hamburger-icon

Kliker.info

Čekajući novo ročište : ima li pravde za Iliju Jurišića

Čekajući novo ročište : ima li pravde za Iliju Jurišića

18 Septembra
06:13 2010

Na ro­či­šte Ili­ji Ju­ri­ši­ću pred Ape­la­ci­onim su­dom u Beo­gra­du za­ka­zo­nom za 22., 23. i 24. sep­tem­bar ove go­di­ne po­zva­no je 14 svje­do­ka od­bra­ne. Oda­zva­lo ih se 13, a sa je­dnim ni­je bi­lo mo­gu­će stu­pi­ti u kon­takt.Svi svje­do­ci osim Ni­ke Ju­ri­ća, akti­vnog po­li­cjaj­ca iz Hrvat­ske, svje­do­či­će iz Sa­ra­je­va pu­tem vi­deo lin­ka, jer je za če­tvo­ri­com od njih ra­spi­sa­na In­ter­po­lo­va po­tjer­ni­ca, a os­ta­li se pla­še pu­to­va­ti u Srbi­ju.Ju­ri­ši­će­vi advo­ka­ti oče­ku­ju oslo­ba­đa­juu pre­sud.

Taj op­ti­mi­zam te­me­lje na či­nje­ni­ci da na­kon ras­pra­ve o žal­ba­ma Ape­la­ci­oni sud ni­je vra­tio pre­dmet prvos­te­pe­nom su­du, već ga uzi­ma u svo­ju na­dle­žnost. Po­zva­li su sve svje­de­ko od­bra­ne ko­je je prvos­te­pe­ni sud odbio. To go­vo­ri o vi­so­kom pro­fe­si­ona­li­zmu i ne­za­vi­snos­ti Ape­la­ci­onog su­da u Beo­gra­du – ka­že za "San" Si­nan Alić, pred­sje­dnik Fon­da­ci­je "Is­ti­na, Prav­da , Po­mi­re­nje" iz Tu­zle.Ili­ja Ju­ri­šić je uha­pšen 9. ma­ja 2007. go­di­ne na beo­grad­skom aero­dro­mu i od ta­da je u beo­grad­skom za­tvo­ru. Vi­je­će za ra­tne zlo­či­ne Okru­žnog su­da u Beo­gra­du osu­di­lo ga je kra­jem sep­tem­bra 2009. go­di­ne na 12 go­di­na za­tvo­ra.

Za­dnja adre­sa           Ju­ri­šić je ta­da pro­gla­šen kri­vim zbog upo­tre­be "ne­do­zvo­lje­nih sred­sta­va bor­bi" pri­li­kom na­pa­da na ko­lo­nu 92. mo­to­ri­zo­va­ne bri­ga­de JNA 15. ma­ja 1992. go­di­ne. Po Ali­će­vim ri­je­či­ma Ju­ri­šić je ner­vo­zan uoči no­vog ro­či­šta, a zdrav­stve­ni pro­ble­mi su pod kon­tro­lom.Ju­ri­šić je ner­vo­zan kao pred ispit. On zna da je ovo ko­na­čna odlu­ka, da ne­ma vi­še mo­gu­ćnos­ti žal­be pred in­stan­ca­ma u Srbi­ji. Ali, ako bu­de u pre­su­di i dan za­tvo­ra za Ili­ju, pos­to­je me­đu­na­ro­dne pra­vne adre­se. No, mi se na­da­mo da se to ne­će de­si­ti – ka­že Alić.Fon­da­ci­ja "Is­ti­na. Prav­da, Po­mi­re­nje" za­je­dno sa Hel­sin­škim ko­mi­te­tom za ljud­ska pra­va Srbi­je za­tra­ži­la je da sud­ski pro­ces Ju­ri­ši­ću u sep­tem­bru nad­gle­da­ju pred­sta­vni­ci ne­ko­li­ko am­ba­sa­da i me­đu­na­ro­dnih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je ima­ju sje­di­šta u Beo­gra­du.- Mi vje­ru­je­mo Ape­la­ci­onom su­du, ali ipak je dru­ga­či­je ka­da sud­sko vi­je­će zna da su po­sma­tra­či pri­us­tni u su­dni­ci – ka­že Alić.

Ima nov­ca                       Za­hva­lju­ju­ći pri­lo­zi­ma, pri­je sve­ga sa po­dru­čja Tu­zle, sa­ku­plje­no je do­vo­ljno nov­ca za tro­ško­ve od­bra­ne Ili­je Ju­ri­ši­ća. Za­hva­lju­ći akci­ji Fon­da­ci­je "Is­ti­na, Prva­da, Po­mi­re­nje" sa­ku­plje­no je oko 16.000 KM, oko 2.000 KM je sku­plje­no di­rek­tnim upla­ta­ma gra­đa­na na ra­čun, a fe­de­ral­ni pre­mi­jer Mus­ta­fa Mu­je­zi­no­vić je iz sred­sta­va re­zer­ve pre­mi­je­ra upla­tio 10.000 KM. No fe­de­ral­na Vla­da se još ni­je oči­to­va­la. – Da ni­je Op­šti­ne Tu­zla, te­ško bi­smo sku­pi­li išta – ka­že Ju­ri­šić. (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku