hamburger-icon

Kliker.info

Državna imovina : Hotel Maršal na samrti

Državna imovina : Hotel Maršal na samrti

12 Augusta
05:58 2009

Olim­pij­ska Bje­la­šni­ca us­ko­ro bi zbog ba­ha­tos­ti fe­de­ral­ne i vlas­ti Kan­to­na Sa­ra­je­vo mo­gla os­ta­ti bez je­di­nog ho­te­la. Na­ime, zbog blo­ka­de računa ho­te­la "Mar­šal", po tužbi sa­ra­jev­skog "Ener­go­pe­tro­la", ovaj ho­tel već mje­sec da­na ni­je u sta­nju nor­mal­no fun­kci­oni­ra­ti, a uko­li­ko se ova­kva si­tu­aci­ja nas­ta­vi us­ko­ro bi mo­glo doći i do nje­go­vog ga­še­nja. Do sa­da je sa računa ski­nu­to oko 50.000 KM, a pre­os­ta­li dug izno­si oko 100.000 ma­ra­ka.

Pre­li­je­va­nje du­ga                               Iako bi se mo­glo po­mi­sli­ti ka­ko se ra­di o nor­mal­nim du­go­va­nji­ma između fir­mi, pro­blem u ovom slučaju je što "Ener­go­pe­trol" na­kon obav­lje­ne do­ka­pi­ta­li­za­ci­je 2006. go­di­ne, uopće ne­ma pra­vo na na­pla­tu ovih po­traživa­nja, ko­ja su sku­pa sa ula­ga­njem ko­je je "Ener­go­pe­trol" uložio u iz­gra­dnju "Mar­ša­la" ta­da pre­ni­je­ta na "Ter­mi­na­le FBiH". Međutim Vla­da FBiH i "Ter­mi­na­li FBiH" već sko­ro tri go­di­ne ni­su u sta­nju ispu­ni­ti svo­je oba­ve­ze iz ugo­vo­ra o pre­no­su pra­va nad ovim ula­ga­nji­ma, te je ho­tel for­mal­no i da­lje u vla­sniš­tvu "Fa­mo­sa", ko­ji je opet drža­vna fir­ma ko­jom uprav­lja Vla­da Kan­to­na Sa­ra­je­vo. Upra­va "Ener­go­pe­tro­la" is­ko­ris­ti­la je ovaj pra­vni va­ku­um, nas­tao zbog ne­ra­da vlas­ti i ne­da­vno po­kre­nu­la pri­sil­nu na­pla­tu po­traživa­nja ko­ja da­ti­ra­ju još iz 2001. go­di­ne.

Apel za po­moć                                  Di­re­ktor ho­te­la "Mar­šal" Za­hid Be­šo­vić kaže za "San" ka­ko ne može vje­ro­va­ti da država pu­šta da pro­pa­dne je­di­ni ho­tel ko­ji je os­tao u nje­nom vla­sniš­tvu. On na­po­mi­nje da je Vla­da FBiH još u ma­ju pro­šle go­di­ne do­ni­je­la odlu­ku ko­jom da­je do­da­tno ovla­šte­nje "Ter­mi­na­li­ma FBiH" da preu­zmu sve du­go­ve ho­te­la pre­ma "Ener­go­pe­tro­lu", ali da ova odlu­ka ni­ka­da ni­je pro­ve­de­na.- Mi očeku­je­mo da Vla­da FBiH ko­načno ispu­ni ovu svo­ju odlu­ku i ta­ko spa­si ho­tel i oko 40 ra­dnih mjes­ta. Očeku­je­mo i po­moć kan­to­nal­ne Vla­de. Sra­mo­ta je da ni­ko od drža­vnih in­sti­tu­ci­ja u ovom ho­te­lu ne or­ga­ni­zi­ra ra­zne se­mi­na­re i sku­po­ve ko­je or­ga­ni­zi­ra­ju po pri­va­tnim obje­kti­ma – na­po­mi­nje Be­šo­vić. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih smo do­šli u Vla­di FBiH, o si­tu­aci­ji oko ho­te­la "Mar­šal" mi­nis­tri bi tre­ba­li da se izja­sne već na idućoj sje­dni­ci ko­ja je pla­ni­ra­na za 19. av­gust.

Pro­ble­ma­tično vla­sniš­tvo                  Ovaj slučaj još je­dnom je otvo­rio ni­kad ri­je­še­no pi­ta­nje vla­sniš­tva nad ho­te­lom "Mar­šal", ali i odnos Vla­de FBiH pre­ma drža­vnoj imo­vi­ni. Ka­da je kon­zor­cij INA/MOL pre­uzeo kon­tro­lu nad "Ener­go­pe­tro­lom" Vla­da je od pro­da­je izu­ze­la ovaj ho­tel. Međutim, po­što "Ener­go­pe­trol" ni­ka­da ni­je uknjižio vla­sniš­tvo nad ho­te­lom, ra­di­lo se o pre­no­su pra­va nad iz­vrše­nim in­ves­ti­ci­onim ula­ga­njem od 8,6 mi­li­ona KM. To pra­vo da­to je "Ter­mi­na­li­ma FBiH" još u de­cem­bru 2006. go­di­ne, ko­ji su ga tre­ba­li sud­ski ve­ri­fi­ci­ra­ti kao svoj udio u vla­sniš­tvu nad ho­te­lom, ali to ni do da­nas ni­je urađeno. "Ter­mi­na­li FBiH" u sto­pos­to­tnom su vla­sniš­tvu FBiH i je­dna su u ni­zu drža­vnih kom­pa­ni­ja ko­je tre­nu­tno zbog po­li­tičkih svađa ne­ma­ju di­re­kto­ra.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku