hamburger-icon

Kliker.info

Dragomir Babić: Milorad Dodik je spreman da pobjegne od hapšenja !!!

Dragomir Babić: Milorad Dodik je spreman da pobjegne od hapšenja !!!

12 Decembra
06:45 2008

"Za RS je ne­pri­hva­tlji­vo da joj su­de su­di­je mu­sli­ma­ni", "Ako me Mi­ro­slav Laj­čak smi­je­ni, po­vest ću RS u sa­mos­tal­nost", "Sa­ra­je­vo za me­ne ni­je gla­vni grad BiH", "BHRT tre­ba da ode u ste­čaj, jer ne pos­to­ji re­al­ni osnov za fun­kci­oni­ra­nje te me­dij­ske ku­će".To su izja­ve ko­je je u za­dnje vri­je­me dao pred­sje­dnik Vla­de RS i SNSD Mi­lo­rad Do­dik. Tom re­to­ri­kom, či­nje­ni­ca je, Do­dik se ni­je slu­žio pri­je dvi­je go­di­ne, ka­da je ru­šio do ta­da ne­pri­ko­sno­ve­ni SDS. Šta se u me­đu­vre­me­nu de­si­lo pa je Do­di­ka za­is­ta ne­mo­gu­će pre­po­zna­ti? Dra­go­mir Ba­bić, pred­sje­dnik ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je "Na­ro­dni front", jedan od onih koje je u zadnjem paketu zajedno sa Rafijem Gregorijanom ili državnim tužiocem Miloradom Barašinom, premijer RS tužio, sma­tra da je Do­dik sve vri­je­me krio svo­je pra­vo po­na­ša­nje i da je to što sa­da ra­di, nje­go­va pra­va pri­ro­da. – To je na­sli­je­đe­na po­li­ti­ka Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća. U su­šti­ni, Do­dik je ve­li­ki na­ci­ona­lis­ta, on ni­ka­da ni­je bio de­mo­kra­ta. Ovo što ra­di u za­dnje vri­je­me, ra­di, u s­tva­ri, iz pa­ni­čnog stra­ha da bi za­šti­tio svoj kri­mi­nal. On nas­to­ji da do­da­tno is­pro­vo­ci­ra me­đu­na­ro­dnu za­je­dni­cu da bi ga smi­je­nili i da on ispadne he­roj kod na­ro­da, ve­li­ki Srbin i taj ko­ji šti­ti RS. Me­đu­tim, to mo­že pro­ći samo kod na­ro­da ko­ji gle­da i slu­ša sa­mo nje­go­ve me­di­je u ru­ral­nom po­dru­čju – kaže Ba­bić za San. Ba­bić tvrdi da se Do­dik ba­vi po­li­ti­kom is­klju­či­vo zbog li­čnog bo­ga­će­nja i da je do­šao na vlast da bi oplja­čkao što se oplja­čka­ti mo­že.

Zašto zaokret                   – Nje­ga ne za­ni­maju ni RS ni BiH, to je ta­kav tip čo­vje­ka. Je­dnos­ta­vno, ogre­zao je u kri­mi­nal i sve će ura­di­ti da sa­ču­va to što je ste­kao kri­mi­na­lom. Do­dik se čak spre­ma da po­bje­gne iz RS u slu­ča­ju da ga neko pokuša pri­vesti ili uha­psiti da bi od­go­va­rao za sve što je ra­dio oko iz­gra­dnje zgra­de Vla­de RS, auto­pu­ta Ba­nja Lu­ka – Gra­di­ška… On je svjes­tan da ga do­ku­men­ta­ci­ju koju je pre­uze­la SI­PA, vu­če iza re­še­ta­ka. Do­dik zna da će to iza­ći u ja­vnost i sa­da po­ku­ša­va pre­ko svo­jih me­di­ja da pla­si­ra izja­ve da to pro­tiv nje­ga ra­de stran­ci, Boš­nja­ci i ne­ki pla­će­ni­ci… – po­jaš­nja­va Ba­bić. Po­li­ti­čka ana­li­ti­čar­ka iz Ba­nja Lu­ke Ta­nja To­pić smatra da se s pra­vom pos­tav­lja pi­ta­nje zašto Do­dik ko­ris­ti nacionalističku re­to­ri­ku, kad već SNSD ima ko­mo­tnu ve­ći­nu.- Je­dnos­ta­van od­go­vor na to pi­ta­nje, ja vam ne mo­gu da­ti. Je­dan dio lju­di je sklon tu­ma­či­ti taj zao­kret či­nje­ni­com da je on pra­gma­ti­čan po­li­ti­čar i da ga je na­pra­vio i u po­li­ti­čkoj re­to­ri­ci u pre­dve­čer­je 2006. go­di­ne pred par­la­men­tar­ne izbo­re. Ta­da je go­vo­rio ono što je pri­hva­tlji­vo uhu pro­sje­čnog gla­sa­ča u RS. Izbo­ri su za­vrše­ni i stran­ka ko­ju pre­dvo­di Do­dik ima sta­bil­nu vlast – ka­že To­pi­će­va za "San". (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku