hamburger-icon

Kliker.info

Danijel Senkić : Živimo u fašističkoj državi

Danijel Senkić : Živimo u fašističkoj državi

28 Februara
14:07 2008

Zbog či­nje­ni­ca da su drža­vne stru­ktu­re iz­da­le do­zvo­lu za rad Srpskom če­tni­čkom po­kre­tu u Brčkom, Udruženju "Izbor je vaš" i SPO­NA-i, pred­sje­dnik Udruženja građana "Front" iz Tu­zle Da­ni­jel Sen­kić sma­tra da ži­vi­mo u fa­šis­ti­čkoj drža­vi.

Šutnja Ministarstva         – Ka­ko dru­ga­či­je obja­sni­ti či­nje­ni­cu da u Brčkom dje­lu­je Srpski če­tni­čki po­kret, ko­je­mu je ne­ko mo­rao pot­vrdi­ti sta­tut i omo­gu­ći­ti rad? Sto­ga smo mi od Mi­nis­tar­stva prav­de BiH i vis­kog pred­sta­vni­ka Mi­ro­sla­va Laj­ča­ka tra­ži­li da se ta­kvim or­ga­ni­za­ci­ja­ma za­bra­ni rad, ali ni­smo do­bi­li kon­kre­tan od­go­vor – ka­že Sen­kić za "San".On je ne­da­vno u je­dnoj te­le­vi­zij­skoj emi­si­ji imao žes­to­ku po­le­mi­ku sa pred­sje­dni­kom Danetom Čankovićem, čelnikom Udruženja "Izbor je vaš".- Ri­ječ je o je­dnom ši­zo­fre­ni­ku ko­ji ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa BiH, jer je iz Li­ke. Ta­kav čo­vjek sku­plja po­tpi­se po Ba­njoj Lu­ci za ot­cje­plje­nje RS od BiH. On svojim sta­vo­vi­ma i po­ja­vom po­ka­zu­je da je če­tnik – ka­že Sen­kić.Pro­te­klog vi­ken­da u Tu­zli je os­krnav­lje­no pra­vo­sla­vno gro­blje na Trnov­cu. Na­kon to­ga se ogla­sio vla­di­ka Va­si­li­je Ka­ča­ven­da, ko­ji je us­tvrdio ka­ko taj pri­mjer po­ka­zu­je da ne­ma ži­vo­ta za Srbe u Tu­zli.

Bojkot Kačavende       – Mi smo ra­ni­je po­zi­va­li čes­ti­te gra­đa­ne Tu­zle da ne idu na li­tur­gi­je ko­je slu­ži vla­di­ka Ka­ča­ven­da. Na­ši po­zi­vi su uro­di­li plo­dom, jer se na li­tur­gi­ja­ma ko­je pre­dvo­di Ka­ča­ven­da ugla­vnom sku­plja­ju po­vra­tni­ci u Po­žar­ni­cu i vjer­ni­ci ko­je on do­ve­de sa so­bom. Na­kon po­slje­dnjeg skrnav­lje­nja pra­vo­sla­vnog gro­blja na Trnov­cu, "Front" i ja oprav­da­no su­mnja­mo da je to uči­nje­no upravo u re­ži­ji vla­di­ke Ka­ča­ven­de – ka­že Senkić.Pred­sje­dnik "Fronta" Da­ni­je Sen­kić tvrdi da Udruženje ima odre­đe­nu po­dršku u is­to­čnom di­je­lu RS, ne­da­vno je ofor­mljen sa­ra­jev­ski ogra­nak, a širenje će bi­ti nas­tav­lje­no.- U su­bo­tu smo je­dni od or­ga­ni­za­to­ra mir­nih de­mon­stra­ci­ja u Sa­ra­je­vu. Do sa­da su gra­đa­ni Sa­ra­je­va tra­ži­li os­tav­ke, a mi će­mo u su­bo­tu tra­ži­ti smje­ne. Ta­ko­đe, upu­ti­li smo do­pi­se SDP-u, GDS-u, LDS-u, BOSS-u i Stran­ci mla­dih da hi­tno or­ga­ni­zu­ju za­je­dni­čki sas­ta­nak i usa­gla­se sta­vo­ve i stra­te­gi­ju bor­be za za­šti­tu in­te­re­sa i dos­to­jan­stva gra­đa­na BiH – ka­že Sen­kić.

Ne zanima ga Kosovo  Da­ni­jel Sen­kić kaže da ga, iako je srpske na­ci­onal­nos­ti, Ko­so­vo uop­šte ne in­te­re­su­je.- Srbin ne mo­že ži­vje­ti bez pa­ra, a ne bez Ko­so­va. Po­gle­daj­te ko sve pro­tes­tu­je u Ba­nja Lu­ci. Ri­ječ je o ba­la­vur­di­ji, izma­ni­pu­li­sa­nim ma­lo­lje­tni­ci­ma – ka­že Da­ni­jel Sen­kić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku