hamburger-icon

Kliker.info

Dodik priznao da ga je spasio Silajdžić

Dodik priznao da ga je spasio Silajdžić

24 Decembra
12:31 2007

Ja os­ta­jem stvar­no za­hva­lan go­spo­di­nu Ha­ri­su Si­lajdžiću što je sru­šio pa­ket us­ta­vnih aman­dma­na u apri­lu pro­šle go­di­ne! Ovo je , gos­tu­jući u emi­si­ji RTRS-a „Aktu­el­ni čas" ka­zao Mi­lo­rad Do­dik, pred­sje­dnik SNSD-a i pre­mi­jer Re­pu­bli­ke Srpske. Ta nje­go­va izja­va u do­maćoj i međuna­ro­dnoj ja­vnos­ti pro­tu­mačena je kao ja­vna za­hval­ni­ca Ha­ri­su Si­lajdžiću, pred­sje­dni­ku Stran­ke za BiH i čla­nu Pred­sje­dniš­tva BiH.Do­dik je u pe­tak na­večer na­gla­sio da bi Re­pu­bli­ka Srpska da­nas bi­la na po­li­tičkoj ivi­ci da se ni­je po­ja­vio Ha­ris Si­lajdžić i sru­šio us­ta­vne aman­dma­ne.- Za­to sam mu ja du­bo­ko za­hva­lan, bez ob­zi­ra šta ko mi­slio o Ha­ri­su Si­lajdžiću. On je sru­šio taj pa­ket i otvo­rio ne­ke dru­gačije per­spe­kti­ve u uređiva­nju Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – ka­zao je Do­dik.Ova nje­go­va izja­va i de­fi­ni­ti­vno je pot­vrdi­la ono što se već du­go priča – da su Do­dik i Si­lajdžić da­vno sklo­pi­li pakt i da odlično sa­rađuju. Is­ti­na, u vri­je­me pre­di­zbor­ne kam­pa­nje pro­šle go­di­ne oni su se stal­no su­da­ra­li i je­dan dru­gog op­tuživa­li. Ocje­nu međuna­ro­dnih po­li­tičkih ana­li­tičara da se ra­di­lo o fin­gi­ra­nom su­ko­bu u ko­jem su i je­dan i dru­gi svje­sno i na­mjer­no po­di­za­li na­ci­onal­ne ten­zi­je ka­ko bi do­bi­li što vi­še gla­so­va, sa­da je sam Do­dik pot­vrdio. Na­ime, u apri­lu pro­šle go­di­ne, Do­dik je, bar ja­vno, bio za do­no­še­nje pa­ke­ta us­ta­vnih aman­dma­na i tvrdio je da će nji­ho­vo usva­ja­nje omo­gućiti brži ra­zvoj BiH i ot­klo­ni­ti unu­traš­nje su­ko­be i ne­spo­ra­zu­me. Kao što je „San" pi­sao u to vri­je­me, on je u ne­kim po­vjer­lji­vim raz­go­vo­ri­ma izražavao očeki­va­nje da će am­ndma­ni pas­ti i da će na­vo­dnom ja­vnom po­drškom do­bi­ti odličan ali­bi u međuna­ro­dnoj za­je­dni­ci. Aman­dma­ni u Par­la­men­tu BiH ni­su usvo­je­ni jer su pro­tiv tog pa­ke­ta gla­sa­li čla­no­vi Si­lajdžićeve Stran­ke za BiH, po­jačani s ne­ko­li­ci­nom po­sla­ni­ka iz dru­gih stra­na­ka. Si­lajdžić je ta­da tvrdio da je pro­tiv tog pa­ke­ta po­što bi on ce­men­ti­rao en­ti­tet­sko gla­sa­nje. Inače, po općim ocje­na­ma, da su u apri­lu usvo­je­ni pre­dloženi us­ta­vni aman­dma­ni, BiH bi sa­da bi­la u sa­svim dru­goj po­zi­ci­ji i drža­vne in­sti­tu­ci­je bi ima­le na­dležnos­ti nad ci­je­lom ze­mljom, a en­ti­te­ti se ne bi mo­gli po­na­ša­ti po­put države kao što to sa­da čine. Osim to­ga, BiH bi ima­la je­dnog pred­sje­dni­ka i drža­vnu vla­du po evrop­skim stan­dar­di­ma. Odmah na­kon to­ga počela je žes­to­ka pre­di­zbor­na kam­pa­nja u ko­joj je Do­dik tvrdio da neće do­zvo­li­ti da bu­de uki­nu­ta Re­pu­bli­ka Srpska, a Si­lajdžić da će uki­nu­ti Re­pu­bli­ku Srpsku. Ka­ko kažu na­ši izvo­ri, i ta­da, to­kom pre­di­zbor­ne kam­pa­nje, oni su fun­kci­oni­ra­li po prin­ci­pu spo­je­nih po­su­da sa „ku­ri­ri­ma ko­ji su bi­li oso­be od nji­ho­vog po­se­bnog po­vje­re­nja". Pri­mje­ra ra­di, na ne­kim pre­di­zbor­nim sku­po­vi­ma ko­je je držao Sa­dik Ba­htić, vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni član Stran­ke za BiH i aktu­le­ni po­sla­nik u Par­la­men­tu BiH, nas­tu­pao je i sam Mi­lo­rad Do­dik.Ka­da su ne­da­vni pre­go­vo­ri o re­for­mi po­li­ci­je za­pa­li u ćor­so­kak, Si­lajdžić i Do­dik su iza­šli s je­din­stve­nim pri­je­dlo­gom ko­ji je i pri­hvaćen, a po ko­jem os­ta­je po­li­ci­ja Re­pu­bli­ke Srpske. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni da je Si­lajdžić pri­je ne­što vi­še od dva mje­se­ca po­sje­tio Do­di­ka u Ba­nja­lu­ci gdje su njih dvo­ji­ca skro­ji­li za­je­dnički plan i sce­na­rio, da bi se za­tim iza za­tvo­re­nih vra­ta na­šli u Sa­ra­je­vu.Do­di­ko­vo pri­zna­nje u pe­tak na­večer i ja­vno upućena za­hval­nost Si­lajdžiću, na što ovaj ni­je re­ago­vao, ba­ca no­vo svje­tlo na taj­ne po­li­tičke di­lo­ve u BiH i si­gur­no je da će ima­ti određene im­pli­ka­ci­je na bu­duće odno­se li­de­ra vla­da­jućih po­li­tičkih stra­na­ka.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku