hamburger-icon

Kliker.info

Bosanski cinizam : Svi se slažu ali zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine još uvjek nema

Bosanski cinizam : Svi se slažu ali zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine još uvjek nema

07 Novembra
07:32 2009

Da li bi do­zvo­li­li ispi­ti­va­nje po­ri­je­kla nji­ho­ve imo­vi­ne pi­ta­nje je ko­je je "San" pos­ta­vio po­li­ti­ča­ri­ma u BiH. Za­ni­mlji­vo je da su svi na­ši sa­go­vor­ni­ci be­zu­slo­vno pris­ta­li da se pro­vje­ri po­ri­je­klo nji­ho­ve imo­vi­ne iako već pet pu­ta odbi­ja­ju da po­drže pri­je­dlog za­ko­na o odu­zi­ma­nju ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne, a za­ni­mlji­vo je i to da ve­ći­na na­ših sa­go­vor­ni­ka tvrdi da je drža­va oplja­čka­na i da su za to kri­vi po­li­ti­ča­ri i la­žni taj­ku­ni, ne pre­ci­zi­ra­ju­ći o ko­me je ta­čno ri­ječ.

Blizu vatre                 Dio odgovora na to pitanje možda bi se mogao dobiti ako bi bila prihvaćena nedavna inicijativa SDP BiH. Ta stranka po­zvala je sve na­dle­žne is­tra­žne or­ga­ne i an­ti­ko­rup­ci­oni tim OHR-a da se što pri­je pro­vje­ri imo­vin­ski i fi­nan­sij­ski sta­tus na­ju­tje­caj­ni­jih po­li­ti­čkih akte­ra iz vlas­ti i opo­zi­ci­je, i akte­ra iz ja­vnog ži­vo­ta u BiH.- Za po­če­tak pre­dla­že­mo da se po­čne s pro­vje­rom imo­vi­ne čel­ni­ka SDP-a. Oče­ku­je­mo da se odu­zme sva imo­vi­na ko­ja je u is­tra­žnom pro­ce­su na­đe­na, a ko­ja ni­je pri­ka­za­na u imo­vin­skim kar­to­ni­ma pro­vje­ra­va­nih oso­ba, kao i ona imo­vi­na ko­ja ni­je le­gal­no ste­če­na i na ko­ju ni­je pla­ćen po­rez – na­vo­de u SDP-u.Po­sla­nik SNSD u Pred­sta­vni­čkom do­mu Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Slav­ko Jo­vi­čić ka­že za "San" da on da­je svoj pristanak da se pro­vje­ri nje­go­va imo­vi­na, ali ako se prvo provjeri imovina svih onih ko­ji su bi­li u po­li­ti­ci od 1990. go­di­ne.- Po­li­ti­ča­ri mo­ra­ju bi­ti na prvom mjes­tu za pro­vje­ru, pa os­ta­vi­ti de­set pra­znih mjes­ta iza, a on­da pro­vje­ra­va­ti os­ta­le.

Tu ta­ko­đer mi­slim i na ove no­vo­kom­po­no­va­ne bi­zni­sme­ne i taj­ku­ne ko­ji su se, to je oči­to, obo­ga­ti­li na pa­tnji i krvi sop­stve­nog na­ro­da. Po­zna­to mi je mno­go lju­di ko­ji u ra­dnoj knji­ži­ci ni­su ima­li da­na ra­dnog sta­ža, a da­nas ima­ju vi­še imo­vi­ne ne­go što je imao ne­kad Sa­vez ko­mu­nis­ta biv­še Ju­go­sla­vi­je. Ne mo­že se za­kon pra­vi­ti sa­mo za si­ro­ti­nju – ka­že Jo­vi­čić.Drža­vu, tvrdi on, ni­su po­kra­li pro­sja­ci jer oni i dan da­nas drže ru­ke is­pru­že­ne na uli­ci, drža­vu su po­kra­li oni ko­ji su bi­li na po­zi­ci­ja­ma, "ko­ji su bi­li bli­zu va­tre i naj­bo­lje ogri­ja­li".- Za­to za­kon mo­ra bi­ti bi­ti do­bro na­prav­ljen i us­mje­ren u bor­bi pro­tiv lo­po­va, kri­mi­na­la­ca i ma­fi­je. Na­ ža­lost, pi­ta­nje je sa­mo po­li­ti­čke vo­lje ho­će li taj za­kon ika­da bi­ti usvo­jen. Ja svoj glas ne sa­mo da da­jem za to, ne­go mi je ci­je­li ra­dni vi­jek pro­šao u bor­bi pro­tiv lo­po­va, ma­fi­je i kri­mi­na­la­ca – tvrdi Jovičić, ne pre­ci­zi­ra­ju­ći ko su kri­mi­nal­ci.

I svoje i porodice          A na pi­ta­nje šta mi­sli o to­me što nje­go­vog stra­na­čkog ko­le­gu Ni­ko­lu Špi­ri­ća re­do­vno pro­zi­va­ju da je svo­je enor­mno bo­gat­stvo ste­kao za­hva­lju­ju­ći kri­mi­na­lu i lo­po­vlu­ku, Jo­vi­čić od­go­va­ra da ne mo­že iz­dva­ja­ti po­je­din­ce jer ne že­li ni­kog ni da bra­ni, a ni da ku­di. To, pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, tre­ba pre­pus­ti­ti su­du ja­vnos­ti.- Šta me­ne bri­ga ne­ka se sa­mi bra­ne. Ja sa­mo znam da ne­ma po­li­ti­čke vo­lje da taj za­kon do­bi­je po­dršku. A za­što? Za­to što ne do­no­si obi­čan na­rod za­kon ne­go po­li­ti­ča­ri. Ja znam da sam čis­ta obra­za i ko je me­ni dao mar­ku ikad nek me odmah obje­se – kaže Jovičić.I za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sta­vni­čkog do­ma Be­riz Bel­kić ne­ma ni­šta pro­tiv da svu svo­ju imo­vi­nu izlo­ži pro­vje­ri. On ne bje­ži od to­ga i kaže da ko god že­li, mo­že slo­bo­dno pro­vje­ri­ti po­ri­je­klo nje­go­ve imo­vi­ne.Ne­za­vi­sni po­sla­nik u Pred­sta­vni­čkom do­mu Mo­mči­lo No­va­ko­vić svu svo­ju imo­vi­nu stav­lja na ra­spo­la­ga­nje za re­vi­zi­ju i ut­vrđi­va­nje po­ri­je­kla.

– I ne sa­mo svo­ju, ne­go i svo­je bli­že po­ro­di­ce. Ja za­is­ta ne­mam šta da kri­jem – tvrdi Novaković.Po­sla­nik SDA u Pred­sta­vni­čkom do­mu Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH Sa­dik Ahme­to­vić smatra da svi po­li­ti­ča­ri ko­ji se ba­ve ja­vnim po­slom i ko­ji na odre­đe­ni na­čin pri­ma­ju pla­tu iz ja­vnih pri­ho­da BiH, tre­ba­ju bi­ti prvi pro­vje­re­ni ka­da je u pi­ta­nju po­ri­je­klo imo­vi­ne.- Ne tre­ba ni­ko od to­ga bje­ža­ti. Ja sam imao pri­li­ku da sad u ovoj kan­di­da­tu­ri bu­dem pro­vje­ra­van i to je po­tre­bno. Za­to mi­slim da tre­ba kre­nu­ti s drža­vnog ni­voa, za­tim pro­vje­ri­ti pred­sje­dni­ke stra­na­ka, pa sve os­ta­le. Ima­mo i sa­da u Kri­vi­čnom za­ko­nu predviđenu odre­đe­nu pro­vje­ru, ali de­fi­ni­ti­vno ne bje­ži­mo od to­ga da se usvo­ji i SDP-ov prijedlog da svi oni ko­ji se ba­ve ja­vnim po­slom bu­du pre­dmet pro­vje­re – kaže on.

Pošteni se ne plaše            Ahme­to­vi­ćev stra­na­čki ko­le­ga Ha­lid Ge­njac sma­tra da se zemlja ne može na efikasan način oslo­bo­di­ti i na pro­du­kti­van na­čin riješiti pro­ble­ma sa su­mnji­vim po­ri­je­klom imo­vi­ne po­li­ti­ča­ra, taj­ku­ni­za­ci­je, pro­ble­ma­ti­čne pri­va­ti­za­ci­je, sve dok oni ko­ji su na ja­vnoj sce­ni svo­jim pri­mje­rom ne po­ka­žu "izvo­li­te pro­vje­ri­te me".- Ja ap­so­lu­tno po­drža­vam taj pri­je­dlog i slo­bo­dno neka po­đu od me­ne. Na­ ža­lost, svi mi vrlo do­bro zna­mo gdje su pro­ble­mi. Kad se kre­ne od je­dnog do dru­gog slu­ča­ja u pri­va­ti­za­ci­ji, kad se uzmu kon­kre­tni slu­ča­je­vi, on­da se mo­že do­ći do ne­kih kon­kre­tnih po­ka­za­te­lja. To je je­dna di­men­zi­ja pro­ble­ma. Dru­ga di­men­zi­ja je stra­ho­vi­to raz­gra­na­ta ko­rup­ci­ja. Na­ime, ten­de­ri, ja­vne na­bav­ke, su po­dru­čje gdje je kre­ativnost u uzi­ma­nju i mi­ta i sti­ca­nju ogro­mnog bo­gat­stva, ne­is­crpna. Mi­slim da je to zo­na u ko­joj je vrlo te­ško do­ći do stvar­nih po­ka­za­te­lja, ri­je­ši­ti i spri­je­či­ti to – ka­že on.Ge­njac tvrdi da to ni­je sa­mo pro­blem u BiH ne­go i u svim ze­mlja­ma, zbog če­ga se i pri­da­je zna­čaj cen­tral­nom an­ti­ko­rup­ci­onom ti­je­lu.

– Mo­ra se ko­na­čno us­ta­no­vi­ti šta ko ima, oda­kle i na ko­ji je na­čin to ste­kao. A na­kon to­ga tre­ba osi­gu­ra­ti pro­ces odu­zi­ma­nja ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne. Po­ku­ša­li smo iz­mje­na­ma Kri­vi­čnog za­ko­na omogućiti da se imovina, ako se po­ja­vi oprav­da­nja su­mnja u to­ku pra­vo­su­dnog pro­ce­sa, mo­že odu­ze­ti a da na onog ko je osu­mnji­čen pa­da te­ret do­ka­zi­va­nja. I to tre­ba pro­vo­di­ti u pra­ksu – tvrdi Ge­njac.Drža­vni po­sla­nik HDZ BiH Slav­ko Ma­tić po­ru­ču­je da bi de­fi­ni­ti­vno pri­hva­tio ovu SDP-ovu inicijativu jer je svo­ju imo­vi­nu ste­kao po­šte­no.- Pri­je sve­ga, mi­slim da onaj ko je svo­ju imo­vi­nu ste­kao na po­šten na­čin, ne­ma ra­zlo­ga da se pla­ši ni­ka­kve pro­vje­re ni re­vi­zi­je. Dos­ta je do­na­ci­ja nes­ta­lo, a ni­kad, na­ ža­lost, ni­je ut­vrđe­no ka­ko i gdje je nes­ta­lo. I u pro­šlom a i u ovom man­da­tu su for­mi­ra­ne ko­mi­si­je ko­je su se tre­ba­le ba­vi­ti is­tra­ži­va­njem, a re­zul­ta­ti još uvi­jek ni­su po­zna­ti. Za­to mi­slim da se ovaj pro­blem mo­ra ri­je­ši­ti po­čev­ši od vrha. To je mno­go slo­žen po­sao ko­ji se ne mo­že ri­je­ši­ti sa­mo na toj ko­mi­sij­skoj ra­zi­ni. Ali, s dru­ge stra­ne, ima­mo to­li­ko in­sti­tu­ci­ja ko­je su se mo­gle po­za­ba­vi­ti ti­me, ako ne u općem, ba­rem po­je­dni­na­čno, od slu­čaja, do slu­čaja. Tu kon­kre­tno mi­slim na SI­PA-u, tu­ži­telj­stva… – kaže Ma­tić. Zastupnica SDA u Pred­sta­vni­čkom do­mu Parlamenta BiH Al­ma Čolo be­zu­vje­tno da­je svo­ju imo­vi­nu na pro­vje­ru.- Ako ima su­mnji da smo ne­što ste­kli kra­đom, mi­tom, ako ima su­mnji i sa­zna­nja o to­me ko je to uči­nio, on­da sva­ko ko zna za to, tre­ba da po­dno­se pri­ja­ve po­li­ci­ji i tu­ži­telj­stvi­ma. Mo­ra se se kon­kre­tno re­ći ko je po­krao pa­re, do­na­ci­je… Me­đu­tim, ako se sa­mo pri­ča, odno­sno svi sve zna­ju a ni­ko ne­će ni­šta kon­kre­tno da ka­že, on­da je to zlo­upo­tre­ba i ne­po­tre­bna pri­ča od ko­je ni­ko ne­ma ko­ris­ti – upozorava Čolo.

Ojačati zakonodavstvo                Po­sla­nik SDP-a u Pred­sta­vni­čkom do­mu Par­la­men­ta BiH Jo­zo Kri­ža­no­vić se sla­že da po­ri­je­klo imo­vi­ne tre­ba pro­vje­ri­ti i on će svu svo­ju da­ti na uvid.- Nama je za­ko­n o odu­zi­ma­nju ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne po­tre­ban da se oja­ča za­ko­no­dav­stvo i pra­vni me­ha­ni­zmi i da se ko­na­čno sta­ne kri­mi­na­lu u kraj – ka­že Križanović.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku