hamburger-icon

Kliker.info

Ćiro Blažević : Neka raja zna, idemo na pobjedu

Ćiro Blažević : Neka raja zna, idemo na pobjedu

14 Oktobra
00:26 2009

Još je­dna his­to­rij­ska uta­kmi­ca za bh. fu­dbal i fu­dbal­sku re­pre­zen­ta­ci­ju. Tre­ner svih tre­ne­ra če­ka aktu­el­ne evrop­ske pos­ta­ve, ali sa «ša­re­nom» pos­ta­vom. Ka­kva «drskost» Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća! Že­li Del Bos­ke­ov skalp iako će igra­ti bez ka­pi­te­na Spa­hi­ća i kre­ativ­ca Mu­ra­to­vi­ća, bez bo­san­skog Be­are, Ke­na­na Ha­sa­gi­ća. Ne­ko će re­ći da su i Špan­ci bez naj­bo­ljih.Što je dje­lo­mi­čna is­ti­na. Ipak, va­lja is­ti­ni po­gle­da­ti u oči, a to je da Špa­ni­ja i Del Bos­ke u sva­kom mo­men­tu ima pe­de­se­tak kla­snih igra­ča sta­ci­oni­ra­nih u naj­bo­ljim špan­skim klu­bo­vi­ma. Bla­že­vić iz do­ma­će li­ge ne­ma ni­ti je­dnog. Za­što je ovo his­to­rij­ska uta­kmi­ca za nas? Za­to što ni­je pri­ja­telj­ska, a igrat će se za du­šu, za pu­bli­ku.- A, sa­da spe­ktakl. Pu­bli­ku ne smi­je­mo izne­vje­ri­ti ma ko­ji sas­tav is­trčao. I, ne­ka ra­ja zna, ide­mo na po­bje­du – na­jav­lju­je Bla­že­vić.Ni­kad pri­je ni­smo u ova­kvom ra­spo­lo­že­nju če­ka­li po­slje­dnji su­sret kva­li­fi­ka­ci­ja. Vje­ro­va­li ili ne, ve­če­raš­nja uta­kmi­ca sa evrop­skim prva­ci­ma po­slu­žit će Bla­že­vi­ću za ui­gra­va­nje uoči ba­ra­ža.

– Že­lio bih da svi igra­ju, a opet, mo­ram gle­da­ti šta nas če­ka za mje­sec da­na. Mo­ram ima­ti što vi­še kan­di­da­ta, a moj tim je kar­to­ni­ran. Sko­ro svi ima­ju po je­dan kar­ton. Mo­ram vo­di­ti ra­ču­na da mi ne ispa­dnu oba sto­pe­ra, ili da ne ispa­dnu i Ra­hi­mić i Mu­ra­to­vić, jer su mi ja­ko va­žni. Se­le­ktor ni­je oka sklo­pio zbog opa­snos­ti od du­plih kar­to­na. Ni­je mu bi­lo do slav­lja na­kon tri­jum­fa u Ta­li­nu.-Si­ne moj, ka­kvo slav­lje, evo skla­pam, va­gam, gal­va­ni­zi­ram, ana­li­zi­ram… Va­lja na­ći naj­bo­lje rje­še­nje. Mo­ram vo­di­ti ra­ču­na o ra­ji. Na­ša pu­bli­ka že­li na kra­ju je­dnu pra­vu pred­sta­vu. Oni su to za­slu­ži­li. Ne smi­jem se do­ves­ti u si­tu­aci­ju da kom­pro­mi­ti­ra­mo us­pjeh. Na te­ren će ve­če­ras od prve mi­nu­te vje­ro­va­tno Su­pić, Na­da­re­vić, Mra­vac, Pan­dža, Ber­be­ro­vić, Sa­li­ho­vić, Ra­hi­mić, Pja­nić, Mi­si­mo­vić, Ibi­še­vić i Dže­ko. Sti­gne Ći­ro pri­go­vo­ri­ti pro­pi­si­ma FI­FA-e…

– Ma­lo je neuobi­ča­je­no, da ne ka­žem glu­po ili ne­spor­tski, da se pre­no­se kar­to­ni iz kva­li­fi­ka­ci­ja u ba­raž. Pa, ovo je dru­ga fa­za i ne znam za­što je to ta­ko. Us­tvar znam, FI­FA ni­šta ne pre­pu­šta slu­ča­ju. Se­le­ktor ni­je že­lio da­lje, iako nam je ja­sno na šta mi­sli. Tre­ba na sve na­či­ne ola­kša­ti oni­ma ko­ji ni­su is­ko­ris­ti­li gru­pno ta­kmi­če­nje da kroz ba­raž idu na SP.- Eto, ja sam ci­je­lo vri­je­me pri­že­ljki­vao Grčku, a sa­da že­lim Fran­cus­ku. Osim me uvje­rio da su Fran­cu­zi su­par­nik po mje­ri. Obra­do­vao se se­le­ktor po­vrat­ku Zla­ta­na Baj­ra­mo­vi­ća. – Je­sam, ka­ko ni­sam. Ka­da sam vi­dio da ga Ibi­še­vić i Dže­ko vo­de, osje­ćao sam se kao da mi je ne­ko vra­tio iz­gu­blje­nog si­na. Baj­ra­mo­vić će igra­ti. Spre­mao se «Ati­la» za Špan­ce, a mi­slio na tim ko­ji će izves­ti pro­tiv, za sa­da, ne­po­zna­tog su­par­ni­ka u ba­ra­žu.

– Mo­ra­mo na­ći kva­li­te­tnih igra­ča, sa­mo se pi­tam gdje. Mi je­smo naj­ta­len­to­va­ni­ja na­ci­ja, ali ne­ma­mo ve­li­ki izbor kao što ga ima­ju ve­le­si­le po­put Špa­ni­je, Fran­cus­ke, Por­tu­ga­la… U na­re­dnih mje­sec da­na sni­mit će­mo sve ra­spo­lo­ži­ve sna­ge i mo­žda do­bi­ti ne­ko no­vo ime. Se­le­ktor je ne­što ka­zao i o «svo­jim» Hrva­ti­ma.- Ni­je mi čes­ti­tao Vlat­ko Mar­ko­vić, ali me i ne ču­di jer se za­ba­vio o svom be­la­ju. Mo­žda bi mo­gao do­ći kod nas, ali ne kao pred­sje­dnik, jer ima­mo Su­lju (Čola­ko­vi­ća). Mar­ko­vić bi mo­gao bi­ti sa­vje­tnik, jer ta­kve «po­ča­sne» fun­kci­je ni­ko ne shva­ta za ozbi­ljno. Mar­ko­vić je Bu­go­ja­nac, pa evo, otvo­re­na su mu vra­ta. Za se­le­kto­ra «va­tre­nih» Ći­ro pre­dla­že…- Igor Šti­mac je naj­bo­lje rje­še­nje! A, pred­sje­dnik? – Da­vor Šu­ker. On ima naj­ve­će šan­se. Se­le­ktor je u po­ne­dje­ljak u Ci­ri­hu, gdje ide sa­zna­ti ko nam je su­par­nik u ba­ra­žu. I od ta­da, ka­ko ka­že, za nje­ga vi­še ne­ma sna.- Va­lja nam se spre­ma­ti za Ju­žnu Afri­ku, si­ne moj – po­ru­čio je Bla­že­vić, tre­ner svih tre­ne­ra. Par­don, struč­njak svjet­ske kla­se! Tre­ba re­ći da je izne­na­dni sni­jeg po­kva­rio pla­ni­ra­ni fu­dbal­ski spe­ktakl u Hra­sni­ci. Tre­ba­li su se sas­ta­ti no­vi­na­ri i Ći­ri­ni la­vo­vi. Oda­hnu­li su i je­dni i dru­gi.  

Pri­zna­nje RSG                  No­vi­na­ri su na­vi­kli na ta­pša­nja, las­ka­nje, te­pa­nje, ali ju­čer su če­tvo­ri­ca no­vi­na­ra ko­ji go­di­na­ma pra­te re­pre­zen­ta­ci­ju, bi­la po­čaš­će­na. RSG ra­dio sa svo­jim me­na­džmen­tom, ure­dni­ci­ma i no­vi­na­ri­ma, ugos­tio je Ar­se­na No­va­li­ju, Sa­mi­ra Ši­ši­ća, Ba­ki­ra Ti­ru i ure­dni­ka spor­tske re­da­kci­je «Sa­na», ka­ko bi se za­hva­lio na sa­ra­dnji. Iz ru­ku Adna­na Osma­na­gi­ća, di­re­kto­ra i vla­sni­ka RSG ra­di­ja, oda­bra­ni su no­vi­na­ri do­bi­li spe­ci­jal­ne sre­bre­nja­ke. – RSG ra­dio je pu­no uči­nio na pro­mo­ci­ji i afir­ma­ci­ji bh. fu­dba­la i re­pre­zen­ta­ci­je. Kroz spe­ci­jal­ne emi­si­je i di­rek­tne pre­no­se uta­kmi­ca, RSG je bio os­vje­že­nje, po­go­to­vo do­las­kom Mar­ja­na Mi­jaj­lo­vi­ća – ka­zao je Ba­kir Ti­ro u ime na­gra­đe­nih. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku