hamburger-icon

Kliker.info

Dodikovi papiri : Dokumentacija o kriminalu Vlade RS stigla u Tužilaštvo BiH

Dodikovi papiri : Dokumentacija o kriminalu Vlade RS stigla u Tužilaštvo BiH

10 Decembra
05:59 2008

 

 

Do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju je SI­PA po na­lo­gu Su­da BiH odu­ze­la od Vla­de RS o iz­gra­dnji Admi­nis­tra­ti­vnog cen­tra RS u Ba­nja Lu­ci, te su­mnji­vog po­slo­va­nja u ve­zi iz­gra­dnje auto­pu­ta Ba­nja Lu­ka – Gra­di­ška, otvo­re­na je ju­čer u je­dnoj od pros­to­ri­ja Tu­ži­laš­tva BiH u pri­sus­tvu pred­sta­vni­ka en­ti­tet­skih mi­nis­tar­sta­va, pot­vrđe­no nam je u Tu­ži­laš­tvu BiH.Objaš­nja­va­ju­ći pro­ce­du­re, na­dle­žni u Tu­ži­laš­tvu BiH su nam pot­vrdi­li da u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma pra­ksa ne po­dra­zu­mi­je­va pri­su­tvo tre­ćih li­ca pri­li­kom otva­ra­nja do­ku­men­ta­ci­je, te da se ta­kvo pra­vi­lo pri­mje­nju­je is­klju­či­vo u slu­ča­je­vi­ma pre­su­da u ko­ji­ma se izri­če mje­ra odu­zi­ma­nja ile­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne.Bo­ris Gru­be­šić, gla­sno­go­vor­nik Tu­ži­laš­tva BiH, izja­vio je za "San" da Tu­ži­laš­tvo ne­će ko­men­ti­ra­ti pos­tu­pak otva­ra­nja do­ku­men­ta­ci­je, te da je to zva­ni­čan stav ove in­sti­tu­ci­je.  Is­tra­ge zbog ko­jih je do­ku­men­ta­ci­ja tra­že­na od Vla­de RS, odno­se se na ne­za­ko­ni­te pro­ce­du­re to­kom iz­gra­dnjom zgra­de Vla­de RS i ne­re­al­no vi­še­mi­li­on­sko ula­ga­nje u iz­gra­dnju di­oni­ce auto­pu­ta Ba­nja Lu­ka – Gra­di­ška. To je pot­vrđe­no u Tu­ži­laš­tvu BiH, ali ju­čer ni­ko od na­dle­žnih ni­je mo­gao pot­vrdi­ti ni­ti de­man­ti­ra­ti da li će pre­dmet is­tra­ge bi­ti i su­mni­va ku­po­vi­na vi­le u beo­grad­skom na­se­lju De­di­nje.Ra­ni­je su me­di­ji obja­vi­li broj­ne do­ka­ze o to­me ka­ko je ci­je­na zgra­de Admi­nis­tra­ti­vnog cen­tra RS sa oko 70 mi­li­ona KM ko­li­ko je tre­ba­la ko­šta­ti dok je gra­đe­na za po­tre­be ta­daš­njeg "Te­le­ko­ma Srpske", na­ra­sla na go­to­vo 250 mi­li­ona KM ka­da ju je pre­uze­la Vla­da RS. Što se auto­pu­ta ti­če, čak je i gla­vni re­vi­zor RS Bo­ško Če­ko svo­je­vre­me­no re­kao da će ne­kad ne­ko mo­ra­ti pos­ta­vi­ti pi­ta­nje za­što ki­lo­me­tar u Fe­de­ra­ci­ji ko­šta ne­što ma­nje od se­dam mi­li­ona KM, u Hrvat­skoj oko 11 mi­li­ona, a u RS čak 22.U sve po­slo­ve bi­le su umi­je­ša­ne fir­me ko­je se ve­žu za Slo­bo­da­na Stan­ko­vi­ća, bi­zni­sme­na iz La­kta­ša i, tvrdi se, pri­ja­te­lja i fi­nan­si­je­ra pre­mi­je­ra RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka i nje­go­ve SNSD. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku