hamburger-icon

Kliker.info

Bratska pomoć : Republikanac Powell postaje Obamin savjetnik

Bratska pomoć : Republikanac Powell postaje Obamin savjetnik

21 Oktobra
02:22 2008
 Bivši dr­ža­vni taj­nik u pr­voj admi­ni­stra­ci­ji Ge­or­gea W. Bu­sha, Co­lin ­Powell, mo­gao bi bi­ti je­dan od gla­vnih sa­vje­tni­ka Ba­ra­cku Oba­mi ako de­mo­krat­ski kan­di­dat po­bi­je­di u utr­ci za Bi­je­lu ku­ću.- Bit će je­dan od mo­jih sa­vje­tni­ka – re­kao je Oba­ma u in­ter­vjuu za NBC . – Ho­će li htje­ti for­mal­nu ulo­gu, ho­će li mu to odgo­va­ra­ti, to je nešto o če­mu mo­ra­mo ra­spra­vlja­ti – re­kao je Oba­ma. Rekao je i da ga ­Powell ni­je una­pri­jed upo­zo­rio kako na­mje­ra­va ob­zna­ni­ti da će ga po­dr­ža­ti. ­Se­na­tor iz Il­li­no­i­sa je izja­vio da će ­Powell “ako se bu­de ­htio pri­dru­ži­ti, bi­ti do­bro­došao”. Ne­ko­li­ko da­na pri­je ­Powella, Oba­mu je po­dr­žao i ­list ­Washington ­Post, kao “pra­vog čo­vje­ka za opa­san tre­nu­tak”. Oba­ma je do­sad do­bio ­podršku 55 no­vi­na, uklju­ču­ju­ći i 10 izdanja ko­ja su na prošlim izbo­ri­ma po­dr­ža­la Bu­sha. Nje­gov lo­kal­ni ­list, Chi­ca­go Tri­bu­ne, ko­ji ni­kad ni­je po­dr­žao kan­di­da­tu­ru nije­dnog de­mo­kra­ta za pred­sje­dni­ka, uspo­re­dio ga je s Abra­ha­mom Lin­col­nom. McCaina je podržao New York Post. (Kliker.info-JL)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku