hamburger-icon

Kliker.info

Edin Mušić : Revizijom smo broj izbjeglih prepolovili

Edin Mušić : Revizijom smo broj izbjeglih prepolovili

27 Jula
04:53 2009

Re­vi­zi­ja sta­tu­sa ra­se­lje­nih po­ka­za­la je ve­li­ku ra­zli­ku u bro­ju evi­den­ti­ra­nih i stvar­no ra­se­lje­nih oso­ba u FBiH. Ta­ko­đer, ut­vrđe­no je da je sko­ro 14 go­di­na na­kon po­tpi­si­va­nja Dej­tona, 3.569 po­ro­di­ca još uvi­jek smje­šte­no u ko­le­kti­vnim cen­tri­ma.Kra­jem ma­ja ove go­di­ne u Fe­de­ra­ci­ji je bi­lo pri­jav­lje­no uku­pno 90.889 ra­se­lje­nih oso­ba i 31.223 po­ro­di­ce. Re­vi­zi­jom sta­tu­sa ovih oso­ba do­šlo se do bro­ja od 17.237 po­ro­di­ca ili 49.320 ra­se­lje­nih oso­ba. Broj in­ter­no ra­se­lje­nih je 18.586, dok ih je 30.586 ima­lo ra­ni­je pre­bi­va­li­šte na po­dru­čju RS.Ubje­dlji­vo je naj­ve­ći broj ra­se­lje­nih oso­ba sa pot­vrđe­nim sta­tu­som na po­dru­čju Tu­zlan­skog kan­to­na, 16.173, a za­tim sli­je­de SBK i Sa­ra­je­vo gdje je broj ovih oso­ba 7.683, odno­sno 7.261.Fe­de­ral­ni mi­nis­tar ra­se­lje­nih oso­ba i iz­bje­gli­ca Edin Mu­šić ka­že za "San" da je broj ra­se­lje­nih oso­ba sma­njen jer se ve­li­ki broj njih vra­tio u pri­je­ra­tna pre­bi­va­li­šta. – Ugla­vnom se ra­di o zna­čaj­nom po­vrat­ku, ma­da ima i onih ko­jii rje­ša­va­ju svoj sta­tus i na dru­gi na­čin. In­for­ma­ci­ja ko­ju je usvo­ji­la Vla­da FBiH na po­slje­dnjoj sje­dni­ci, sa­drži st­varno sta­nje. Pre­ci­zno je de­fi­ni­sa­na stru­ktu­ra ra­se­lje­nih po sta­ro­snoj, pol­noj, obra­zo­vnoj i dru­gim ka­te­go­ri­ja­ma, sa so­ci­jal­nim po­tre­ba­ma – ka­že Mu­šić.

On sma­tra da su na sma­nje­nje bro­ja ra­se­lje­nih utje­ca­la ve­li­ka ula­ga­nja u po­vra­tak, po­se­bno me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, ali i bh. in­sti­tu­ci­ja kao i pro­ve­dba upra­vnog pos­tup­ka kod de­fi­ni­sa­nja sta­tu­sa ra­se­lje­nih. Iako ne­ma­ju pre­ci­znih po­da­ta­ka, pre­ma Mu­ši­će­vim pro­cje­na­ma vi­še od 200.000 oso­ba vra­ti­lo se iz Fe­de­ra­ci­je u RS, a iz RS se u Fe­de­aci­ju vra­ti­lo se oko 70.000. Ina­če, fe­de­ral­no Mi­nis­tar­stvo ra­se­lje­nih oso­ba i iz­bje­gli­ca, pord obno­ve ku­ća, sta­no­va i in­fras­tru­ktu­re, re­ali­zu­je broj­ne pro­je­kte kao bi se stvo­ri­li uslo­vi za održi­vi po­vra­tak.- Od ve­ćih pro­je­ka­ta ko­je re­ali­zu­je Mi­nis­tar­stvo ovih da­na su za­vrše­na dva ma­lo­no­go­me­tna igra­li­šta. Je­dno u po­vra­tni­čkom na­se­lju Var­va­ra u Pro­zo­ru, dru­go u Bu­so­va­či. U to­ku je asfal­ti­ra­nje pu­ta u Sre­bre­ni­ci du­ži­ne vi­še od tri ki­lo­me­tra. Po­red obno­ve ku­ća i do­dje­le gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la gra­di se druš­tve­ni obje­kat u Ste­nja­ku u Te­sli­ću i druš­tve­ni dom u Grap­skoj kod Do­bo­ja. Ra­dit će­mo je­dno igra­li­šte u na­se­lju kod Zvor­ni­ka i dva pu­tna prav­ca za­je­dno sa op­šti­nom na pros­to­ru Mi­li­ća, a pri­pre­ma­mo gra­dnju pu­ta u Vla­se­ni­ci – na­bra­ja Mu­šić.Mi­nis­ta­ras­tvo sa UN­DP-om gra­di zgra­du u Go­ra­ždu. Obno­vi­li su druš­tve­ni dom u na­se­lju kod Ne­ve­si­nja, a u to­ku su ten­de­ri za obno­vu stam­be­nih je­di­ni­ca kroz pro­je­kte do­dje­le gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la i sis­te­ma ključ u ru­ke.

Hala u Vukosavlju                 – Pri­pre­ma­mo pro­ši­re­nje pro­je­kta ko­ji je za­po­čet u Vu­ko­sav­lju. To je tvor­ni­ca obu­će ko­ja sa­da za­poš­lja­va vi­še od 60 ra­dni­ka. Po­mo­gli smo im pro­šle go­di­ne, a sa­da se pla­ni­ra gra­dnja no­ve ha­le ko­ja će, pre­ma nji­ho­vim pro­cje­na­ma i ela­bo­ra­tu, za­po­sli­ti oko 100 no­vih ra­dni­ka – na­jav­lju­je Edin Mu­šić do­da­ju­ći da ima­ju i niz ma­lih za­nat­skih ra­dnji ko­je pla­ni­ra­ju po­drža­ti ši­rom BiH, a ko­je će di­rek­tno za­poš­lja­va­ti po­vra­tni­ke.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku