hamburger-icon

Kliker.info

Dragan Čović: Mo je jedini grijeh je što sam mnogo radio

Dragan Čović: Mo je jedini grijeh je što sam mnogo radio

23 Juna
02:38 2009

Sa "ni­sam kriv" ju­čer su se u Su­du Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne izja­sni­li Ed­hem Bi­ča­kčić i Dra­gan Čović, a os­vrču­ći se na op­tu­žni­cu ko­jom se te­re­te za pro­du­že­no kri­vi­čno dje­lo zlo­upo­tre­be po­lo­ža­ja.

Do­dje­la sta­no­va

Bi­ča­kčić i Čović su op­tu­že­ni da su na fun­kci­ji pre­mi­je­ra, za­mje­ni­ka pre­mi­je­ra i mi­nis­tra fi­nan­si­ja Fe­de­ra­ci­je BiH, bez odlu­ke Vla­de, 18. ja­nu­ara 1999. go­di­ne, do­ni­je­li i po­tpi­sa­li odlu­ku o ra­spo­re­du sred­sta­va bu­dže­ta za 1999. go­di­nu za stam­be­na pi­ta­nja, ko­jom je iz sred­sta­va te­ku­ćih re­zer­vi odo­bren iznos od 3,2 mi­li­ona KM za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja za­po­sle­nih u or­ga­ni­ma za­ko­no­da­vne, iz­vršne i sud­ske vlas­ti. Op­tu­že­ni su za­tim 20. ja­nu­ara 1999. go­di­ne, na­vo­dno, do­ni­je­li i po­tpi­sa­li odlu­ku o ra­spo­re­du sred­sta­va bu­dže­ta za 2000. go­di­nu za stam­be­na pi­ta­nja, ko­jom je iz sred­sta­va re­zer­vi odo­bren iznos od 4,6 mi­li­ona KM za is­tu na­mje­nu, na osno­vu ko­jih odlu­ka je iz­vrše­na ku­po­vi­na sta­no­va za ne­ko­li­ko oso­ba.

Smi­jeh u su­dni­ci

Bi­ča­kčić je pri­li­kom izjaš­nja­va­nja o kriv­nji iza­zvao smi­jeh u su­dni­ci. Na­ime, su­di­ja za pret­ho­dno sa­slu­ša­nje Bran­ko Pe­rić je prvo objaš­nja­vao Bi­ča­kči­ću šta zna­či i ka­kav će po­tu­pak bi­ti uko­li­ko se izja­sni kri­vim, a šta ako ne. Su­di­ja Pe­rić ni­je ni za­po­čeo, a Bi­ča­kčić se us­tao i re­kao ”ni­sam kriv”.

Sa "ni­sam kriv" se po­tom izja­snio i Dra­gan Čović, ko­ji je još do­dao da je za nje­ga izne­na­đu­ju­će što se na Su­du BiH uo­pće i da­lje vo­di pos­tu­pak pro­tiv nje­ga. – Tri go­di­ne na­kon ra­ta do­šao sam u BiH ka­ko bih vršio fun­kci­ju pre­mi­je­ra, a sa­da mi se ovo de­ša­va. Moj je­di­ni gri­jeh jes­te što sam mno­go ra­dio za vri­je­me svog man­da­ta – ka­zao je Čović. I na­kon nje­go­ve izja­ve pri­su­tni u su­dni­ci su se po­če­li smi­ja­ti. Na­kon za­vršet­ka ro­či­šta Čović je obra­ča­ju­ći se no­vi­na­ri­ma po­no­vio da ni­je kriv, te da vje­ru­je da je Bo­sna i Her­ce­go­vi­na pra­vna drža­va. Na pi­ta­nje da li to zna­či da oče­ku­je da će se pre­ki­nu­ti po­tu­pak ko­ji se vo­di pro­tiv nje­ga, Čović je re­kao:- Že­lio sam re­ći da ni­ka­da u ži­vo­tu ni­sam pro­ra­čun na­še drža­ve ošte­tio ni za je­dnu mar­ku. Ed­hem Bi­ča­kčić je krat­ko ka­zao ka­ko ne pos­to­ji ni­je­dan za­rez u do­ka­zi­ma ko­ji pot­vrđu­ju ono što sto­ji u op­tu­žni­ci.

Kaž­njen sa 1.500 di­na­ra

Su­di­ja Bran­ko Pe­rić je pri­li­kom či­ta­nja osno­vnih po­da­ta­ka Dra­ga­na Čovi­ća, izme­đu os­ta­log re­kao ka­ko je Čović svo­je­vre­me­no u biv­šoj drža­vi bio kaž­njen sa 1.500 di­na­ra, na što je Čovi­ćev advo­kat Zdrav­ko Ra­jić, ulo­žio pri­go­vor.

– To uop­šte ni­je bi­tno da se spo­mi­nje u ovom pos­tup­ku. Prvo, to je bi­lo pri­je 15 go­di­na, što zna­či da je bri­sa­no iz sud­skih spi­sa, ali i zbog či­nje­ni­ce da se ni­je ra­di­lo o ozbi­ljnom pre­krša­ju, što i svje­do­či da je moj bra­nje­nik kaž­njen sa nov­ča­nom ka­znom. A dru­go, ne že­lim da se o mom bra­nje­ni­ku stva­ra po­gre­šna sli­ka – ka­zao je Ra­jić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku