hamburger-icon

Kliker.info

Finiš krize : Radikalni potezi međunarodne zajednice i Miroslava Lajčaka od 1. decembra

Finiš krize : Radikalni potezi međunarodne zajednice i Miroslava Lajčaka od 1. decembra

09 Novembra
12:47 2007

Vi­so­ki pred­sta­vnik Mi­ro­slav Lajčak neće ni za mi­li­me­tar od­stu­pi­ti od odlu­ka ko­je je do­nio i on će 1. de­cem­bra po­tpi­sa­ti na­re­dbu o iz­mje­na­ma Za­ko­na o Vi­jeću mi­nis­ta­ra i iz­mje­na­ma Po­slo­vni­ka o ra­du Par­la­men­ta BiH, sa­zna­je „San" iz svo­jih izvo­ra u međuna­ro­dnoj za­je­dni­ci. Sva nas­to­ja­nja Mi­lo­ra­da Do­di­ka i nje­go­vog SNSD-a da Lajčak pro­mi­je­ni di­je­lo­ve svo­je odlu­ke, os­tat će be­zus­pje­šna. Na­ši izvo­ri kažu da će ovaj mje­sec pro­teći u opi­pa­va­nju pul­sa svih stra­na i stra­na­ka u BiH, a ras­plet te­ške po­li­tičke kri­ze počet će upra­vo 1. de­cem­bra. Na­ime, sve ana­li­ze ko­je se ra­de u određenim kru­go­vi­ma međuna­ro­dne za­je­dni­ce po­ka­zu­ju da ne tre­ba oèeki­va­ti da će za­dnji ovo­go­diš­nji mje­sec proći u zna­ku sta­bi­li­za­ci­je pri­li­ka i smi­ri­va­nju, pa će vi­so­ki pred­sta­vnik u ja­nu­aru po­no­vo po­te­gnu­ti svo­je bon­ske ovlas­ti i na­me­tnu­ti no­ve za­ko­ne i do­ni­je­ti odlu­ku o smje­nji­va­nju ne­kih li­de­ra po­li­tičkih stra­na­ka i određenog bro­ja vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­nih čla­no­va po­je­di­nih po­li­tičkih par­ti­ja. Inače, Lajèak već dva da­na u Bri­se­lu sa zva­nični­ci­ma Evrop­ske uni­je fi­ni­ši­ra de­ta­lje sce­na­ri­ja, a po­tom će otpu­to­va­ti u Va­šin­gton gdje će ta­kođer s ame­ričkim zva­nični­ci­ma oba­vi­ti kon­sul­ta­ci­je i do­go­vo­re.Bh. po­li­tički li­de­ri na vlas­ti zna­ju šta se spre­ma u ra­di­oni­ci SAD-a i Evrop­ske uni­je, pa na ne­ki način po­vlače ručnu kočni­cu po­ku­ša­va­jući da do­bi­ju na vre­me­nu. Pri to­me ne nu­de ni­ka­kva rje­še­nja ta­ko da os­ta­je sta­tus kvo ko­ji oni inače priže­ljku­ju dok im ne is­te­kne man­dat 2010. go­di­ne. U međuna­ro­dnoj za­je­dni­ci su uža­snu­ti upra­vo ti­me i po­go­to­vo činje­ni­com da su po­li­tičari go­to­vo po­mi­re­ni sa sa­daš­njom ne­po­dnoš­lji­vom si­tu­aci­jom. Na­ši izvo­ri kažu da im ap­so­lu­tno ni­je ja­sno zbog čega je Ha­ris Si­lajdžić, pred­sje­dnik Stran­ke za BiH i član Pred­sje­dniš­tva BiH otpu­to­vao u SAD i to u ova­kvoj kri­znoj si­tu­aci­ji u ko­joj se BiH na­la­zi, jer su očeki­va­li da Pred­sje­dniš­tvo u pu­nom sas­ta­vu ne­pres­ta­no za­sje­da. Prav­da­nja u sti­lu da je po­sje­ta ra­ni­je za­ka­za­na, je­dnos­ta­vno ne pri­hva­ta­ju, a po­go­to­vo nje­go­ve si­gna­le ko­ji su im sti­gli da se te­le­fo­nom mo­gu oba­vi­ti kon­sul­ta­ci­je i rje­ša­va­ti pro­ble­mi! Ogorčeni su i nas­to­ja­nji­ma Mi­lo­ra­da Do­di­ka da na­dmu­dri­va­nji­ma, ucje­na­ma i pre­pu­ca­va­nji­ma zadrži uza­vre­lu si­tu­aci­ju i obo­ri Lajčaka na ko­lje­na. Zbog to­ga ni­ka­kvo po­pu­šta­nje vi­so­kog pred­sta­vni­ka ni po ko­ju ci­je­nu ne do­la­zi u ob­zir jer je ja­sno da ono bi bi­lo shvaćeno kao ve­li­ka i de­fi­ni­ti­vna Do­di­ko­va po­bje­da ko­jeg ni­ko vi­še ne bi mo­gao za­uz­da­ti.Ka­ko sa­zna­je­mo, nje­mu je iz kru­go­va međuna­ro­dne za­je­dni­ce veæ po­ručeno da pos­to­ji re­zer­vna va­ri­jan­ta u slučaju da nje­gov SNSD po­vuče svo­je pred­sta­vni­ke iz Pred­sje­dniš­tva BiH, Vi­jeća mi­nis­ta­ra i Par­la­men­ta BiH.U međuna­ro­dnoj za­je­dni­ci, ka­ko sa­zna­je­mo, ta­kođer su šo­ki­ra­ni i ti­me što Pred­sje­dniš­tvo BiH, Vi­jeće mi­nis­ta­ra, bez ob­zi­ra što je u te­hničkom man­da­tu, i Par­la­ment BiH uopće ne stav­lja­ju na dne­vni red iz­vje­štaj Evrop­ske ko­mi­si­je ni­ti se ba­ve rje­ša­va­njem kri­ze nu­deći rje­še­nja. I to uzi­ma­ju kao do­kaz da vi­so­ki pred­sta­vnik mo­ra hi­tno po­vući ra­di­kal­ne po­te­ze u ci­lju spa­ša­va­nja države. Pre­ma ana­li­za­ma međuna­ro­dne za­je­dni­ce, re­al­no je očeki­va­ti da Pred­sje­dniš­tvo BiH ne usvo­ji os­tav­ku Ni­ko­le Špi­rića na fun­kci­ju pred­sje­da­va­jućeg Vi­jeća mi­nis­ta­ra. Na­ime, uko­li­ko bi os­tav­ka bi­la usvo­je­na, pa­lo bi kom­ple­tno Vi­jeće mi­nis­ta­ra. Pred­sje­dniš­tvo bi mo­ra­lo pre­dložiti no­vog man­da­ta­ra i pro­cje­nju­je se da bi tek ta­da do­šlo do stra­načkih su­ko­ba u Par­la­men­tu i da bi­lo ne­mo­guće osi­gu­ra­ti većinu bez ob­zi­ra ko bi bio man­da­tar. U tom slučaju, mo­ra­li bi se održati van­re­dni izbo­ri što bi BiH sa­mo odu­ze­lo vri­je­me i još je vi­še uda­lji­lo od EU.Li­de­ri šest vla­da­jućih stra­na­ka po­tpi­sa­li su 28. okto­bra u Mos­ta­ru De­kla­ra­ci­ju o pre­uzi­ma­nju oba­ve­za za spro­vođenje re­for­me po­li­ci­je. Od ta­da je pro­šlo 11 da­na, a još se ne zna ka­da æe se oni po­no­vo oku­pi­ti iako su se po­tpi­si­ma oba­ve­za­li da će „bez odla­ga­nja pris­tu­pi­ti pu­noj im­pe­lem­nta­ci­ji načela i prin­ci­pa iz De­kla­ra­ci­je". Ha­ris Si­lajdžić je De­kla­ra­ci­ju oci­je­nio kao no­vu stra­ni­cu u his­to­ri­ji BiH. Inaèe, sma­tra se da su on i Do­dik sta­ja­li iza sve­ga i da je Dra­gan Čović sa­mo for­mal­no bio do­maćin sas­tan­ka. Si­lajdžić bi tre­bao bi­ti do­maćin na­re­dnog sas­tan­ka šes­to­ri­ce li­de­ra u Sa­ra­je­vu.Ka­ko tre­nu­tno stva­ri sto­je, ispa­da da je taj do­ku­ment sa­mo je­dan u ni­zu ko­je su li­de­ri stra­na­ka po­tpi­sa­li i ko­ji je os­tao mrtvo slo­vo na pa­pi­ru.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku