hamburger-icon

Kliker.info

Bitka na Neretvi se nastavlja : Ste­čaj­ni upra­vnik izba­čen iz „Gra­ni­ta“

Bitka na Neretvi se nastavlja : Ste­čaj­ni upra­vnik izba­čen iz „Gra­ni­ta“

20 Oktobra
05:30 2010

Pri­pa­dni­ci po­li­ci­je ju­čer uju­tro su iz kru­ga ja­bla­ni­čkog pre­du­ze­ća „Gra­ni­ta" is­tje­ra­li čla­no­ve ko­mi­si­je ko­ja je za­du­že­na za po­pis imo­vi­ne ove fir­me či­me je ste­čaj­ni pos­tu­pak, za sa­da, ne­mo­gu­će spro­ves­ti. Ni me­ni ni­je ga­ran­to­va­na si­gur­nost pri­li­kom ulas­ka u fir­mu, ta­ko da sam ju­če­raš­nji dan pro­veo u je­dnom res­to­ra­nu u Ja­bla­ni­ci, če­ka­ju­ći ras­plet si­tu­aci­je.Ovo je ju­čer za „San" ka­zao Ab­du­la­ziz ma­hmu­to­vić, ste­čaj­ni upra­vnik „Gra­ni­ta. Pre­kju­čer je u ovom pre­du­ze­ću izbio ne­za­pa­mćen su­kob ka­da su ra­dni­ci na­pa­li po­li­caj­ce ko­ji su po na­lo­gu su­da bi­li za­du­že­ni za si­gu­ran ula­zak Ma­hto­vi­ća u „Gra­nit". Epi­log je bio 25 po­vri­je­đe­nih ra­dni­ka i po­li­ca­ja­ca i 18 uha­pše­nih.

– Po­li­ci­ja je ju­čer ušla u „Gra­nit" za­bra­ni­la nam rad s objaš­nje­njem da nam ne mo­že ga­ran­to­va­ti si­gur­nost. Ni me­ni ne da­ju da uđem u fir­mu. Ja sam ime­no­van za ste­čaj­nog upra­vni­ka i sa­mo spro­vo­dim rje­še­nje Općin­skog su­da u Sa­ra­je­vu. Ni­sam do­šao u ja­bla­ni­cu da se tu­čem s ra­dni­ci­ma – ka­že Ma­hmu­to­vić. Svi oni ko­ji sa­da tvrde da se ste­čaj ne mo­že pro­ves­ti, ne po­zna­ju pro­pi­se! Bez ob­zi­ra što se ra­di o drža­vnom ka­pi­ta­lu, pos­tu­pak se mo­ra spro­ves­ti, jer ta­ko za­kon na­la­že .Pre­ma pla­nu, ste­čaj­ni pos­tpak tre­ba da tra­je 45 da­na, ali sa ob­zi­rom na si­tu­aci­ju, te na či­nje­ni­cu da je imo­vi­na „Gra­ni­ta" obi­mna, Ma­hmu­to­vić ne vje­ru­je da će sve oba­vi­ti u ro­ku.- Re­kao sam obez­bje­đe­nju da se, uko­li­ko bu­du na­pa­dnu­ti, sklo­ne jer ne­će­mo ra­to­va­ti u „Gra­ni­tu" – do­da­je Ma­hmu­to­vić.On će da­nas pre­da­ti slu­žbe­nu za­bi­lje­šku Ha­ki­ji Za­imo­vi­ću, su­di­ji Općin­skog su­da u Sa­ra­je­vu ko­ji ga je ime­no­vao za ste­čaj­nog upra­vni­ka .- U njoj pi­še da mi je one­mo­gu­ćen rad! Prvi dan sam se uvje­rio da je imo­vi­na „Gra­ni­ta", ogro­mna, ve­li­ke su za­li­he, tu su broj­ni po­go­ni, mej­dan..

 For­mi­rao sam čak de­vet ko­mi­si­ja ko­ja će vrši­ti po­pis. Že­lim ima­ti kom­ple­tnu sli­ku „Gra­ni­ta" – objaš­nja­va Ma­hmu­to­vić.Ismet Baj­ra­mo­vić, pred­sje­dnik Sa­ve­za sa­mos­tal­nih sin­di­ka­ta BiH ju­čer je re­kao da je ste­čaj­ni pos­tu­pak u "Gra­ni­tu" ne­le­ga­lan i po­zi­vao je sve na­dle­žne in­sti­tu­ci­je u BiH da za­us­ta­ve ago­ni­ju ra­dni­ka ovog pre­du­ze­ća.- Po­zi­va­mo i Tu­ži­laš­tvo BiH i Sud BiH da re­agu­ju ka­ko bi se sta­vi­la ta­čka na ci­je­li slu­čaj. Ra­dni­ci su umor­ni, ci­je­la Ja­bla­ni­ca je na no­ga­ma, a mno­gi ko­ji tre­ba da re­agu­ju, sta­vi­li su prst u uho i ne za­ni­ma ih ni­šta- ka­že Baj­ra­mo­vić.On je na­ja­vio da će Sin­di­kat po­kre­nu­ti kri­vi­čne pri­ja­ve pro­tiv svih ko­ji su odo­go­vrni , ali i pro­tiv na­lo­go­da­va­ca ste­čaj­nog pos­tup­ka.- Kri­vi­čnu pri­ja­vu će­mo po­dni­je­ti i pro­tiv ste­čaj­nog su­di­je Ha­ki­je Za­imo­vi­ća. On je klju­čna ka­ri­ka u ci­je­loj pri­či – re­kao je Baj­ra­mo­vić i na­gla­sio da se u i oko "Gra­ni­ta" po­vla­če mu­tni i za­ku­li­sa­ni po­te­zi i da su po­sri­je­di mno­gi oso­bni in­te­re­si.Va­hid Še­hić, pred­sje­dnik Štraj­ka­čkog odbo­ra "Gra­ni­ta" ka­že za "San" da vi­še ne od­go­va­ra­ju za po­slje­di­ce u Ja­bla­ni­ci.- Oko 300 lju­di je is­pred fir­me i ho­će da uđu u pre­du­ze­će. Šta se mo­že de­si­ti, vi­še ni­ko ne zna. Zna­mo sa­mo da ne že­li­mo ste­čaj, ho­će­mo da ra­di­mo i da ne ži­vi­mo od sa­da­ke – ka­že Še­hić i do­da­je da su de­vet mje­se­ci ču­va­li fir­mu, ali da sa­da, na­kon ulas­ka ste­čaj­nog upra­vni­ka, ni­ko ne zna šta sve fa­li u fir­mi.- Oni su u po­ne­dje­ljak ci­je­li dan izno­si­li do­ku­me­na­ta­ci­ju, sve ono što smo mi ču­va­li mje­se­ci­ma. Ne že­li­mo da su­tra ka­žu da su ra­dni­ci po­kra­li fir­mu – do­dao je Še­hić.Mem­sud Ćo­sić, pred­sje­dnik Sin­di­ka­ta „Gra­ni­ta" , re­kao je ju­čer za „San" da će ra­dni­ci bi­ti is­pred fir­me sve dok se ne ispu­ne nji­ho­vi zah­tje­vi.

Za­imo­vić bez ko­men­ta­ra                      Ju­čer smo te­le­fo­nom po­zva­li su­di­ju Ha­ki­ju Za­imo­vi­ća i ka­da smo mu obja­sni­li o če­mu že­li­mo da raz­go­va­ra­mo, on re­kao je da nas ne ču­je i pre­ki­nuo je ve­zu. Ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo da je Za­imo­vić ju­čer ka­zao da od po­vla­če­nja ste­čaj­nog pos­tup­ka u „Gra­ni­tu" ne­ma ni­šta i da se ste­čaj mo­ra spro­ves­ti po sva­ku ci­je­nu. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku