hamburger-icon

Kliker.info

Berlin : “Na putu” digao publiku na noge

Berlin : “Na putu” digao publiku na noge

19 Februara
06:04 2010

Film Ja­smi­le Žba­nić "Na pu­tu" ju­čer je pre­mi­jer­no pri­ka­zan pred sko­ro dvi­je hi­lja­de gle­da­te­lja u dvo­ra­ni Ber­li­na­le Pa­last, u ta­kmi­čar­skom pro­gra­mu ju­bi­lar­nog 60. in­ter­na­ci­onal­nog fil­mskog fes­ti­va­la u Ber­li­nu.Po za­vršet­ku svjet­ske pre­mi­je­re, u sa­li je prvo zvla­da­la ti­ši­na, a on­da gro­mo­gla­san apla­uz Žba­ni­će­voj, glum­ci­ma Zrin­ki Cvi­te­šić, Le­onu Lu­če­vu, pro­du­cen­ti­ma, autor­skom ti­mu, ko­ji je sa po­zor­ni­ce poz­dra­vio pu­bli­ku.- Bi­lo je ja­ko li­je­po, dir­lji­vo, pu­bli­ka je pra­ti­la film s ve­li­kom paž­njom. Is­kre­no, bi­lo mi je naj­va­žni­je da pu­bli­ka do­ži­vi ovaj film. Iako sam to­kom pro­je­kci­je bi­la vrlo na­pe­ta i ner­vo­zna, na kra­ju mi je bi­lo li­je­po. Di­vno se osje­ćam na Ber­li­na­leu, jer ovaj fes­ti­val pro­slav­lja fil­mo­ve i lju­de.

 Imam osje­čaj da je film go­tov tek on­da ka­da do­đe u kon­takt s pu­bli­kom – ka­za­la je Žba­ni­će­va.Pu­bli­ka u Ber­li­nu je po­zi­ti­vno re­ago­va­la na film. Iako je Žba­ni­će­va po­li­ti­čko-vjer­sku si­tu­aci­ju u fil­mu na­mje­ra­va­la sta­vi­ti u dru­gi plan, pu­bli­ka je ve­ći­nom ko­men­ta­ri­sa­la po­re­đe­nje bh. li­be­ral­nog isla­ma sa isla­mom ko­jeg pra­kti­ku­ju kon­zer­va­ti­vne vjer­ske za­je­dni­ce.Žba­ni­će­vu uop­šte ne za­ni­ma­ju na­gra­de na fes­ti­va­lu, jer, ka­ko re­če, njoj je naj­va­žni­je da je film gle­da­la pu­bli­ka.- Po­sli­je će o to­me odlu­či­va­ti se­dam lju­di, ali me­ni je lje­pše na­kon pro­je­kci­je. Pri­jem je bio ta­ko li­jep da mi je to naj­ve­ća mo­gu­ća na­gra­da – ka­za­la je Žba­ni­će­va.Me­đu­na­ro­dni ži­ri, ko­jim ove go­di­ne pred­sje­da­va re­di­telj Ver­ner Her­zog, će odlu­či­ti, 20. fe­bru­ara, ko će po­ni­je­ti ku­ći Zla­tnog med­vje­da i Sre­bre­nog med­vje­da, kao i na­gra­du Al­fred Bauer u kon­ku­ren­ci­ji Ber­li­na­lea 2010. go­di­ne."Na pu­tu" će da­nas na tri lo­ka­ci­je u Ber­li­nu ima­ti re­pri­ze. Odmah na­kon Ber­li­na, 25. fe­bru­ara u Olim­pij­skoj dvo­ra­ni Ze­tra u Sa­ra­je­vu za­ka­za­na je i prva sve­ča­na bh. pre­mi­je­ra fil­ma "Na pu­tu", a dva da­na po­sli­je I pre­mi­je­ra u Za­gre­bu. 

In­di­ka­ti­vna ti­ši­na               – Na­kon fil­ma u sa­li je bi­la je­dna in­di­ka­ti­vna ti­ši­na, a on­da gro­mo­gla­san apla­uz. Imao sam uti­sak da su gle­da­oci bi­li dir­nu­ti fil­mom – ka­zao je fe­de­ral­ni mi­nis­tar kul­tu­re Ga­vri­lo Gra­ho­vac.Na ber­lin­skom crve­nom te­pi­hu is­pred Ber­li­na­le Pa­las­ta si­noć je eki­pa fil­ma "Na pu­tu" s broj­nim pri­ja­te­lji­ma uz upa­lje­ne prska­li­ce za­že­lje­la sre­tan 60. ro­đen­dan fes­ti­va­lu Ber­li­na­le.U ber­lin­skom klu­bu Kal­ksche­une si­noć je na­kon pre­mi­je­re upri­li­če­na za­ba­va na ko­joj je svi­rao bh. bend "Du­bi­oza ko­le­ktiv", či­ji je fron­tmen Bran­ko Ja­ku­bo­vić ra­dio mu­zi­ku za film, a i bend se po­jav­lju­je u fil­mu.  (Kliker.info-San)

Oznake
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku