Ja se za­is­ta pi­tam da li na­ma di­re­kto­ra sa­da bi­ra ma­fi­ja ili in­sti­tu­ci­je drža­ve – re­kao je Ka­su­mo­vić.

Upravni odbor

U čet­vrtak bi po­se­bna ko­mi­si­ja koju je Vijeće ministara for­mi­ra­lo za izbor ek­sper­tnog čla­na Upra­vnog odbo­ra Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje, tre­ba­la oba­vi­ti in­ter­vjue sa kan­di­da­ti­ma ko­ji su se pri­ja­vi­li. S ob­zi­rom na na­ci­onal­ni ba­lans u Upra­vnom odbo­ru ovaj član mo­ra bi­ti Boš­njak. Pri­jav­lje­ni kan­di­da­ti Boš­nja­ci su Mir­sad Ki­ka­no­vić, Me­li­ha Je­hja­efen­dić, Še­fi­ka Ha­fi­zo­vić, Ha­ris Ba­šić, Mer­si­da Su­čes­ka, Ismet Su­ljen­dić i Fu­ad Ka­su­mo­vić. Ra­ni­je je Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH do­ni­je­lo odlu­ku da se di­re­ktor Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje ne mo­že bi­ra­ti dok se ne iza­be­re no­vi pred­sta­vnik Vi­je­ća mi­nis­ta­ra, jer je Ha­ri­su Ba­ši­ću is­te­kao man­dat. Me­đu­tim od po­šti­va­nja ove odlu­ke, pre­ma sve­mu su­de­ći ne­ma ni­šta.

Aktuelna križaljka

U na­ci­onal­noj ra­spo­dje­li di­re­ktor­skih po­zi­ci­ja u drža­vnim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je pri­pa­da­ju fi­nan­sij­skom se­kto­ru, Boš­nja­ci­ma pri­pa­da je­di­no mjes­to čel­ni­ka Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje. Mi­nis­tri fi­nan­si­ja FBiH i BiH su Hrva­ti, dok je mi­nis­tar fi­nan­si­ja RS Srbin. Di­re­kto­ri Agen­ci­ja za ban­kar­stvo RS i FBiH ta­ko­đer su Srbin i Hrvat, ko­ji se na­la­zi i na če­lu Agen­ci­je za osi­gu­ra­nje de­po­zi­ta. Boš­nja­ci­ma tre­nu­tno pri­pa­da i po­zi­ci­ja gu­ver­ne­ra Cen­tral­ne ban­ke BiH, ali ona dje­lu­je sa­mos­tal­no i na njen rad, za ra­zli­ku od os­ta­lih in­sti­tu­ci­ja, pred­sta­vni­ci iz­vršne i za­ko­no­da­vne vlas­ti ne­ma­ju ni­ka­kav utje­caj.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku