hamburger-icon

Kliker.info

Danis Tanović : Bogat sam zbog svoje djece!

Danis Tanović : Bogat sam zbog svoje djece!

12 Novembra
06:05 2009

 

I dok je u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni sve ma­nje bra­čnih pa­ro­va ko­ji se odlu­ču­ju za dje­cu, za na­šeg bh. re­da­te­lja i os­ka­ro­va­ca Da­ni­sa Ta­no­vi­ća to se ne mo­že re­ći. Nje­go­va su­pru­ga Ma­elys ro­di­la je u Bri­se­lu peto dijete, si­na Ha­dri­ja­na. Bračni par Tanović ima tri kćer­ke. Li­vi­ni, In­di­ju i Da­ni­ju, te si­na Or­ha­na. Ta­no­vić, ko­ji u Ča­plji­ni sni­ma svoj no­vi film "Cir­kus Co­lum­bia", kaže za "San" da je pre­sre­tan i ponavlja da je "ko­na­čno pos­tao odli­kaš". No, ka­ko stva­ri sto­je, ipak će se za­drža­ti na pe­te­ro dje­ce. – Su­pru­ga i ja ja­ko vo­li­mo dje­cu, ali mi­slim da je sad stvar­no do­vo­ljno! Do­du­še, to smo go­vo­ri­li i ra­ni­je, pa, eto, dočekasmo i pe­to di­je­te. Ni­kad se ne zna – re­kao je Ta­no­vić na­kon što mu je su­pru­ga ja­vi­la da je pos­tao otac po pe­ti put. Ta­no­vić je ne­da­vno izja­vio da i po­red svh oba­ve­za, uz do­bru or­ga­ni­za­ci­ju, ni­je te­ško ču­va­ti če­tve­ro dje­ce… Ne ka­že se dža­ba "gdje če­ljad ni­su bi­je­sna, ni ku­ća ni­je ti­je­sna". Na­ma je li­je­po, vo­li­mo se, uži­va­mo je­dni u dru­gi­ma, klin­ci su pris­toj­ni. Od ma­lih no­gu ih tre­ti­ra­mo kao se­bi ra­vne i to ne­ka­ko da­je do­bre re­zul­ta­te, jer su od­go­vor­ni i po­ma­žu i na­ma, ali i je­dni dru­gi­ma. Osim to­ga, išao sam ne­da­vno pre­ma ško­li s če­tve­ro dje­ce i mi­slio ka­ko sam bo­gat čo­vjek, ali ne za­to što imam ne­ko­li­ko svjet­skih na­gra­da, ne­go zbog če­tve­ro dje­ce. I bit ću još bo­ga­ti­ji s pe­tim dje­te­tom. Vi­dim sre­ću u tih ne­ko­li­ko je­dnos­ta­vnih stva­ri. Vo­lim da sam sa svo­jom fa­mi­li­jom – izja­vio je Ta­no­vić.

Zlatni kavez

– Mi­slim da je sjaj­no za mo­ju dje­cu da je­dan dio dje­tinj­stva pro­ve­du u Sa­ra­je­vu. Odras­ta­nje u zla­tnom ka­ve­zu proi­zvo­di lju­de nes­pre­mne za ži­vot. A što se ti­če po­dje­la, na­ci­ona­li­zma, ja na po­dje­le ni­sam ni­ka­da pris­ta­jao i ne vi­dim za­što bih po­či­njao u ka­snim tri­de­se­tim. Na­ci­ona­li­zma ima svu­gdje. Ima ga i u Bel­gi­ji i u Ame­ri­ci i u Fran­cus­koj, ko­ja je us­ta­vno se­ku­lar­na ze­mlja – kaže Danis Ta­no­vić.

Nezavisni ljudi

Ma­elys Tanović je u rekla je u jednom intervjuu ranije da Da­nis i ona že­le da njihova dje­ca bu­du ne­za­vi­sni lju­di, da ra­zmiš­lja­ju svo­jim gla­va­ma, a ne sa­mo da sli­je­de ono što ču­ju. Ova pra­vni­ca, ko­ja je spe­ci­ja­li­zi­ra­la dje­či­je pra­vo, osnovala je u Sarajevu ob­da­ni­šte, kaže, naj­vi­še zbog to­ga da bi obe­zbi­je­di­la obra­zo­va­nje ka­kvo že­li vlas­ti­toj dje­ci, a di­zaj­ni­ra­la je li­ni­ju dje­či­je odje­će, ko­ju ra­di u su­ra­dnji s Bo­san­skim ru­ko­tvo­ri­na­ma…- Odu­vi­jek sam že­lje­la ima­ti če­tve­ro dje­ce. Ka­da sam se upo­zna­la s Da­ni­som ima­la sam 23 go­di­ne i re­kla sam mu da ako že­li os­ta­ti sa mnom, mo­ra pris­ta­ti na to da će­mo ima­ti če­tve­ro dje­ce. Po­tje­čem iz po­ro­di­ce u ko­joj je nor­mal­no ima­ti mno­go dje­ce. Ja imam sa­mo ses­tru, ali u os­tat­ku po­ro­di­ce to je vrlo nor­mal­na stvar – rekla je ona.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku