hamburger-icon

Kliker.info

Ćiro Blažević : Obećajem borbu do posljednje kapi krvi i trijumf!

Ćiro Blažević : Obećajem borbu do posljednje kapi krvi i trijumf!

18 Novembra
06:15 2009

Naj­va­žni­ju uta­kmi­cu od ka­ko se igra­ju kva­li­fi­ka­ci­je, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na igra bez po­la ti­ma. Mi­ro­slav Bla­že­vić za meč sa Por­tu­gal­ci­ma ne mo­že ra­ču­na­ti na če­tvo­ri­cu stan­dar­dnih re­pre­zen­ta­ti­va­ca, ko­ja su igra­la če­ti­ri da­na ra­ni­je u Li­sa­bo­nu. Spa­hić, Mu­ra­to­vić i Ra­hi­mić izos­ta­ju zbog kar­to­na, a ju­čer se na tre­nin­gu po­vri­je­dio Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, za­mje­nik ka­pi­te­na, sup­til­ni ve­znjak, či­je su lop­te ra­dar­ski pre­ci­zne.

Da se­le­kto­ru Bra­zi­la, En­gles­ke, Ita­li­je ili ne­ke dru­ge fu­dbal­ske ve­le­si­le ne­dos­ta­ju če­tvo­ri­ca klju­čnih igra­ča, na­ci­ja bi po­tpi­sa­la ka­pi­tu­la­ci­ju. Bla­že­vić se ne pre­da­je. U je­sen ži­vo­ta bi­je naj­va­žni­ju bit­ku. Bit­ku za Afri­ku.- Ni­je ovo ne­mo­gu­ća mi­si­ja, ma ko­li­ko se to ne­ko­me či­ni­lo – ka­že Ći­ro.- Ni­kad mi ni­je bi­lo te­že, ni­kad ni­sam bio u sli­čnoj po­zi­ci­ji, a eto sa­da sam bez po­la ti­ma. Ne bo­jim se i ne pre­da­je­mo se. Por­tu­gal­ci su fa­vo­ri­ti, ima­ju skup svjet­skih zvi­jez­da, ali mi smo kao čo­por vu­ko­va. Na­past će­mo ih i tri­jum­fi­ra­ti.Ni­je ga pre­tje­ra­no za­bri­nu­la na­vo­dna že­lja Sep­pa Bla­te­ra da u Por­tu­ga­lu igra Ro­nal­do, a ne Dže­ko.- Ni­je nas mo­gao bo­lje mo­ti­vi­sa­ti. Fa­la mu ako je za­is­ta ta­ko izja­vio.

Ćiro svo­je­vre­me­no su­di­ju Ro­se­ti­ja, na­zvao pap­kom.        – Da sam znao da će mi su­di­ti, ni­kad mu ne bi ta­ko ne­što re­kao.Ro­se­ti vu­če hrvat­ske ko­ri­je­ne, što ne zna­či da će bi­ti pris­tra­san kao što je to En­glez At­kin­son bio u Li­sa­bo­nu, ka­da je svim si­la­ma upi­rao da po­mo­gne Por­tu­gal­ci­ma.- Ne oče­ku­jem po­moć od Ro­se­ti­ja. Ne­ka su­di ko­rek­tno. Onaj En­glez je bio baš drzak.- Ako Mi­si­mo­vić ne bu­de mo­gao, a ja že­lim sa­mo ma­ksi­mal­no spre­mne, u pos­ta­vu us­ka­če Me­du­nja­nin. On i Baj­ra­mo­vić će igra­ti na po­zi­ci­ja­ma Mu­ra­to­vi­ća i Ra­hi­mi­ća, a Pja­nić ide na Mi­si­mo­vi­će­vo mjes­to.

Ima li ne­ki skri­ve­ni adut za po­bje­du?                             – Sil­no smo osla­blje­ni, ali pri­sus­tvo Spa­hi­ća, Ra­hi­mi­ća, Mi­si­mo­vi­ća i Mu­ra­to­vi­ća na tri­bi­na­ma me či­ni sre­tnim. Oni su dio ove po­ro­di­ce, za­je­dno su do­gu­ra­li do ba­ra­ža. Ide­mo da­lje.- Na­da­re­vić, Pan­dža i Ja­hić, či­nit će od­bram­be­ni be­dem is­pred Ha­sa­gi­ća.

Šta mo­že­te po­ru­či­ti na­ci­ji, na­vi­ja­či­ma..?                     – Obe­ća­vam bor­bu do po­slje­dnje ka­pi krvi, do ko­na­čnog tri­jum­fa. Na­ši na­vi­ja­či su bi­li sjaj­ni na po­slje­dnjim uta­kmi­ca­ma, ja im se di­vim. Znam da će bi­ti gla­sni i u Ze­ni­ci, da će nas no­si­ti do po­bje­de, a on­da će­mo se svi za­je­dno spre­ma­ti za Afri­ku- po­ru­čio je  Bla­že­vić.Ći­ro je ju­čer imao ra­zlo­ga bi­ti sre­tan. I on i čel­ni­ci NS BiH, ali i BH Te­le­co­ma. Po­tpi­san je ugo­vor o su­ra­dnji. Na­kon Ero­ne­ta, BH. Te­le­com je pos­tao zla­tni spon­zor na­še re­pre­zen­ta­ci­je.- Imam tre­mu ka­da sje­dim do Re­ši­dbe­go­vi­ća. On mi je va­žni­ji od Bla­te­ra. Ka­kav Bla­ter, Re­ši­dbe­go­vić je gla­vni – kom­pli­men­ti­rao je Ći­ro čel­ni­ku bh. kom­pa­ni­je, sti­snuo ru­ku Haj­ru­di­nu Šu­ma­nu, čes­ti­tao Ni­ja­zu Mer­da­no­vi­ću na bes­pri­je­kor­noj or­ga­ni­za­ci­ji, sjaj­no odra­đe­nom po­slu. Za­grlio i Uša­no­vi­ća, obo­ji­ca sre­tni što pa­uči­na vi­še ne sta­nu­je u ka­si Sa­ve­za.

Mis­ke: Is­kre­nuo sam ko­lje­no u Li­sa­bo­nu                      Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, du­ša i mo­zak na­šeg ti­ma, sup­til­ni ve­znjak za kom­pju­te­rom u gla­vi i ra­dar­ski pre­ci­znim pa­so­vi­ma, na­pus­tio je ju­če­raš­nji tre­ning. Bla­že­vić je odmah Mis­ke­to­vu ma­ji­cu dao Me­du­nja­ni­nu.- U Li­sa­bo­nu sam is­kre­nuo ko­lje­no. Svim srcem že­lio sam igra­ti ve­če­ras, ali je bol ja­ča. Ni­kom ni­je te­že ne­go me­ni. Že­lio sam do­brom igrom po­mo­ći da os­tva­ri­mo naj­ve­ću po­bje­du do sa­da. Vje­ru­jem u svo­je sai­gra­če, bit ću uz njih i bo­dri­ti do po­slje­dnje se­kun­de – na­ja­vio je Mi­si­mo­vić, spor­tska i ljud­ska gro­ma­da.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku