hamburger-icon

Kliker.info

Dragan Čavić : Milorad Dodik sebi pravi alibi

Dragan Čavić : Milorad Dodik sebi pravi alibi

26 Oktobra
11:09 2009

Održa­va­nje sas­ta­na­ka, ka­kav je sa­zvao Mi­lo­rad Do­dik, pred­sje­dnik SNSD-a, ima smi­sla i da je bi­lo ta­kvih sas­ta­na­ka ne bi nam tre­ba­li ovi ko­je or­ga­ni­zu­ju stran­ci. Tim ri­je­či­ma je pred­sje­dnik De­mo­krat­ske par­ti­je Dra­gan Čavić ko­men­ta­ri­sao Do­di­kov po­ziv upu­ćen svim stra­na­ka­ma ko­je ima­ju svo­je po­sla­ni­ke u drža­vnom Par­la­men­tu da se sas­ta­nu 30. okto­bra u Ba­njoj Lu­ci, ali bez pri­sus­tva stra­na­ca.

– Me­đu­tim, ja mi­slim da je loš taj­ming za sa­zi­va­nje tog sas­tan­ka i da je i sam Do­dik svjes­tan da od toga nema ništa. Nje­gov po­ziv mi dje­lu­je kao ali­bi da po­ku­ša da se na­pra­vi ne­što, iako je svjes­tan da se na po­ziv ne­će oda­zva­ti stran­ke iz FBiH – re­kao je Čavić za "San". Asim Sa­raj­lić, za­mje­nik pred­sje­dni­ka SDA, stran­ke ko­ja je u star­tu odbi­la Do­di­kov po­ziv, ka­že da je Do­dik u do­sa­daš­njim kon­ta­kti­ma sa pred­sje­dni­kom te stran­ke Su­lej­ma­nom Ti­hi­ćem, po­ka­zao dva li­ca. .Pred­sje­dnik Ti­hić je s njim vo­dio ba­nja­lu­čke raz­go­vo­re, prud­ski pro­ces, ali i april­ski pa­ket. Na kra­ju je Do­dik te do­go­vo­re izi­grao s tim da smo od prud­skog pro­ce­sa us­pje­li ispo­slo­va­ti sa­mo aman­dman za Brčko Dis­trikt.

Sve os­ta­le do­go­vo­re je op­stru­irao. Ovo je, zna­či, još je­dan po­ku­šaj de­za­vu­isa­nja ja­vnos­ti i po­ku­šaj da i da­lje pro­fi­ti­ra na kri­zi ko­ju proi­zvo­de nje­go­vi ka­dro­vi u Vi­je­ću mi­nis­ta­ra i u drža­vnom Par­la­men­tu – izja­vio je Sa­raj­lić za "San". Za nje­ga je pri­sus­tvo stra­na­ca u ovakvim raz­go­vo­ri­ma ne­izos­ta­vno. – Me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca i Vi­je­će za pro­ve­dbu mi­ra su od BiH oba­ve­zni na­pra­vi­ti fun­kci­onal­nu drža­vu. Jer, da smo mi mo­gli od 1995. go­di­ne do da­nas spri­je­či­ti Do­di­ko­vu po­li­ti­ku ja­ča­nja en­ti­te­ta na uš­trb drža­ve, taj bi do­go­vor na­pra­vi­li. Po­li­ti­ka SDA je di­ja­log i ići ko­rak po ko­rak, ali uvi­jek na­pri­jed. Od pa­da april­skog pa­ke­ta mi ne da sta­gni­ra­mo, ne­go ide­mo na­zad. Me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca mo­ra bi­ti akti­vno uklju­če­na i pre­po­zna­ti ko je taj ko ko­či BiH na nje­nom evrop­skom i NA­TO pu­tu – na­gla­sio je Sa­raj­lić.I za pot­pred­sje­dni­ka HDZ 1990 Ru­du Vi­do­vi­ća sva­ki raz­go­vor ima smi­sla, ali su za nje­ga for­mal­ni oni raz­go­vo­ri za­po­če­ti u Bu­tmi­ru. – Vje­ro­va­tno se nas­to­ji do na­re­dnog sas­tan­ka sa ame­ri­čkim i evrop­skim zva­ni­čni­ci­ma održa­ti niz ne­for­mal­nih su­sre­ta i ta­ko tre­ba raz­go­va­ra­ti bez po­se­bnih ul­ti­ma­tu­ma – re­kao je Vi­do­vić za "San", do­da­ju­ći da se bh. po­li­ti­ča­ri bez pri­sus­tva stra­na­ca te­ško mo­gu do­go­vo­ri­ti. On sma­tra da su pred­sta­vni­ci me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce po­tre­bni u raz­go­vo­ri­ma kao po­sre­dni­ci, jer se ne mo­že oče­ki­va­ti do­bro­vo­ljno po­pu­šta­nje od stra­na ko­je su za­uze­le čvrste sta­vo­ve.

Iskustava ima

Dra­gan Čavić misi da se do­ma­ći po­li­ti­ča­ri mo­gu do­go­va­ra­ti bez pri­sus­tva stra­na­ca.- Ne­ko pro­šlo vri­je­me je po­ka­za­lo da je to mo­gu­će. April­ski pa­ket us­ta­vnih pro­mje­na je pri­mjer da su rje­še­nja bi­la proi­zvod do­go­vo­ra akte­ra tih raz­go­vo­ra. Me­đu­tim, Ha­ris Si­laj­džić i Bo­žo Lju­bić su to sru­ši­li i na to­me gra­di­li pre­di­zbor­nu pla­tfor­mu – za­klju­čio je Čavić.

Jeftina taktika

Za po­ziv Milorada Dodika upu­ćen bh. stra­na­čkim čel­ni­ci­ma za održa­va­nje sas­tan­ka bez pri­sus­tva stra­na­ca, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Ko­mšić ka­že da je jef­ti­na po­li­ti­čka ta­kti­ka jer i Do­di­ku je bi­lo ja­sno da to ne­će us­pje­ti.- Jedina mogućnost jes­u raz­go­vor i kom­pro­mis. Ali, ja vas pi­tam, ako ima­te stra­ne ko­je raz­go­va­ra­ju i ka­žu da ho­će kom­pro­mis, a kom­pro­mis je "sa­mo ono što ja ho­ću", ka­ko će­mo se on­da do­go­va­ra­ti? Da­kle, ne­ma tu raz­go­vo­ra ako ne­ma me­đu­so­bnog po­pu­šta­nja i spre­mnos­ti da se po­pus­ti – kaže Ko­mšić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku