hamburger-icon

Kliker.info

Dragan Čavić : Aktuelna vlast se može ” pohvaliti” samo problemima

Dragan Čavić : Aktuelna vlast se može ” pohvaliti” samo problemima

14 Septembra
05:12 2009

Mno­gi bh. po­li­ti­ča­ri su os­ta­li za­te­če­ni izja­vom čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH i visokog funkcionera SNSD Ne­boj­še Ra­dma­no­vi­ća da je zemlja kojoj je na čelu "ko­rak bli­že ra­spa­du, ne­go je­din­stve­nom fun­kci­oni­sa­nju i da to do­bro zna­ju i di­rek­tno u to­me učes­tvu­ju po­je­di­ni pred­sta­vni­ci me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce kon­cen­tri­sa­ni oko OHR-a, ko­ji su du­gi niz go­di­na ov­dje i ko­ji su ov­dje ma­li ca­re­vi, ka­kvi ni­ka­da ne bi bi­li ni­gdje, a po­go­to­vo ne u svo­jim ze­mlja­ma".

Samo će se reći           Ova izja­va je izne­na­di­la i Dra­ga­na Čavi­ća, pred­sje­dni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je. On ka­že za "San" da je ova­kvu kva­li­fi­ka­ci­ju oče­ki­vao od mno­gih po­li­ti­ča­ra, ali ne i od Ra­dma­no­vi­ća za ko­jeg tvrdi da je uvi­jek bio umje­ren u svo­jim izja­va­ma.- To su te­ške kva­li­fi­ka­ci­je go­spo­di­na Ra­dma­no­vi­ća i oči­to je da su na tra­gu zahtjeva da se za­tvo­ri Kan­ce­la­ri­ja vi­so­kog pred­sta­vni­ka. To su te­ške im­pli­ka­ci­je s po­zi­ci­je čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH jer ni­su pri­mje­re­ne toj in­sti­tu­ci­ji. I za­is­ta me ču­di ta­kav stav od go­spo­di­na Ra­dma­no­vi­ća koji je uvi­jek sve kva­li­fi­ko­vao ne­ka­ko umje­re­no i bez te­ških sa­drža­ja.

Da li su ova­kve izja­ve za­pra­vo pa­ra­van, ka­ko to mi­sle ne­ki po­li­ti­ča­ri, da se sa­kri­ju stvar­ni ci­lje­vi SNSD, odnosno da od RS na­pra­ve drža­vu ako se za­tvo­ri OHR?

– Sve to je igra i ne sa­mo SNSD-a ne­go i SDA. Je­dni su us­mje­re­ni na to da se oja­ča Kan­ce­la­ri­ja vi­so­kog pred­sta­vni­ka, dok s dru­ge stra­ne SNSD že­le da se za­tvo­ri. I sve to uno­si kon­fu­zi­ju me­đu lju­de, druš­tvo sta­gni­ra, a to i je­dni­ma i dru­gi­ma od­go­va­ra. Svi oni kao fol že­le da skre­nu paž­nju na do­bro­bit nji­ho­vih na­ro­da i na­ci­onal­ni in­te­res, a ni­ko se ne os­vrće na srž, odno­sno i rje­ša­va­nje eko­nom­sko-so­ci­jal­nih pro­ble­ma. Svi su se ba­zi­ra­li na pi­ta­nje ko je ve­ći za­šti­tnik na­ci­onal­nih in­te­re­sa svog kon­sti­tu­ti­vnog na­ro­da, umjes­to da eko­nom­ski pro­spe­ri­ra­mo jer nji­ma to ni­je u in­te­re­su. Na­ ža­lost, to je na­ša re­al­nost.

Postoje, također, i miš­lje­nja da za­tva­ra­nje OHR-a Do­di­k zahtijeva da ne bi od­go­va­rao za brojna kriminalna dje­la za ko­ja ga op­tu­žu­ju?

– To ni­je u do­me­nu bi­lo ka­kvog ko­men­ta­ra. Naj­bo­lje je ne­ka sva­ko ra­di svoj po­sao. Ne­ka iz­vršne i za­ko­no­da­vne vlas­ti odra­de svoj po­sao i sve će se sa­mo re­ći.

Pa da li po Va­šem miš­lje­nju tre­ba uki­nu­ti OHR?

– Ja sam uvi­jek go­vo­rio da tre­ba da se za­tvo­ri Kan­ce­la­ri­ja vi­so­kog pred­sta­vni­ka i to pos­te­pe­no. Me­đu­na­ro­dno pri­sus­tvo je tre­ba­lo ov­dje doživjeti je­dnu vrstu re­du­kci­je u smi­slu nji­ho­vog di­rek­tnog uti­ca­ja na pro­ce­se i di­rek­tnog do­no­še­nja odlu­ka. Na ne­ki na­čin ta re­du­kci­ja se po­slje­dnjih go­di­na i de­ša­va, a sa­da OHR de­fi­ni­ti­vno tre­ba za­tvo­ri­ti jer je "in­sti­tu­ci­ja vi­so­ki pred­sta­vnik" već du­go ali­bi za ne­mo­gu­ćnost do­go­vo­ra unu­tar BiH. Sa ova­kvim na­či­nom fun­kci­oni­sa­nja te in­sti­tu­ci­je mi smo ni na ne­bu ni na ze­mlji.

Ali, ka­ko će se tek bez OHR-a do­go­vo­ri­ti bh. po­li­ti­ča­ri ko­ji se iona­ko ni u če­mu ne mo­gu slo­ži­ti?

– Ta­ko ka­ko ste re­kli, ne­će se ni do­go­vo­ri­ti! Već tri go­di­ne oni ta­ko fun­kci­oni­šu. Ko­ali­ci­ja ko­ja je na vlas­ti u po­slje­dnje tri go­di­ne na­pra­vi­la je sa­mo no­ve pro­ble­me, a ne­ma pro­ble­ma ko­ji je ri­je­ši­la. Ova ko­ali­ci­ja je na­pra­vi­la mno­go po­li­ti­čkih pro­ble­ma. Pri­je sve­ga po­tre­bno je po­vje­re­nje i je­dnih i dru­gih, ali njega ne­ma i za­to je tu ne­mo­gu­ć bi­lo ka­kav do­go­vo­r, na­ra­vno kad su po­li­ti­čka pi­ta­nja na dne­vnom re­du. Me­đu­tim, kad su na redu pi­ta­nja pra­kti­čne pri­ro­de kao što su in­ves­ti­ci­je, ra­zne odlu­ke o pro­da­ji ka­pi­ta­la gdje vi­de svo­je in­te­re­se ili o nji­ho­vim pla­ta­ma, tu se ja­ko do­bro sla­žu, ne sa­mo u drža­vnoj stru­ktu­ri vlas­ti ne­go i u en­ti­tet­skim. Ali na­rod će shva­ti­ti, odno­sno već je vi­dio nji­ho­vu ne­spo­so­bnost.

Da li je to on­da znak kao što su mno­gi go­vo­ri­li da tre­ba ra­spi­sa­ti pri­je­vre­me­ne izbo­re?

– Što se me­ne ti­če ove na vlas­ti tre­ba hi­tno pro­mi­je­ni­ti i izbo­re tre­ba održa­ti, ali pri­je­vre­me­ni izbo­ri ni­su pra­vo rje­še­nje. Prvo tre­ba izmi­je­ni­ti Izbor­ni za­kon. Kad bi se ra­spi­sa­li pri­je­vre­mi izbo­ri, tre­ba šest mje­se­ci za sve pro­ce­du­re. A to je ne­po­tre­bno jer je nji­ma man­dat još go­di­nu da­na. Ove ko­ji imaju vlast tre­ba do kra­ja pus­ti­ti da po­ka­žu svo­je pra­vo li­ce. Ne­ka gra­đa­ni shva­te za ko­ga su gla­sa­li i ko­me su da­li po­vje­re­nje.

Da li po Va­šem miš­lje­nju pos­to­ji ne­ko u ovoj drža­vi ko bi je mo­gao vo­di­ti ka­ko tre­ba?

– To ne mo­gu da ka­žem ja ne­go gla­sa­či na izbo­ri­ma. Vri­je­me će po­ka­za­ti ko je za­slu­žio glas gra­đa­na, a ovi ko­ji su na vlas­ti su u ovih ne­ko­li­ko go­di­na ra­zot­kri­li svo­je pra­vo li­ce i mi­slim da će im na­rod okre­nu­ti le­đa. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku