hamburger-icon

Kliker.info

Bugojno žali za Tarikom i strepi skupa sa Edinom

Bugojno žali za Tarikom i strepi skupa sa Edinom

29 Juna
07:29 2010

U Uli­ci Va­gne­ro­va u Bu­goj­nu, svega 15 me­ta­ra od zgra­de Po­li­cij­ske sta­ni­ce, ži­ve po­ro­di­ce Ta­ri­ka Lju­bu­ški­ća, po­li­caj­ca ko­ji je u ne­dje­lju uju­tro po­gi­nuo u stra­vi­čnoj ek­splo­zi­ji ek­splo­zi­vne na­pra­ve pos­tva­lje­noj iza zgra­de Po­li­cij­ske  sta­ni­ce.Otac Su­lej­man i maj­ka Aiša ži­ve na čet­vrom, a Ta­rik je, sa su­pru­gom Mer­si­jom i nji­ho­vo dvo­je dje­ce , de­se­to­go­diš­njim Ane­som i pe­to­go­diš­njom Amnom, ži­vio na šes­tom spra­tu.Na ula­zu u zgra­du na ko­joj su na­kon ek­splo­zi­je sva sta­kla po­pu­ca­la, sre­će­mo ko­mši­je ko­ji nam tu­žna li­ca ka­žu da su iz­gu­bi­li ple­me­ni­tog, osje­ćaj­nog i svi­ma dra­gog čo­vje­ka.- Ta­ri­ko­vi ro­di­te­lji , otac Su­lej­man i maj­ka Aiša mo­gu bi­ti po­no­sni na sva tri svo­ja si­na. Ta­rik je mno­gi­ma bio pri­mjer i zvi­jez­da vo­di­lja.

 Ri­jet­kost je pro­na­ći ta­kvog čo­vje­ka. Ci­je­lo Bu­goj­no je za­vi­je­no u crno – ka­žu ko­mši­je po­ro­di­ca Lju­bu­škić.A u sta­nu ža­lost, tu­ga i su­ze Aiše i Su­lej­ma­na Lju­bu­škić na­kon stra­da­nja si­na Ta­ri­ka.- Bo­že prav­de i ne do­zvo­li da dru­ga dje­ca stra­da­ju na na­čin ka­ko sam ja iz­gu­bio svo­ja dva si­na – pla­ču­ći uz mo­li­tvu za­po­či­nje pri­ču Tra­ikov otac Su­lej­man.Kao da sa­mog se­be že­li utje­ši­ti do­da­je "ni­smo sa­mi!"- Ka­ko je tek maj­ka­ma Sre­bre­ni­ce ko­je tra­že kos­ti svo­je dje­ce. Ni­kad se ne mo­gu opros­ti­ti. Iz­gu­bio sam dva si­na, Admi­ra u ra­tu ko­ji je dan pri­je Ta­ri­ko­ve po­gi­bi­je pos­thu­mno odli­ko­van zla­tnim lji­lja­nom u Vi­so­kom – pla­ču­ći pri­ča Su­lej­man.Aiša do­da­je da je u Vi­so­ko s roditeljima išao i Tar­ik.- Bio je ra­spo­lo­žen kao ni­ka­da u ži­vo­tu. Smi­jao se, pri­čao. Vo­zio me autom svu­da. Maj­ka da ti po­ka­žem ovo, maj­ka vi­di ono. Ne mo­gu još da vje­ru­jem da ga ne­ma. Imam osje­ćaj kao da oti­šao u pro­da­vni­cu. Stal­no se na­dam da će po­zvo­ni­ti i da ću ga ugle­da­ti na vra­ti­ma… – ­pri­ča Ta­ri­ko­va maj­ka.

Otac policajac              Po­ro­di­ci Lju­bun­čić ja­ka de­to­na­ci­ja po­lu­pa­la je sva sta­kla na pro­zo­ri­ma dok je, ka­žu, spa­va­ća so­ba po­tpu­no uni­šte­na. U vri­je­me na­še po­sje­te ro­di­te­lje je po­sje­tio i sin Adnan, krim-in­spe­ktor Po­li­cij­ske sta­ni­ce Bu­goj­no.- Ži­vim na dva i po kilometra od Po­li­cij­ske sta­ni­ce. Bi­lo je bli­zu pet uju­tro ka­da me pro­bu­di­la ja­ka de­to­na­ci­ja.Odmah sam po­mi­slio da je ek­splo­ziv podmetnut negdje pod auto ili u ka­fić. A onda me na­zva­la Tra­iko­va že­na, mo­ja sna­ha ko­ja je ta­ko­đer u Po­li­cij­skoj sta­ni­ci i re­kla da je pos­tav­lje­na ek­splo­zi­vna na­pra­va kod zgra­de po­li­ci­je i da je Tra­ik pri­je oti­šao na po­sao i da se u pet tre­ba­ju oku­pi­ti svi po­lo­caj­ci ka­ko bi se do­go­vo­ri­li oko mje­ra si­gur­nos­ti to­kom za­vršet­ka Aj­va­to­vi­ce – priča Adnan.Snaha Mer­sa mu je re­kla da je Tra­ika zva­la na mo­bi­tel, ali da se ne jav­lja. Zvao je i sam stanicu, ali su ve­ze zog ja­ke de­to­na­ci­je bi­le pre­ki­nu­te.

– Po­zvao sam hi­tnu slu­žbu, pi­tao ima li po­vri­je­đe­nih, rekli su mi da ne­ma. Ne­du­go po­tom na­zvao me je je­dan ko­le­ga i re­kao da je Ta­rik po­gi­nuo. Bi­lo je to naj­stra­šni­je ju­tro u mom ži­vo­tu – ka­že Adnan.On i ro­di­te­lji promolili su da ne idemo na šes­ti sprat i po­sje­ti­mo su­pru­gu i dje­cu po­gi­nu­log Ta­ri­ka. "Mer­sa je", kazali su nam, "u šo­ku, le­ži i ne mo­že raz­go­va­ra­ti".Teško po­vri­je­đe­na po­li­ca­jka Edi­na Hin­dić, za čiji se život bore ljekari u Sarajevu, ži­vi sa ro­di­te­lji­ma u bu­go­jan­skom na­se­lju Do­lji­ći. Is­pred ku­će na­la­zi­mo na njenu ses­tru Ali­su i bra­ta Ale­na. Ka­žu, ni­kog ne­ma u ku­ći. Ro­di­te­lji, Ze­mi­ra i Omer, koji je također bio policajac, su u Sa­ra­je­vu sa Edi­nom.- Me­ne je de­to­na­ci­ja pro­bu­di­la iako smo tri kilometra uda­lje­ni od po­li­ci­je. Edi­ni­na ko­le­gi­ni­ca je do­šla i sa­op­šti­la mi da je Edi­na te­ško po­vri­je­đe­na. Me­đu­tim, ja sam ses­tru tek vi­do u Sa­ra­je­vu u bol­ni­ci. Bi­la je u šo­ku, a na je­dno uho ni­šta ni­je ču­la. Ža­li­la se na ja­ke bo­lo­ve. Sta­jao sam kraj nje i pla­kao.Do­kto­ri su nas pus­ti­li sa­mo na dva mi­nu­ta da je vi­di­mo – priča brat Alen.

Bile su sekunde                     Na hi­rur­škom odje­lu bol­ni­ce u Bu­goj­no za­te­kli smo jučer Sa­ne­la Ho­dži­ća, la­kše po­vri­je­đe­nog po­li­caj­ca.- Ne mo­gu da vje­ru­jem da se sve ovo do­go­di­lo, da je ko­le­ga po­gi­nuo, a Edi­na da je te­ško po­vri­je­đe­na – ka­že Ho­džić.Po­ku­ša­va se ­sje­ti­ti do­ga­đa­ja, kaže "to su bi­le se­kun­de".- Do­šao sam par mi­nu­ta pri­je na smje­nu. Odje­dnom je za­vla­dao mrak. Po­če­li smo se do­zi­va­ti. Ta­rik i Edi­na se ni­su ja­vi­li. Ja sam nek­kao is­tra­čao iz sta­ni­ce i tek on­da vi­do uža­san pri­zor, obli­la me je krv i vi­še ni­če­ga se ne sje­ćam – priča Ho­džić za "San".Pre­ma ri­je­či­ma de­žur­nog hi­rur­ga dr Me­li­ke Ma­hmu­tbe­go­vić, Ho­dži­ću je krho­ti­na gra­na­te na­ni­je­la ra­nu na gla­vi i os­ta­la van kra­ni­ju­ma, a povrede ima i na pot­klo­lje­ni­ca­ma, te ci­je­lom ti­je­lu.

Danas oproštaj                          Opro­štaj od po­gi­nu­log po­li­caj­ca Ta­ri­ka Lju­bun­či­ća oba­vit će se da­nas na je­dnom  bu­go­jan­skom gro­blju. Ha­ri­sa Čauše­vi­ća zva­nog Oks, ko­ji je pri­znao da je po­dme­tnuo ek­splo­ziv iza zgar­de Policijske stanice Bu­goj­no, Alen Hindić je čuo, ali ga nije poznavao. – Da­ni­ma se pri­ča­lo ka­ko je u Islam­ksom cen­tru ver­bal­no vri­je­đao Su­lej­ma­na Ti­hi­ća, li­de­ra SDA. Sra­mo­tno je sve to. Ovo je pre­šlo sve gra­ni­ce nor­mal­nog – ka­že Alen.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku