hamburger-icon

Kliker.info

Fadil Banjanović Bracika : Kako dijete da piše zadaću bez struje?

Fadil Banjanović Bracika : Kako dijete da piše zadaću bez struje?

16 Augusta
04:39 2010

"Održi­vi po­vra­tak iz­bje­glih i ra­se­lje­nih li­ca" je re­če­ni­ca ko­ja se ja­ko čes­to iz­go­va­ra, ali sa­mo pred izbo­re jer su ta­da bh. po­li­ti­ča­ri­ma po­tre­bni gla­so­vi pa obe­ća­va­ju ku­le i gra­do­ve. No, po­vra­tni­ci su, ka­ko za "San" ka­že Fa­dil Ba­nja­no­vić Bra­ci­ka, je­dan od prvih po­vra­tni­ka u Ko­zluk kod Zvor­nika i bo­rac za održiv po­vra­tak, svje­sni da su pre­dmet ma­ni­pu­li­sa­nja i da je po­vra­tak je­dna od oblas­ti ko­ja se re­do­vno ko­ris­ti u pre­di­zbor­nim akti­vnos­ti­ma ma­da je za 15 go­di­na re­ali­zo­va­no vrlo ma­lo od onog što je obe­ća­no.

– To ni­je ni­šta no­vo, nji­ma je bi­tno ka­ko pri­do­bi­ti gla­so­ve. Ali ono što si­gur­no mo­že­mo re­ći, jes­te da drža­va BiH, odno­sno nje­ni pred­sta­vni­ci ni do dan da­nas po­vra­tak ni­su ozbi­ljno shva­ti­li. Da se po­vra­tak tre­ti­rao kao go­ru­će pi­ta­nje, on­da bi to bi­lo drža­vno pi­ta­nje broj je­dan i drža­vna stra­te­gi­ja za održiv po­vra­tak bi bi­la da­vno go­to­va. Ali re­al­nost je dru­ga­či­ja. Na­ime, je­dan broj po­li­ti­ča­ra ne ispu­šta ri­ječ po­vra­tak iz us­ta, a sa­mo u Po­dri­nju ima­mo oko 2.000 do­ma­ćin­sta­va ko­ji su bez elek­tri­čne ener­gi­je. Upra­vo mi se ja­vio Sej­fo Se­li­mo­vić iz Jo­ša­ni­ce ko­jem će di­je­te sad po­ći u ško­lu, a on ne­ma stru­je. Ka­ko di­je­te da mu pi­še za­da­ću? Pa za­mi­sli­te 15 go­di­na od ra­ta lju­di ne­ma­ju stru­ju, a o os­ta­lim stva­ri­ma da ne go­vo­rim.

No, i Va­ma spo­či­ta­va­ju da ko­ris­ti­te po­vra­tak u pre­di­zbor­noj kam­pa­nji SDP-a jer ste no­si­lac izbor­ne lis­te za Na­ro­dnu skup­šti­nu RS?

– Je­sam no­si­lac, ali sam pri­je sve­ga gra­đa­nin ove drža­ve. Bra­ci­ka go­vo­ri o po­vrat­ku, ali Bra­ci­ka 15 go­di­na go­vo­ri o po­vrat­ku i ne­što kon­kre­tno po­du­zi­ma za ra­zli­ku od os­ta­lih. Ne­da­vno sam bio u se­lu Ka­me­ni­ca gdje sto­ti­njak dje­ce ne­ma ri­je­šen pre­voz do ško­le. Išao i tra­žio auto­bus­ku li­ni­ju i po­pust za tu dje­cu. Ako di­je­te u Tu­zli, Sa­ra­je­vu, Bi­ha­ću ili ne­kom dru­gom bh. gra­du ima pra­vo na sve to tre­ba i dje­te­tu u Ka­me­ni­ci. To su gra­đan­ska pra­va. Sad, da li se to zvove pre­di­zbi­or­na kam­pa­nja, izbor­na, ni­je va­žno, va­žno je da ja za­go­va­ram da se ne­što ra­di. Zar je to ne­nor­mal­no?

Šta je Vaš cilj kao po­li­ti­ča­ra?

– Ri­je­ši­ti ele­men­tar­ne stva­ri po pi­ta­nju po­vrat­ka. Da­nas sva­ko vi­če da će po­mo­ći, ali ne­će. Ja znam da si­gur­no ho­ću jer to go­di­na­ma ra­dim. Be­smi­sle­no je ula­ga­ti ogro­mna sred­stva u afal­ti­ra­nje pu­te­va ko­ji­ma ni­ko ne pro­la­zi, u gra­dnju ku­ća u ko­ji­ma ni­ko ne ži­vi, to je sa­mo pra­nje pa­ra. Ja in­sis­ti­ram prvo na po­slu da taj čo­vjek ko­ji se vra­ti zna da mo­že ži­vje­ti od ne­čeg, a on­da sve os­ta­lo.

Ko­li­ko je održiv po­vra­tak u Po­dri­nju?

– Ima­mo izu­ze­tno do­bar po­vra­tak po­se­bno na po­dru­čju Opći­ne Zvor­nik. Lju­di su se vra­ti­li u de­se­tak mje­snih za­je­dni­ca i tu imamo više od 20.000 po­vra­tni­ka Boš­nja­ka. To je ­si­gur­no je­dan od naj­ve­ćih po­vra­ta­ka.

Fadil Banjanović podsjeća da su Po­dri­nje nedavno za­hva­ti­le ele­mna­trne ne­po­go­de.

– Mi­sli­te li da je i je­dan re­sor­ni mi­nis­tar do­šao da obi­đe te­ren? Mi tra­ži­mo da se iz fon­do­va obe­šte­te po­ro­di­ce i is­tra­jat će­mo. Ja go­vo­rim kon­kre­tnim je­zi­kom i pre­du­zi­mam kon­kre­tne po­te­ze, ako sam kriv za to, šta on­da re­ći za one ko­ji ni­su prstom mrdnu­li za po­vra­tak.

Ko kon­kre­tno ni­je mrdnuo prstom?

– Mi­nis­tri za­du­že­ni za to. Je­dan iz SDA, dru­gi iz SBiH. Na po­vra­tak se tro­ši­la ogro­mna svo­ta nov­ca, sa­mo u ovoj go­di­ni sto­ti­ne mi­li­ona KM. I sad mi re­ci­te je li nor­mal­no da je da­nas i je­dna ku­ća bez stru­je? Zar smi­je­mo da­nas re­ći da pos­to­je ko­le­kti­vni cen­tri po­sli­je 15 go­di­na? To je sra­mo­ta ovog druš­tva i sis­te­ma. Ja sa­mo tra­žim da se pi­ta­nje po­vrat­ka mo­ra po­sma­tra­ti na ni­vou drža­ve BiH. A za­što re­sor­ni mi­nis­tri ni­su ni­šta po­du­ze­li, pi­taj­te njih. Sad spo­mi­nju po­vra­tak kad im tre­ba za izbor­nu kam­pa­nju. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku