hamburger-icon

Kliker.info

Beograd : Delegacija SDA, predvođena Sulejmanom Tihićem, danas kod Borisa Tadića

Beograd : Delegacija SDA, predvođena Sulejmanom Tihićem, danas kod Borisa Tadića

15 Juna
03:36 2010

Ru­ko­vod­stvo SDA na če­lu sa pred­sje­dni­kom stran­ke Su­lej­ma­nom Ti­hi­ćem sas­tat će se da­nas u Beo­gra­du sa naj­vi­šim srbi­jan­skim zva­ni­čni­ci­ma. Ti­hić će se sas­ta­ti sa srbi­jan­skim pred­sje­dni­kom Bo­ri­som Ta­di­ćem, a raz­go­va­rat će se o svim pi­ta­nji­ma ko­ja su  go­di­na­ma ne­ri­je­še­na.De­le­ga­ci­ji SDA je i Sa­dik Ahme­to­vić, za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH i mi­nis­tar si­gur­nos­ti, ko­ji je re­kao za "San" da odno­si izme­đu BiH i Srbi­je u za­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na ni­su na za­vi­dnom ni­vou, a da su do­da­tno po­gor­ša­ni ha­pše­njem Eju­pa Ga­ni­ća.- Raz­go­va­rat će­mo o pri­bli­ža­va­nju 11. ju­la i obi­lje­ža­va­nju 15. go­diš­nji­ce ge­no­ci­da u Po­to­ča­ri­ma, ali i o ono­me što se de­ša­va dan ka­sni­je. Svje­do­ci smo da ima­mo po­sje­te iz Srbi­je od stra­ne ne­kih uni­for­mi­sa­nih li­ca ko­ja na odre­đe­ni na­čin stva­ra­ju pro­ble­me u sa­moj Sre­bre­ni­ci i u okru­že­nju. Moj raz­go­vor sa srbi­jan­skim zva­ni­čni­ci­ma ići će u tom prav­cu da obje ze­mlje po­du­zmu sve na­po­re da bi svi da­tu­mi ko­je obi­lje­ža­va­ju na­ro­di u BiH dos­to­jan­stve­no prošli, bez ika­kvih pro­vo­ka­ci­ja – ka­že Ahme­to­vić.Je­dno od pi­ta­nja ko­je će SDA kan­di­di­ra­ti to­kom raz­go­vo­ra jes­te i na­do­kna­da za po­to­plje­no ze­mlji­šte hi­dro­elek­tra­ne Baj­na Ba­šta.

Slučaj Jurišić                          – Pri­je ra­ta je Opći­na Sre­bre­ni­ca ima­la zna­čaj­nu ko­rist u ra­zvo­ju od upla­te ren­te za po­to­plje­no ze­mlji­šte. Izbi­ja­njem ra­ta i do da­nas to je pres­ta­lo. To tre­ba aktu­eli­zi­ra­ti da bi to bi­la kon­kre­tna po­moć pre­ma ko­joj HE Baj­na Ba­šta i Srbi­ja ima­ju oba­ve­zu iz za­ko­na ko­ji su pri­je vla­da­li i ko­ji ni­su pres­ta­li. Taj do­go­vor bi pu­no zna­čio za ra­zvoj Sre­bre­ni­ce – do­dao je Ahme­to­vić.Po­sje­te Ili­ji Ju­ri­ši­ću ko­ji se na­la­zi u beo­grad­skom za­tvo­ru, u po­slje­dnje vri­je­me su po­je­di­ni bh. zva­ni­čni­ci aktu­eli­zi­ra­li. Ahme­to­vić sma­tra da se o Ju­ri­ši­ću ne tre­ba sa­mo go­vo­ri­ti u pre­di­zbor­no vri­je­me bi­lo ka­kvim po­li­ti­čkim pre­pu­ca­va­nji­ma.Bh. ja­vnos­ti je ma­nje po­zna­to da je upra­vo Ahme­to­vić sa ko­le­ga­ma iz Par­la­men­ta BiH po­sje­tio Ju­ri­ši­ća. Za­hva­lju­ju­ći Ahme­to­vi­ću i nje­go­vim kon­ta­kti­ma sa po­je­di­nim srbi­jan­skim zva­ni­čni­ci­ma, Ju­ri­šić je pre­ba­čen u će­li­ju u ko­joj ima iole "nor­mal­ne" uslo­ve.- Ju­ri­ši­ća ne tre­ba do­vo­di­ti u bi­lo ka­kav kon­tek­st pri­bav­lja­nja po­li­ti­čkih po­ena, jer on to ne za­slu­žu­je. Nje­mu tre­ba po­ma­ga­ti sve vri­je­me, a ne da ga se ne­ko sje­ti pred izbo­re – kaže Ahme­to­vić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku