hamburger-icon

Kliker.info

Amor Mašović : Vrijeme jr da vlasti RS kažu ko je ubio Avdu Palića

Amor Mašović : Vrijeme jr da vlasti RS kažu ko je ubio Avdu Palića

06 Augusta
06:01 2009

– Ne za­ni­ma­ju me na­pa­di ko­ji do­la­ze od zlo­na­mjer­nih i ne­in­for­mi­sa­nih oso­ba iz Re­pu­bli­ke Srpske! Ko­na­čno smo pro­na­šli kos­ti Av­de Pa­li­ća i to je sa­da naj­va­žni­je. Na­kon 14 go­di­na tra­ga­nja i „ro­vov­ske bor­be„ da nam Vlas­ti RS ka­žu ko je ubio Av­du, sve je ja­sno  kao dan!Tim ri­je­či­ma, Amor Ma­šo­vić, član ko­le­gi­ja di­re­kto­ra In­sti­tu­ta za nes­ta­le oso­be BiH, za „San„ je pro­ko­men­ti­rao or­kes­tri­ra­nu haj­ku po­kre­nu­tu pro­tiv nje­ga iz RS-a na­kon obja­ve da se me­đu os­ta­ci­ma žrta­va ek­shu­mi­ra­nih 2001. u ma­so­vnoj gro­bni­ci na lo­ka­li­te­tu Ga­je­vi u ro­ga­ti­čkom se­lu Vra­go­lo­vi na­la­zi i ti­je­lo ra­tnog ko­man­dan­ta od­bra­ne Že­pe, pu­ko­vni­ka Ar­mi­je RBiH Av­de Pa­li­ća.

Svje­sna za­bu­na              Pre­ma Ma­šo­vi­će­vim ri­je­či­ma, haj­kom ko­ja je ju­čer usli­je­di­la iz RS-a na nje­ga i In­sti­tut, že­li se skre­nu­ti fo­kus sa pra­vog pro­ble­ma.- Ne že­lim da Amor Ma­šo­vić ni­ti bi­lo ko dru­gi da­nas bu­de gla­vna vi­jest, ne­go Av­do Pa­lić. Ako bu­dem slu­šao šta mi po­ru­ču­ju ovi iz RS, ne­će­mo sti­ći ni­gdje! Oni me ni­ka­da ni­su za­ni­ma­li! Ako su ima­lo lju­di i ima­ju trun­ku ljud­skos­ti u se­bi, za­što ko­na­čno ne ka­žu is­ti­nu? Na­šli smo Av­du, vri­je­me je da ne­ko us­ta­ne i ka­že ko je na­re­dio da se on ubi­je! Zbog če­ga se po­no­vo šu­ti?Osim to­ga, već sa­da vam mo­gu re­ći da je Av­do pro­na­đen u se­kun­dar­noj gro­bni­ci. To je je­dan od ra­zlo­ga zbog če­ga se ni­je pri­je in­den­ti­fi­ko­vao, jer je na ovaj na­čin ura­đe­na svje­sna za­bu­na. Oso­be ko­je su pro­na­đe­ne u ma­so­vnoj gro­bni­ci u Ga­je­vi­ma ubi­je­ne su 15 do 20 da­na pri­je Pa­li­ća, ko­ji je sa­svim si­gur­no na­kna­dno pre­ba­čen u ovu gro­bni­cu. Ov­dje je evi­den­tno da je on mu­čki ubi­jen i da je mu­čen, jer se vre­men­ski ne ukla­pa sa os­ta­lim žrtva­ma ko­je se na­la­ze u gro­bni­ci Ga­je­vi – re­kao je Ma­šo­vić.

On je pri­tom pot­vrdio je da će se ra­di­ti do­da­tna iden­ti­fi­ka­ci­ja ka­ko bi se odba­ci­la sva­ka even­tu­al­na di­lem­ma ra­di li se o Av­di Pa­li­ću ili ne­ko­me dru­gom.- Za­bu­ne su mo­gu­će. No, u ovom slu­ča­ju, mo­gu re­ći da se ra­di o kos­ti­ma Av­de Pa­li­ća. Ko­šta­na srž ko­ja je ko­ri­šte­na kao DNK uzo­rak, uze­ta je od nje­go­vog oca, ko­jeg smo ta­ko­đer ne­da­vno uko­pa­li. Me­đu­tim, mo­ram re­ći da je nje­go­va su­pru­ga Esma Pa­lić tra­ži­la do­da­tnu iden­ti­fi­ka­ci­ju i da će ona bi­ti ra­đe­na u Tu­zli. Zna­či, tek za dvi­je do tri se­dmi­ce će­mo zna­ti ko­na­čnu is­ti­nu – is­ta­kao je Ma­šo­vić.U me­đu­na­ro­dnoj ko­mi­si­ji za nes­ta­le oso­be (IC­MP), obja­sni­li su nam zbog če­ga Av­do Pa­lić ni­je in­den­ti­fi­ci­ran još 2001 go­di­ne.

Si­gu­ran na­laz – Mi smo u 2002. go­di­ne ura­di­li DNK ana­li­zu. Me­đu­tim, ta­da ni­smo ima­li do­vo­ljno ge­net­skih in­for­ma­ci­ja, ta­čni­je DNK po­kla­pa­nja. Osim to­ga, da­naš­nja te­hno­lo­gi­ja zan­tno je na­pre­dni­ja u odno­su na onu sa ko­jom smo ra­di­li 2001. i 2002. go­di­ne. Da­kle, ra­di­li smo no­ve uzor­ke i na­kon no­ve es­tra­kci­je i ge­net­skog pro­fi­la ut­vrdi­li da se ra­di o DNK uzor­ku Av­de Pa­li­ća. Mo­ram is­ta­ći da mi 2001. go­di­ne ni­smo ima­li ci­lja­ni uzo­rak DNK, ni­ti nam je ne­ko re­kao o če­mu je ri­ječ. Uzo­rak DNK ana­li­ze i kon­stan­tna ispi­ti­va­nja su po­ka­za­la da se ra­di o Av­di Pa­li­ći – re­kao nam je je Adnan Ri­zvić, za­mje­nih di­re­kto­ra fo­ren­zi­čkog pro­gra­ma IC­MP-a.Ri­zvić nam je na­gla­sio da je ”sto pos­to uvje­ren da se ra­di o kos­ti­ma Av­de Pa­li­ća, jer IC­PM ni­ka­da ne izla­zi u ja­vnost sa po­da­ci­ma u ko­je ni­je si­gu­ran”.- DNK uzor­kom bu­tne kos­ti je ut­vrđe­no da je ri­ječ o Av­di Pa­li­ću. Nje­go­va su­pru­ga je že­lje­la da ura­di­mo do­da­tnu iden­ti­fi­ka­ici­ju na lo­ba­nji, ta­čni­je DNK uzor­ku zu­ba, jer joj se tu, ka­ko ona ka­že, ne­što ne ukla­pa – is­ta­kao je Ri­zvić.

Za­ro­bljen na pre­go­vo­ri­ma        Av­do Pa­lić za­ro­bljen je 27. ju­la 1995. go­di­ne to­kom pre­go­vo­ra sa pred­sta­vni­ci­ma voj­ske ra­tnog zlo­čin­ca Rat­ka Mla­di­ća o eva­ku­aci­ji ci­vi­log sta­novniš­tva Že­pe. Od ta­da, nje­go­va su­dbi­na bi­la je ne­po­zna­ta.Po na­lo­gu OHR-a, Vla­da RS 2006. je obra­zo­va­la dvi­je ko­mi­si­je za ut­vrđi­va­nje Pa­li­će­ve su­dbi­ne, ko­je ni­su pos­ti­gle ni­ka­kav re­zul­tat.

Ma­ni­pu­la­ci­je iz RS-a          Po­vo­dom ot­kri­va­nja pos­mrtnih os­ta­ta­ka Av­de Pa­li­ća, naj­gla­sni­ji u ma­ni­pu­la­ci­ji tom vi­ješ­ću bi­li su ru­ko­vo­di­lac Ope­ra­ti­vnog ti­ma za tra­že­nje nes­ta­lih RS Go­ran Krčmar i pred­sje­dnik Or­ga­ni­za­ci­je po­ro­di­ca za­ro­blje­nih, po­gi­nu­lih bo­ra­ca i nes­ta­lih ci­vi­la RS Ne­de­ljko Mi­tro­vić.- Ovo je ra­zot­kri­lo is­ti­nu da je iz Sa­ra­je­va, pre­ko me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, be­spo­tre­bno vršen po­li­ti­čki pri­ti­sak i ucje­na RS. Kraj­nje vri­je­me je da ne­ko za to sno­si od­go­vor­nost, pri­je sve­ga Amor Ma­šo­vić – sa­že­tak je rea­kci­ja spo­me­nu­tog dvoj­ca, ko­ji ne vi­di ni­šta spor­no u to­me što je Pa­lić ubi­jen i ba­čen u ma­so­vnu gro­bni­cu, te što vlas­ti RS-a go­di­na­ma o to­me šu­te, a Pa­li­će­ve ubi­ce slo­bo­dno ži­ve u ma­njem bh. en­ti­te­tu.

Vla­da RS tra­ži izvi­nje­nje                 Naj­da­lje je u ma­ni­pu­li­ra­nju ubis­tvom Av­de Pa­li­ća oti­šla  Vla­da RS, ko­ja je ju­čer sao­pći­la da “oče­ku­je izvi­nje­nje OHR-a i dru­gih in­sti­tu­ci­ja i or­ga­ni­za­ci­ja ko­je su vrši­le ne­pre­ki­dne pri­tis­ke da se pro­na­đu pos­mrtni os­ta­ci pu­ko­vni­ka Av­de Pa­li­ća, iako oni ni­su bi­li dos­tu­pni Vla­di RS-a”.  – Oči­gle­dno je da je Vla­da RS-a ula­ga­la ogro­mne na­po­re da pro­na­đe ono što je već bi­lo dos­tu­pno or­ga­ni­ma Fe­de­ra­ci­je BiH. Na­me­će se pi­ta­nje ko je imao in­te­res da se pos­mrtni os­ta­ci pu­ko­vni­ka Pa­li­ća kri­ju od ja­vnos­ti, iako su DNK uzor­ci nje­go­ve po­ro­di­ce bi­li po­zna­ti Ko­mi­si­ji za nes­ta­la li­ca FBiH, a ka­sni­je i In­sti­tu­tu za nes­ta­la li­ca BiH – na­vo­di se u sao­pće­nju Vla­de RS-a, ko­ja je ”izra­zi­la ža­lje­nje po­ro­di­ci pu­ko­vni­ka Pa­li­ća, ko­ja go­di­na­ma ni­je bi­la u mo­gu­ćnos­ti da sa­hra­ni pos­mrtne os­tat­ke čla­na svo­je po­ro­di­ce, iako su nje­go­vi os­ta­ci ek­shu­mi­ra­ni još pri­je osam go­di­na”.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku