hamburger-icon

Kliker.info

Bill Clinton : Ja i moja supruga Hillary ćemo dati puni doprinos u izgradnji BiH

Bill Clinton : Ja i moja supruga Hillary ćemo dati puni doprinos u izgradnji BiH

21 Novembra
13:26 2007

Bo­sna i Her­ce­go­vi­na slo­bo­dno mo­že ra­ču­na­ti na SAD, na me­ne oso­bno i na mo­ju su­pru­gu Hi­llary. Na ra­spo­la­ga­nju smo i spre­mni smo da po­mo­gne­mo BiH da pos­ta­ne mo­der­na i sa­vre­me­na evrop­ska drža­va. Ovo je Bill Clin­ton, biv­ši ame­ri­čki pred­sje­dnik pre­ksi­noæ u Ma­dri­du  re­kao Zlat­ku La­gu­mdži­ji, pred­sje­dni­ku SDP-a i drža­vnom po­sla­ni­ku, to­kom ve­èe­re ko­ju je or­ga­ni­zi­rao ma­drid­ski gra­do­na­čel­nik. To je po­no­vio i u du­gom raz­go­vo­ru u èe­ti­ri oka ko­ji su njih dvo­ji­ca ju­čer ima­li.Do su­sre­ta je do­šlo na dvo­dne­vnoj Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni Ma­drid­skog klu­ba, aso­ci­ja­ci­je biv­ših še­fo­va drža­va i vla­da. Ma­drid­ski klub ima 66 čla­no­va, a me­ðu nji­ma su i Bil Klin­ton, Hel­mut Kol, Va­clav Ha­vel, Ta­de­uš Ma­zo­vjec­ki, An­to­nio Gu­ete­res, Fe­li­pe Gon­za­les, Ri­kar­do La­gos… Je­di­ni član ove aso­ci­ja­ci­je iz BiH i držva­va re­gi­ona je Zlat­ko La­gu­mdži­ja i on je ju­čer, na za­vršnoj ple­nar­noj se­si­ji Ma­drid­skog klu­ba, iznio za­klju­čke o ener­get­skim kre­ta­nji­ma u Euro­azi­ji, a ko­ji­ma se de­fi­ni­ra­ju klju­čni iza­zo­vi i prin­ci­pi i pre­dla­žu akci­je me­ðu­na­ro­dne za­je­dni­ce i drža­va Evro­pe i Azi­je u na­re­dne dvi­je se­dmi­ce. Za­sje­da­nje Ge­ne­ral­ne skup­šti­ne Ma­drid­skog klu­ba iza­zva­lo je ve­li­ku po­zor­nost u ci­je­lom svi­je­tu i naj­ve­ći svjet­ski me­di­ji po­sve­ti­li su mu ogro­mnu paž­nju u pro­te­kla dva da­na. Špan­ski kralj Hu­an Kar­los pri­re­dio je po­se­ban pri­jem za čla­no­ve Ma­drid­skog klu­ba.La­gu­mdži­ja je, osim sa Klin­to­nom, imao du­gi raz­go­vor na­sa­mo i sa Fe­li­pe­om Gon­za­le­som ko­ji je bio po­tpi­snik Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma 1995. go­di­ne u ime Evrop­ske uni­je, ko­jom je ta­da pred­sje­da­va­la Špa­ni­ja. Clin­ton je bio po­tpi­snik Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma u ime SAD. La­gu­mdži­ja je i je­dnom i dru­gom po­tan­ko obja­snio si­tu­aci­ju u BiH i po­se­bno sa­daš­nju kri­zu u ko­joj se ze­mlja na­šla.- Vi ste, go­spo­di­ne pred­sje­dni­če, naj­vi­še do­pri­ni­je­li da se rat u BiH za­vrši. Že­li­mo da sa Va­šom su­pru­gom, go­spo­đom Hi­llary, a oče­ku­je­mo da će po­bi­je­di­ti na pred­sje­dni­čkim izbo­ri­ma u SAD, za­vrši­mo iz­gra­dnju drža­ve Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – ka­zao je La­gu­mdži­ja Clin­to­nu.- I Hillary i  ja će­mo sa svo­je stra­ne uči­ni­ti sve da po­mo­gne­mo i da­mo pu­ni do­pri­nos. SAD su bi­le i os­ta­ju is­kre­ni pri­ja­telj BiH – od­go­vo­rio je Clin­ton i po­zvao La­gu­mdži­ju da pri­sus­tvu­je kon­ven­ci­ji De­mo­krat­ske stran­ke SAD.- Op­stoj­nost i ja­ča­nje BiH kao mul­tie­tni­čke evrop­ske drža­ve u pu­nom ka­pa­ci­te­tu i drža­ve BiH kao otvo­re­nog druš­tva ne­ma al­ter­na­ti­vu. Ni­ka­kve po­dje­le BiH ne do­la­ze u ob­zir – is­to­vje­tan je stav ko­ji su sao­pći­li Bill Clin­ton i Fe­li­pe Gon­za­les.(Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku