hamburger-icon

Kliker.info

Bijenale pod zemljom : Umje­tni­ci za­uze­li pod­ze­mni voj­ni grad kod Ko­nji­ca

Bijenale pod zemljom : Umje­tni­ci za­uze­li pod­ze­mni voj­ni grad kod Ko­nji­ca

14 Juna
05:11 2010

Međuna­ro­dno Bi­je­na­le sa­vre­me­ne umje­tnos­ti „D-0 ARK Un­der­gro­und", ko­je je već pro­gla­še­no kul­tur­nim do­ga­đa­jem Evro­pe za ovu go­di­nu, sve­ča­no će bi­ti otvo­re­no 27. ma­ja 2011. go­di­ne u pod­ze­mnom gra­du kod Ko­nji­ca ko­ji je biv­ša JNA gra­di­la od 1953. do 1979. go­di­ne. U ovom gra­du – bun­ke­ru di­re­ktor Bi­je­na­la Edo Ho­zić, te umje­tni­čki se­le­kto­ri Bra­ni­slav Di­mi­tri­je­vić iz Beo­gra­da i Pe­tar Čuko­vić iz Pod­go­ri­ce, pred­sta­vi­li su sve ono što će se ubu­duće u nje­mu do­gađati. Na Bi­je­na­lu će učes­tvo­va­ti če­trde­se­tak li­ko­vnih umje­tni­ka iz ci­je­log svi­je­ta, a od ja­nu­ara 2011. go­di­ne po­čet će pos­tav­lja­nje umje­tni­čkih ra­do­va, a umje­tni­ci će ra­di­ti u gru­pa­ma.- Umje­tni­ci će prvo po­sje­ti­ti bun­ker ka­ko bi ga do­bro upo­zna­li – kaže Ho­zić.Se­le­kto­ri kažu da su umje­tni­ke bi­ra­li pre­ma stru­čnim kri­te­ri­ji­ma, a prva oku­plja­nja na­jav­lju­ju za sep­tem­bar ove go­di­ne.- Po­što je ovaj voj­ni pod­ze­mni grad sam po se­bi mo­nu­men­ta­lan, bi­tan po po­vi­jes­ti, iz­gle­du i sim­bo­li­ci, bi­ra­li smo umje­tni­ke za ko­je sma­tra­mo da ima­ju sna­ge, zna­nja i kre­ati­vnos­ti da od­go­vo­re iza­zo­vu – kaže Čuko­vić, a Vla­di­mir Di­mi­tri­je­vić na­jav­lju­je da će to sve bi­ti vrhun­ska svjet­ska atra­kci­ja.

– Da­nas ovag grad pod ze­mljom iz­gle­da dos­ta mu­čno, ali uz za­je­dni­čki rad umje­tni­ka mo­že pos­ta­ti mjes­to ko­je će bi­ti ucrta­no u sve kul­tur­ne ma­pe svi­je­ta – ve­li Di­mi­tri­je­vić.Izlo­žba za sa­da no­si na­ziv «Ti­me mas­hi­ne», jer je, ka­že Di­mi­tri­je­vić, bun­ker sam po se­bi ne­ka vrsta vre­men­ske ma­ši­ne. Osim Di­mi­tri­je­vi­ća i Čuko­vi­ća, umje­tni­čki se­le­ktor Bi­je­na­la je i bh. umje­tnik Ju­suf Ha­dži­fej­zo­vić. Zbog oba­ve­za u Ri­je­ci, on ni­je pri­sus­tvo­vao pred­stav­lja­nju Bi­je­na­la. U kom­pa­le­tnu or­ga­ni­za­ci­ju uklju­čen je i beo­grad­ski Cen­tar za kul­tur­nu de­kon­ta­mi­na­ci­ju či­ja je di­re­kto­ri­ca Bor­ka Pa­vi­če­vić. Po­što je pod­ze­mni voj­ni grad kod Ko­nji­ca sa­gra­đen u pe­ri­odu hla­dnog ra­ta, ona je na­ja­vi­la šest ja­vnih de­ba­ta sa struč­nja­ci­ma iz oblas­ti his­to­ri­je, po­li­ti­čkih na­uka i umje­tnos­ti. Raz­go­vo­ri će se vo­di­ti u Sa­ra­je­vu, Mos­ta­ru, Ko­nji­cu, Beo­gra­du, Lju­blja­ni i Pod­go­ri­ci i na nji­ma će bi­ti pred­stav­lje­na i kul­tu­ra re­gi­ona i umje­tni­čka pro­du­kci­ja nas­ta­la u po­slje­dnjih 20 go­di­na.- Bit će to pri­li­ka da umje­tni­ci s Bal­ka­na vra­te uda­rac za­pa­du ko­ji je sam stvo­rio svo­ju sli­ku bal­kan­ske umje­tnos­ti – kaže Bor­ka Pa­vi­če­vić.Inače, pod­ze­mni voj­ni grad u Ko­nji­cu sa­či­nja­va­ju ta­ko­zva­ne ka­mu­fla­žne kuće iz ko­jih se tu­ne­li­ma ula­zi u obje­kat u po­dno­žju pla­ni­ne Zla­tar. Građen je pu­nih 26 go­di­na, a ra­do­vi su izvo­đe­ni u naj­stro­žoj taj­nos­ti. Ula­zak je bio do­zvo­ljen sa­mo če­tvo­ri­ci ge­ne­ra­la biv­še JNA. Gre­ške je­dnos­ta­vno ni­je smje­lo bi­ti. Ovaj pod­ze­mni grad mo­gao je pri­mi­ti 350 lju­di i iz­drža­ti nu­kle­ar­ni udar sna­ge do 25 ki­lo­to­na. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku