hamburger-icon

Kliker.info

Dragan Čavić : Amerikanci su nam jasno rekli da oni neće raditi naš posao

Dragan Čavić : Amerikanci su nam jasno rekli da oni neće raditi naš posao

14 Jula
04:43 2009

 Pred­sje­dnik De­mo­krat­ske par­ti­je Dra­gan Ča­vić re­kao je ju­čer za "San" da pre­ksi­noć na sas­tan­ku do­ma­ćih po­li­ti­ča­ra sa ame­ri­čkim kon­gre­sme­ni­ma ni­je bi­lo pri­če o to­me da bi BiH ubu­du­će tre­ba­la ima­ti pred­sje­dni­ka i dva pot­pred­sje­dni­ka umjes­to ro­ti­ra­ju­ćeg Pred­sje­dniš­tva BiH.O to­me su me­di­ji, pod­sje­ti­mo, špe­ku­li­sal u smi­slu da bi u slu­ča­ju ta­kvog do­go­vo­ra bh. po­li­ti­ča­ra, na­ša ze­mlja do kra­ja go­di­ne bi­la pri­mlje­na u NA­TO.

– Moj uti­sak je da je taj sas­ta­nak bio vi­še kur­to­azan zbog to­ga što ni­su do­šli oni ko­je su oče­ki­va­li da do­đu. Ni­su do­šli klju­čni lju­di, ko­ji svi­đa­lo se to ne­ko­me ili ne, pred­stav­lja­ju oko­sni­cu po­li­ti­čkih do­ga­đa­ja u BiH. Ni­su do­šli Mi­lo­rad Do­dik, Su­lej­man Ti­hić, Dra­gan Čo­vić, Ha­ris Si­laj­džić, a umjes­to njih su do­šli pred­sta­vni­ci tih stra­na­ka. Za­to je po mom miš­lje­nju to bio kur­to­azan raz­go­vor o po­li­ti­čkom sta­nju u BiH, o ne­če­mu što je bi­lo iza nas, a do­bro je, o ne­če­mu što je bi­lo iza nas, a lo­še je, ali i o ne­če­mu što tre­ba da bu­de u bu­du­ćnos­ti – is­ta­kao je Ča­vić.Nje­gov uti­sak je da ame­ri­čka admi­nis­tra­ci­ja ima po­ja­čan in­te­res za do­ga­đa­je u BiH i da Ame­ri­kan­ci ra­zmiš­lja­ju o kon­cep­ci­ji svog an­ga­žma­na.

– Me­đu­tim, ja­sno su nam re­kli da oni ne že­le da rje­ša­va­ju na­še pro­ble­me, ne­go da to mo­ra­mo ura­di­ti mi svo­jim odlu­ka­ma. Is­to ta­ko, o pro­mje­na­ma Us­ta­va ni­je bi­lo kon­kre­tne pri­če. Raz­go­va­ra­lo se o op­ci­ja­ma, ka­ko ko vi­di pro­mje­ne Us­ta­va i šta je re­al­no mo­gu­će. Ja sam re­kao da bi otva­ra­nje pri­če o us­ta­vnim pro­mje­na­ma bi­lo gu­blje­nje vre­me­na i da je to u ovim okol­nos­ti­ma ne­mo­gu­ća mi­si­ja. To­li­ko su di­ja­me­tral­no ra­zli­či­ti sta­vo­vi da je ne­mo­gu­će na­ći za­je­dni­čko rje­še­nje. Oči­gle­dno je da kod opo­zi­ci­je ne pos­to­ji po­se­bna vo­lja da učes­tvu­ju u pro­va­li­ji ko­ju proi­zvo­di vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja. Či­nje­ni­ca je da ko­ali­ci­ja na ni­vou drža­ve ima ka­pa­ci­tet da pro­mi­je­ni Us­tav, ali da ne­ma ka­pa­ci­tet da do­go­vo­ri bi­lo šta – ja­san je Ča­vić.Pri to­me je pod­sje­tio da je u pe­ri­odu od 2003. do 2005. go­di­ne pro­ve­de­no niz zna­čaj­nih re­for­mi, jer je pos­to­ja­la vo­lja lju­di da se to ura­di.- Re­kao sam da ova ko­ali­ci­ja fun­kci­oni­še ta­ko da ni je­dan pro­blem ne rje­ša­va, a da pra­vi po­tpu­no no­vi. Zna­či, ra­di se o lju­di­ma, a ne o Us­ta­vu. U pe­ri­odu ko­ji sam po­me­nuo, do­go­vo­ri­ma smo do­šli do sta­tu­sa pre­go­va­ra­ča sa EU, a is­to­vre­me­no smo pri­mlje­ni u Par­tner­stvo za mir. Ovih pet vla­da­ju­ćih stra­na­ka ima­ju ka­pa­ci­tet da pro­ve­du bi­lo ka­kav do­go­vor, ali je pro­blem što su na­pra­vi­li op­šti ha­os. Moj uti­sak je da oni ula­ze u pro­ces u ko­jem pred izbo­re još vi­še po­oš­tra­va­ju svo­ju re­to­ri­ku na ko­joj su do­bi­li izbo­re 2006. go­di­ne. Da­nas je iz­gle­da pos­ta­lo kaž­nji­vo bi­ti kon­stru­kti­van – za­klju­čio je Ča­vić.

Ka­sno za Us­tav                                – Otva­ra­nje pri­če o us­ta­vnim pro­mje­na­ma je za­kaš­nje­la te­ma. Umjes­to to­ga, tre­ba se okre­nu­ti pra­kti­čnim pro­ble­mi­ma, a to zna­či da vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja tre­ba uhva­ti­ti ko­rak oko uki­da­nja vi­za za bh. gra­đa­ne i da se fo­ku­si­ra na pet uslo­va plus dva ci­lja ko­ji su pos­tav­lje­ni za tran­sfor­ma­ci­ju OHR-a. Ako pos­to­je­ća ko­ali­ci­ja to ne mo­že ura­di­ti, ja ne vi­dim mo­gu­ćnost da se ona re­kon­stru­iše – ka­že Dra­gan Ča­vić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku