hamburger-icon

Kliker.info

Džemal Vlahovljak : Danas nije vrijeme za prodaju Energoinvesta

Džemal Vlahovljak : Danas nije vrijeme za prodaju Energoinvesta

21 Avgusta
05:33 2009

Fe­de­ral­ni pre­mi­jer Mus­ta­fa Mu­je­zi­no­vić do­da­tno je za­gri­jao, već uza­vre­lu po­li­ti­čko-eko­nom­sku si­tu­aci­ju u FBiH na­ja­vom sko­raš­nje pri­va­ti­za­ci­je "Ener­go­in­ves­ta". Dže­ma­il Vla­hov­ljak, ko­ji već go­di­na­ma sa dos­ta us­pje­ha pre­dvo­di ovu kom­pa­ni­ju vi­jest o to­me sa­znao je iz me­di­ja.U raz­go­vo­ru za "San" on ot­kri­va da i na­kon su­sre­ta sa Mu­je­zi­no­vi­ćem ni­je sa­znao mo­ti­ve zbog če­ga bi ova fir­ma tre­ba­la bi­ti pri­va­ti­zi­ra­na. Vla­hov­ljak ne kri­je svo­je pro­tiv­lje­nje nje­noj pro­da­ji, go­vo­ri o po­tre­bi ek­sper­tne pro­cje­ne vri­je­dnos­ti fir­me, te na­jav­lju­je ka­ko ra­zmiš­lja o de­fi­ni­ti­vnom odlas­ku sa di­re­ktor­ske po­zi­ci­je ko­ju već sko­ro dvi­je go­di­ne obav­lja kao vrši­telj du­žnos­ti.

Tre­ba li pri­va­ti­zi­ra­ti "Ener­go­in­vest"?                   – Da bu­dem ve­oma ja­san i is­kren, mi­slim da ovo ni­je tre­nu­tak za pri­va­ti­za­ci­ju kom­pa­ni­je. Prvo, ni­je do­bro vri­je­me zbog re­ce­si­je i kri­ze ko­je vla­da­ju u svi­je­tu. Ta­ko­đer, sma­tram da pos­to­je­ći za­ko­ni ko­ji to re­gu­li­ra­ju ni­su do­bar okvir za pri­va­ti­za­ci­ju kom­pa­ni­je ka­kva je "Ener­go­in­vest", jer ne mo­že se ovo pre­du­ze­će pri­va­ti­zi­ra­ti kao da nas ne­ko po­nu­di na pi­ja­ci i ka­že ne­ko­me da mo­že ku­pi­ti. Tre­će, mi ni­smo pro­blem za Vla­du i ne vi­dim ra­zlog zbog če­ga bi se žu­ri­lo. Na­ra­vno, ja ne do­no­sim odlu­ke u ve­zi sa tim, ali ako me­ne ne­ko pi­ta, ja ću mu re­ći da ni­je vri­je­me za to.

O pri­va­ti­za­ci­ji ste već raz­go­vo­ra­li i sa pre­mi­je­rom Mus­ta­fom Mu­je­zi­no­vi­ćem. Ko­je ra­zlo­ge za pri­va­ti­za­ci­ju Vam je na­veo i ka­ko gle­da­te na te ar­gu­men­te?

– Mi­slim da se ov­dje još uvi­jek ra­di o li­čnoj ini­ci­ja­ti­vi pre­mi­je­ra Mu­je­zi­no­vi­ća. Vla­da prvo mo­ra, ako že­li pri­va­ti­zi­ra­ti "Ener­go­in­vest", pro­mje­ni­ti svo­ju odlu­ku o to­me da je "Ener­go­in­vest" stra­te­ška fir­ma ko­ja ne ide u pri­va­ti­za­ci­ju, a on­da tre­ba ra­spi­sa­ti pri­va­ti­za­ci­ju. Ni­šta od to­ga još ni­je ura­đe­no. Is­kre­no, u tim raz­go­vo­ri­ma sa pre­mi­je­rom ja ni­sam ni bio u po­zi­ci­ji da pi­tam zbog če­ga baš "Ener­go­in­vest", ni­ti sam do­bio te od­go­vo­re, a i me­ne za­ni­ma za­što je baš "Ener­go­in­vest" taj ko­ji bi tre­bao ići u pri­va­ti­za­ci­ju.

I broj­ke i emo­ci­je Ko­li­ko vri­je­di "Ener­go­in­vest"? Šta je, re­ci­mo, sa do­ku­men­ta­ci­jom o is­tra­ži­va­nji­ma naf­te u BiH ko­ju po­sje­du­je­te, a ko­ju ne­ki struč­nja­ci pro­cje­nju­ju na čak 100 mi­li­ona do­la­ra?

– To je je­dan od ra­zlo­ga za­što ni­sam za pri­va­ti­za­ci­ju. Na­ši pro­pi­si ko­ji se ti­ču po­če­tnog bi­lan­sa ko­ji ide u pri­va­ti­za­ci­ju, na­ ža­lost uo­pće ne va­lo­ri­zi­ra­ju ta­kve stva­ri. Do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju spo­mi­nje­te, ko­ja je re­zul­tat tri­de­set go­di­na ra­da, uo­pće ni­je va­lo­ri­zi­ra­na i ne­ma je u bi­lan­su. Is­ta stvar je sa na­šim ime­nom i na­šom po­zi­ci­jom na ne­kim trži­šti­ma, ko­ja se ta­ko­đer ku­pu­je. To uo­pće ni­je pro­cje­nje­no. Ni­šta od to­ga ne­ma u 220 mi­li­ona KM, ko­li­ko vri­je­di ka­pi­tal fir­me. Ima­mo, ta­ko­đer, i dos­ta ne­ri­je­še­nih stva­ri, tu­žbi, po­tra­ži­va­nja… Sma­tram za­to da tre­ba for­mi­ra­ti ek­sper­tnu gru­pu ko­ja će to sve pro­cje­ni­ti i tek on­da ići u pri­va­ti­za­ci­ju. Sve dru­go bi bi­la gre­ška.

Po­drža­va­te li ide­ju da se do­ne­se po­se­ban za­kon o pri­va­ti­za­ci­ji "Ener­go­in­ves­ta"?                         – Ap­so­lu­tno, jer mi­slim da tre­nu­tno u BiH ne­ma slo­že­ni­je kom­pa­ni­je od nas. Pa­zi­te, mi ima­mo, re­ci­mo, fa­bri­ku u Me­ksi­ku, ko­ja je knji­go­vod­stve­no pro­cje­nje­na na 10 mi­li­ona do­la­ra, ali pi­ta­nje je da li ona i trži­šno to­li­ko vri­je­di ili je ri­ječ o ne­kim ve­ćim izno­si­ma. To tre­ba pre­ci­zno pro­cje­ni­ti. Ima­mo imo­vi­nu u ni­zu drža­va svi­je­ta. Sve to se pre­ma na­šim za­ko­ni­ma ne va­lo­ri­zi­ra go­to­vo ni­ka­ko. Tre­ba nam ili za­kon ili ne­ki pod­za­kon­ski akt i po­drža­vam u po­tpu­nos­ti da se o ovo­me oči­tu­je i Par­la­ment. Ne smi­je se za­bo­ra­vi­ti da je pi­ta­nje "Ener­go­in­ves­ta" i emo­ti­vno pi­ta­nje, jer su ge­ne­ra­ci­je lju­di u ovoj ze­mlji učes­tvo­va­le u nje­go­vom nas­ta­ja­nju i ima­ju pra­vo da se pi­ta­ju šta će sa kom­pa­ni­jom bi­ti.

U po­lu­go­diš­njem iz­vje­šta­ju o po­slo­va­nju "Ener­go­in­vest" je is­ka­zao gu­bi­tak od 16 mi­li­ona KM i mno­gi, a na­ro­či­to u Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju upra­vo to na­vo­de kao je­dan od ra­zlo­ga za­što tre­ba ići u pri­va­ti­za­ci­ju jer pre­tpos­tav­lja­ju da će do­ći do sma­nji­va­nja ka­pi­ta­la?

– To je po­ma­lo bi­za­ran pris­tup. Naš po­lu­go­diš­nji iz­vje­štaj se mo­že gle­da­ti kao ne­ki in­di­ka­tor, ali od­go­vor­no tvrdim da fir­ma ne gu­bi vri­je­dnost i da će do kra­ja go­di­ne po­slo­va­ti po­zi­ti­vno. Ti po­ka­za­te­lji iz iz­vje­šta­ja su već na­kon 15 da­na do­ži­vje­li zna­čaj­ne pro­mje­ne. Ne ra­di se o ne­kom obez­vrje­đi­va­nju ra­di pri­va­ti­za­ci­je za ma­le pa­re, što ne­ki alu­di­ra­ju. To se ov­dje ne de­ša­va i to po­ka­zu­je ka­ko lju­di ko­ji do­no­se ne­ke odlu­ke ja­ko ma­lo zna­ju i ra­zu­mi­ju kom­pa­ni­ju ka­kva je "Ener­go­in­vest". Ako je to ra­zlog ko­ji se na­vo­di za pri­va­ti­za­ci­ju on­da je to, da bu­dem di­re­ktan, glup ra­zlog.

Ra­zmiš­ljam o os­tav­ci Na­jav­lji­va­li ste os­tav­ku, jer još od fe­bru­ara 2008. go­di­ne ima­te po­zi­ci­ju v. d. di­re­kto­ra za­to što ne­ma po­li­ti­čke sa­gla­snos­ti oko ime­no­va­nja di­re­kto­ra. Ra­zmiš­lja­te li još o odlas­ku?

– Ra­zmiš­ljam i ne že­lim to kri­ti. Na­ ža­lost, ja­ko du­go ovo tra­je i za­is­ta ne­mam ni­ka­kve in­for­ma­ci­je o to­me je­su li stran­ke pos­ti­gle do­go­vor. Na­mje­ra­vam u na­re­dnim da­ni­ma da pro­vje­rim šta se de­ša­va kod ne­kih lju­di ko­ji o to­me pre­go­va­ra­ju da vi­dim do­kle je to do­šlo. Ja po­ku­ša­vam ra­di­ti svoj po­sao što bo­lje mo­gu, ali ni­je is­to bi­ti di­re­ktor i bi­ti vrši­lac du­žnos­ti, šta god ne­ko o to­me go­vo­rio.

 Bi­li ste na če­lu or­ta­čke gru­pe me­na­džmen­ta i ra­dni­ka ko­ja je bi­la za­in­te­re­si­ra­na za pri­va­ti­za­ci­ju"Ener­go­in­ves­ta" na za­dnjem ten­de­ru. Ako do­đe do pri­va­ti­za­ci­je ho­će­te li se po­no­vo pri­ja­vi­ti?

-Po­sli­je is­kus­tva iz tog pe­ri­oda, sa si­gur­noš­ću mo­gu re­ći da ne­ću vo­di­ti bi­lo ka­kvu no­vu or­ta­čku gru­pu, ni­ti ću u njoj učes­tvo­va­ti ako je bu­de. Ta­da je bio na­prav­ljen ta­kav am­bi­jent u ko­jem je i mo­ja po­ro­di­ca trpje­la zbog to­ga. Je­dnom sam to pro­bao i vi­še to ne bih ra­dio, to mi je bi­la do­bra ško­la. Mi­slim da mi je­dnos­ta­vno ne­ma­mo kli­mu za for­mi­ra­nje ta­kvih or­ta­čkih gru­pa.   Ad. Mujanović (San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku