hamburger-icon

Kliker.info

Amer Jerlagić : EP BiH namjerava u vjetroelektrane na platou Poidveležja uložiti 50 miliona eura

Amer Jerlagić : EP BiH namjerava u vjetroelektrane na platou Poidveležja uložiti 50 miliona eura

12 Augusta
03:17 2008

"Elek­tro­pri­vre­da BiH" kreće u am­bi­cio­zni pro­je­kat iz­gra­dnje vje­tro­elek­tra­na u Po­dve­le­žju kod Mos­ta­ra, vri­je­dan oko 50 mi­li­ona eura. Pot­vrdio je ovo za "San" Amer Jer­la­giæ, ge­ne­ral­ni di­re­ktor "Elek­tro­pri­vre­de BiH".Jer­la­gić,ka­že da se već ne­ko­li­ko mje­se­ci vo­de pre­go­vo­ri sa dvi­je pri­va­tne kom­pa­ni­je, ko­je go­di­na­ma na ovom lo­ka­li­te­tu vo­de akti­vnos­ti oko do­bi­ja­nja kon­ce­si­je za gra­dnju i ko­ri­šte­nje po­lja vje­tro­elek­tra­na. Ri­ječ je o slo­ve­načkoj kom­pa­ni­ji "Ener­gie3", te "Vje­tro­ener­ge­ti­ci" iz Mos­ta­ra, kćer­ki fir­mi aus­trij­ske kom­pa­ni­je "Win­dkraft".U na­re­dnih mje­sec da­na oče­ku­je se po­tpi­si­va­nje me­mo­ran­du­ma o ra­zu­mi­je­va­nju sa ove dvi­je fir­me, na­kon če­ga će, najavljuje Jerlagić, kre­nu­ti i kon­kre­tni po­slo­vi oko osi­gu­ra­va­nja svih do­zvo­la po­tre­bnih za gra­dnju oko 30 tur­bi­na, ko­je bi se gra­di­le na ovom lo­ka­li­te­tu.- Ove fir­me su već dos­ta to­ga ura­di­le u ve­zi sa po­tre­bnim do­zvo­la­ma. Oèe­ku­jem da æe­mo od slo­ve­na­čke fir­me u po­tpu­nos­ti pre­uze­ti pro­je­kat, dok će­mo sa fir­mom "Vje­tro­ener­ge­ti­ka" vje­ro­va­tno sklo­pi­ti aran­žman o osni­va­nju za­je­dni­čke kom­pa­ni­je – ka­že Jer­la­gić.Time će "Elek­tro­pri­vre­da BiH" us­pje­ti na­do­kna­di­ti go­di­ne u ko­jim je ovaj na­čin do­bi­va­nja elek­tri­čne ener­gi­je u po­tpu­nos­ti bio za­pos­tav­ljen, a Jerlagić očekuje da će kompanija već sre­di­nom idu­će go­di­ne us­pje­ti ra­spi­sa­ti ten­de­re za pro­jek­tne i gra­đe­vin­ske ra­do­ve.Ka­da se iz­gra­de, vje­tro­elek­tra­ne u Po­dve­le­žju da­vat će go­diš­nje oko 150 gi­ga­vat sa­ti elek­tri­ène ener­gi­je. To je oko dva ods­to uku­pnog proi­zvo­dnog bi­lan­sa "Elek­tro­pri­vre­de BiH", ali Jer­la­gić is­tiče da bi ova fir­ma na taj na­čin za­ko­rači­la u je­dan no­vi se­gment proi­zvo­dnje, ko­ji na za­pa­du do­živ­lja­va ek­span­zi­ju.U gra­dnji vje­tro­elek­tra­na ne­će se sta­ti na ovo­me, a no­vi sli­čni pro­je­kti pla­ni­ra­ju se na po­dručju Un­sko-san­skog kan­to­na. No­vac za in­ves­ti­ci­je osi­gu­rat će se di­je­lom iz sred­sta­va "Elek­tro­pri­vre­de BiH", te po­vo­ljnim kre­di­ti­ma Evrop­ske in­ves­ti­ci­one ban­ke ili Evrop­ske ban­ke za obno­vu i ra­zvoj, ko­je nu­de po­se­bne pro­gra­me fi­nan­si­ra­nja ova­kvih

pro­je­ka­ta.U prvih šest mje­se­ci ove go­di­ne "Elek­tro­pri­vre­da BiH" os­tva­ri­la je re­kor­dnu do­bit od 22,6 mi­li­ona ma­ra­ka. Amer Jer­la­gić je izu­ze­tno za­do­vo­ljan pos­ti­gnu­tim re­zul­ta­ti­ma, a vje­ru­je da će oni do kra­ja go­di­ne bi­ti još i bo­lji. U "Elek­tro­pri­vre­di BiH" oče­ku­ju da će uku­pni pri­hod u 2008. dos­ti­ći iznos od ćak 900 mi­li­ona ma­ra­ka.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku