hamburger-icon

Kliker.info

Amer Jerlagić, direktor EP BiH : Podržat ću privatizaciju kada ova kompanija umjesto tri bude vrijedila osam milijardi KM

Amer Jerlagić, direktor EP BiH : Podržat ću privatizaciju kada ova kompanija umjesto tri bude vrijedila osam milijardi KM

29 Januara
11:51 2008

Elek­tro­pri­vre­da BiH tre­ba­la bi od pro­da­je vi­ško­va stru­je u na­re­dnih pet go­di­ne os­tva­ri­ti pri­hod od ne­vje­ro­va­tnih 1,5 mi­li­jar­di ma­ra­ka. Tre­nu­tni v.d. di­re­kto­ra EP­BiH Amer Jer­la­gić sma­tra da je i ovo je­dan od po­vo­da aktu­el­nih su­ko­ba oko ove fir­me. No, u raz­go­vo­ru za "San" Jer­la­gić po­ru­ču­je da će ako pos­ta­ne di­re­ktor, in­sis­ti­ra­ti da se sva ova stru­ja pro­da­je pu­tem ten­de­ra, go­vo­ri o 300 mi­li­ona KM pla­ni­ra­nih in­ves­ti­ci­ja, uje­di­nje­nju elek­tro­pri­vre­da, stra­te­škim par­tne­ri­ma…

Da li ste Vi, uis­ti­nu prvi čo­vjek Elektroprivrede ­BiH?

– Ja sam vrši­lac du­žnos­ti di­re­kto­ra i za krat­ko vri­je­me koliko to radim, ko­le­ge iz osam di­je­lo­va pre­du­ze­ća ka­žu da se osje­ća ve­li­ki is­ko­rak na­pri­jed. Ja ap­so­lu­tno uprav­ljam fir­mom i ne­ma ni­ko­ga ko vu­če kon­ce sa stra­ne, a u ovom sis­te­mu je to sva­ka­ko te­ško ra­di­ti.

Ko­li­ko ne­ga­ti­vno na po­slo­va­nje Elektroprivrede ­BiH uti­če to što fir­ma već mje­se­ci­ma ne­ma Nad­zor­ni odbor?

– Ve­li­ki je pro­blem, jer mi već oda­vno sva­ko ju­tro otva­ra­mo štam­pu i gle­da­mo šta je no­vi na­slov i strah me da nam zbog ova­kve si­tu­aci­je na kra­ju ne nas­tra­da ne­ki za­po­sle­nik. Što se ti­če po­slo­va­nja, ve­ći­na stva­ri se odvi­ja na ni­vou upra­ve. Me­đu­tim, već sa­da ima­mo ne­ke akte ko­ji če­ka­ju sje­dni­cu Nadzornog odbora i ne­ki akti ko­ji se ti­ču ži­vo­ta fir­me ne­će još du­go mo­ći če­ka­ti, bez njih ne­će­mo mo­ći ra­di­ti. Ni­smo još blo­ki­ra­ni, ali ne mo­že­mo još du­go če­ka­ti.

Ko­li­ko će zah­tjev Tu­ži­laš­tva Kan­to­na Sa­ra­je­vo za izu­zi­ma­njem do­ku­men­ta­ci­je oko pro­da­je stru­je uti­ca­ti na rad?

– Ne­ka Tu­ži­laš­tvo ra­di svoj po­sao. Ne­ka Fi­nan­sij­ska po­li­ci­ja očis­ti sta­nje i ne­ka bo­ra­ve ov­dje stal­no, mi smo otvo­re­ni. Mi­slim da će nam bi­ti la­kše ra­di­ti što se to­ga vi­še očis­ti na vri­je­me.

Zna­či, mi­sli­te da se ima šta očis­ti­ti?

– To je stvar Tu­ži­laš­tva i Fi­nan­sij­ske po­li­ci­je?

Ugo­vor o vra­ća­nju du­ga po osno­vu pri­je­ra­tnih ula­ga­nja HEP-a u TE Tu­zla, ko­ji se vra­ćao ispo­ru­ka­ma stru­je, is­ti­če ove go­di­ne. To zna­či da će Elektroprivreda ­BiH ima­ti na ra­spo­la­ga­nju or­gro­man vi­šak stru­je. Da li je u po­za­di­ni aktu­el­nog ra­ta oko Elektroprivrede ­BiH upra­vo ovaj vi­šak vri­je­dan oko 400 mi­li­ona KM ili su ipak u pi­ta­nju ve­li­ki pro­je­kti iz­gra­dnje ener­get­skih obje­ka­ta u ko­ji­ma će učes­tvo­va­ti kompanija?

– Ugo­vor is­ti­če kra­jem ove go­di­ne. Od 1. ja­nu­ara 2009. mi bi­smo tre­ba­li ima­ti 2.000 gi­ga­vat sa­ti bi­lan­snih vi­ško­va u odno­su na po­tre­be ko­je ima­mo pre­ma kup­ci­ma. Po ten­der­skom mo­de­lu, mi­ni­mal­nih gra­ni­čnih ci­je­na za ko­ji ću se za­la­ga­ti, to je vri­je­dno oko 400 mi­li­ona KM. Ti­me bi pos­ta­li je­dan od naj­ve­ćih izvo­zni­ka iz BiH, a ti­me bi i ru­dni­ke izve­li na ze­le­nu gra­nu. Što se ti­če že­lje za ovla­da­va­njem vi­ško­vi­ma, to mo­že bi­ti po­vod za ovu si­tu­aci­ju, ma­da sma­tram da će ko god ovu stru­ju bu­de že­lio ima­ti, mo­rati da je do­bi­ti na ten­de­ru. Bez ten­de­ra se ne­će pro­da­va­ti, una­toč sve­mu.

Re­kli ste da će Elektroprivreda ­BiH po­slo­vnu 2007. go­di­nu za­vrši­ti sa gu­bit­kom od oko 30 mi­li­ona KM. Šta je uzrok ovog ka­tas­tro­fal­nog re­zul­ta­ta?

– To je ta­čno. Ko­na­čnu ci­fru znat će­mo kra­jem fe­bru­ara, ali će bi­ti tu ne­gdje. Je­dan ve­li­ki dio tog gu­bit­ka su ne­pro­knji­že­ni ras­ho­di za TE Ka­kanj i još ne­ke oba­ve­ze ko­je su, ne znam ni ja ka­ko, ostav­lje­ne po stra­ni da bi se po­ka­za­lo da je Elektroprivreda ­BiH bi­la po­zi­ti­vna. Ova upra­va ne že­li da bi­lo ka­kav re­vi­zor­ski iz­vje­štaj uzi­ma sa re­zer­vom, već že­li­mo ući čis­ti u naš man­dat. Biv­ši me­na­džment je ap­so­lu­tno od­go­vo­ran za ovaj gu­bi­tak.

Ka­ko je on­da mo­gu­će da Elektroprivreda ­BiH ima oko 200 mi­li­ona KM aku­mu­li­ra­ne amor­ti­za­ci­je? Za­što se ovaj no­vac ne akti­vi­ra i ko uprav­lja sa ovim sred­stvi­ma?

– Na­ša amor­ti­za­ci­ja je oko 130 mi­li­ona KM go­diš­nje. Na ba­zi to­ga mi vrši­mo ula­ga­nja. Ri­ječ je o tro­šku ko­ji se pri­pi­su­je ras­ho­du, ali se ra­di o sred­stvi­ma ko­ja se in­ves­ti­ra­ju pre­ko amor­ti­za­ci­je. Ne ra­di se o sred­stvi­ma ko­ja mi ima­mo de­po­no­va­na na ra­ču­ni­ma. Taj no­vac pos­to­ji, ali je ve­zan za pro­je­kte. Mi ima­mo u pla­nu za 2008. go­di­nu 180 mi­li­ona no­vih in­ves­ti­ci­ja i 130 mi­li­ona sta­rih odlu­ka ko­je ni­su za­vrše­ne.

Za­što se dio tog nov­ca ne is­ko­ris­ti za pro­ces pri­pa­ja­nja ru­dni­ka ko­ji na­vo­dno ko­či ne­dos­ta­tak nov­ca i da li je pri­pa­ja­nje za­us­tav­lje­no?

– Mi­slim da je gla­vni pro­blem ma­njka­vost za­ko­na, jer sa­daš­nji za­ko­ni ne do­zvo­lja­va­ju prav­lje­nje hol­din­ga. Vla­da će pre­ko za­ko­na po­kri­ti oko 320 mi­li­on KM du­ga ru­dni­ka fon­do­vi­ma. Dru­gi dio pri­če je hu­ma­ni­za­ci­ja ra­da u ru­dni­ci­ma i ulas­kom ru­dni­ka u Elektroprivredu ­BiH kre­nu­la bi ula­ga­nja u to, jer bi­smo bi­li je­dna kom­pa­ni­ja. Ve­li­ki dio nov­ca od izvo­za o ko­jem sam go­vo­rio će bi­ti je­dan od izvo­ra za taj dio tro­ško­va.

Sma­tra­te li da je do­šlo vri­je­me za spa­ja­nje elek­tro­pri­vre­da u FBiH ili to sa­da, iz čis­to po­slo­vnih ra­zlo­ga, ne od­go­va­ra Elektroprivredi ­BiH?

– To je po­li­ti­čko pi­ta­nje i u ovom tre­nut­ku os­tao bih na ovom ko­men­ta­ru. Mi­slim da je trži­šte do­vo­ljno otvo­re­no i sa­mo po­li­ti­ka mo­že do­no­si­ti odlu­ku o uje­di­nje­nju, ali pod­sje­ćam da ima­mo i dva te­le­ko­ma, pa ne­ka se on­da go­vo­ri i nji­ho­vom spa­ja­nju, a ne sa­mo o elek­tro­pri­vre­di. 

Je li stvar­na me­ta ci­je­le pri­če oko izbo­ra stra­te­ških par­tne­ra za gra­dnju ener­get­skih obje­ka­ta, za­pra­vo Elektroprivreda ­BiH i po­ku­šaj nje­ne pro­da­je?

– Elektroprivreda je po­kre­tač i po­zi­ti­vnih, a ne­kad i ne­ga­ti­vnih stva­ri u drža­vi. Si­gur­no je da ima ra­znih ape­ti­ta. Elektroprivreda ­BiH ni­je bi­la uklju­če­na u oda­bir stra­te­ških par­tne­ra, no mo­del ko­ji je po­nu­đen je na­čin da ne do­đe do pri­va­ti­za­ci­je. Vla­sniš­tvo os­ta­je Elektroprivredi ­BiH, uprav­lja­nje ener­gi­jom je za­je­dni­čko, a ulo­že­ni no­vac se vra­ća kroz pro­da­ju stru­je. A što se ti­če pri­va­ti­za­ci­je, ne po­drža­vam je. Po­držat ću je kad kom­pa­ni­ja umjes­to tri bu­de vri­je­di­la osam mi­li­jar­di KM. On­da ne­ka kre­ne pri­va­ti­za­ci­ja, ali će­mo ta­da sku­po pro­da­ti ko­žu. Ad. Mujanović (San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku