hamburger-icon

Kliker.info

Bitka na Neretvi : Krivična prijava SDP-a BiH protiv ministra Vahida Heće

Bitka na Neretvi : Krivična prijava SDP-a BiH protiv ministra Vahida Heće

19 Decembra
12:35 2007

So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne po­dni­je­la je u uto­rak Kan­to­nal­nom tu­ži­laš­tvu u Sa­ra­je­vu kri­vi­čnu pri­ja­vu pro­tiv Va­hi­da He­će, mi­nis­tra ener­ge­ti­ke, in­dus­tri­je i ru­dar­stva FBiH. Ra­zlog za ova­kav po­tez SDP-a nas­ta­vak je akti­vnos­ti ko­je pro­vo­di Hećæi­no Mi­nis­tar­stvo oko do­dje­le kon­ce­si­je fir­mi "In­tra­de ener­gi­ja" za gra­dnju hi­dro­cen­tra­la u gor­njem to­ku ri­je­ke Ne­re­tve. Ka­ko je za "San" re­kao Ner­min Ni­kšić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar SDP-a, u ovoj stran­ci oče­ku­ju da pra­vo­su­dni or­ga­ni ovu pri­ja­vu uzmu kraj­nje ozbi­ljno. – Vje­ru­je­mo da je u ci­je­loj ovoj pričèi po­sri­je­di to­tal­na ko­rup­ci­ja i sma­tram da je Tu­ži­laš­tvo tre­ba­lo re­agi­ra­ti i ra­ni­je po osno­vu ono­ga što je objav­lji­va­no u me­di­ji­ma. Ali, evo, sa­da su i for­mal­no oba­vi­je­šte­ni o sve­mu, pa ne­ka spro­ve­du is­tra­gu jer oči­to je da sa­mo sud mo­že sta­vi­ti ta­čku na ovaj slu­čaj – re­kao je Ni­kšić. U kri­vi­čnoj pri­ja­vi SDP-a Hećo se te­re­ti za zlo­upo­tre­bu po­lo­ža­ja i ovlas­ti, ne­sa­vjes­tan rad u slu­žbi, te kri­vo­tvo­re­nje slu­žbe­ne is­pra­ve. Iz SDP-a po­ru­ču­ju da ci­je­li pos­tu­pak oko do­dje­le ove ko­ce­si­je su­ge­ri­še da je fir­ma "In­tra­de ener­gi­ja" sve vri­je­me fa­vo­ri­zi­ra­na, te da su čak mi­je­nja­na i pra­vi­la ka­ko bi mo­gla do­bi­ti tra­že­nu kon­ce­si­ju. Na­ime, prethodna Vla­da FBiH koju je vodio Ahme­t Ha­dži­pa­šić, na pri­je­dlog mi­nis­tra He­će je u ju­nu 2006. go­di­ne do­ni­je­la za­klju­čk ko­jim je van sna­ge sta­vi­la ta­daš­nja pra­vi­la o do­dje­li kon­ce­si­je. Taj za­ključak ni­ka­da i ni­gdje ni­je ja­vno objav­ljen a u me­đ­vre­me­nu je u sep­tem­bru is­te go­di­ne Vla­da do­ni­je­la odlu­ku o pris­tu­pa­nju do­dje­li kon­ce­si­je a na is­toj sje­dni­ci Vla­da je usvo­ji­la i no­va pra­vi­la za do­dje­lu kon­ce­si­je. Ni­kšićse pi­ta ka­ko je mo­gu­ć za­klju­čom van sna­ge sta­vi­ti ova pra­vi­la, te ka­ko je mo­gu­ć da se to ne obja­vi u slu­žbe­nim no­vi­na­ma.- A on­da, u me­đuvre­me­nu ka­da ne­ma ni­ka­kvih pra­vi­la, do­no­si se odlu­ka o pris­tu­pa­nju do­dje­li kon­ce­si­je. Sve su ovo pi­ta­nja na ko­ja se od­go­vor sam od se­be na­me­će. Je li mo­gu­će da je do­vo­ljno da ho­da­te po ovoj na­pa­će­noj ze­mlji, svi­di vam se lo­ka­ci­ja, ako ste do­bri sa mi­nis­trom da­te sa­mo­ini­ci­ja­ti­vnu po­nu­du i eto ga… Ka­ko je mo­guće uop­šte po­dni­je­ti sa­mo­ini­ci­ja­ti­vnu po­nu­du za iz­gra­dnju obje­kta ko­ji ni­je pre­dvi­đen pros­tor­nim pla­nom – pita Ni­kšić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku