hamburger-icon

Kliker.info

Abu Hamza : Spreman sam stati pred bilo koji sud i odgovarati za ono što sam učinio

Abu Hamza : Spreman sam stati pred bilo koji sud i odgovarati za ono što sam učinio

24 Januara
13:16 2008

Iman Al­hu­sin, po­zna­ti­ji kao Abu Ham­za, re­kao je ju­čer za "San" da je dlu­ka o nje­go­voj de­por­ta­ci­ji iz BiH po­li­ti­čka. Pos­to­je ne­ki in­te­re­si, tvrdi on, i unu­tar stra­na­ka boš­nja­čkog kor­pu­sa da se po­ro­tje­ra­ju pre­os­ta­li biv­ši mu­dža­he­di­ni "ka­ko bi na osno­vu de­por­ta­ci­je ne­ko­li­ko Ara­pa do­bi­li po­ene kod Ame­ri­ka­na­ca".   – Ja­vna je taj­na da je Bil Klin­ton tra­žio od Ali­je Ize­tbe­go­vi­ća da nas izba­ci iz BiH, na što mu je Ize­tbe­go­vić po­ru­čio da ni­je u bh. tra­di­ci­ji da se pro­tje­ru­ju lju­di ko­ji su do­šli po­mo­ći i tra­žio je od Ame­ri­ke da dos­ta­ve do­ka­ze i ar­gu­men­te na osno­vu ko­jih se zah­tje­va na­še pro­tje­ri­va­nje. Me­đu­tim, Ame­ri­ka ni­je dos­ta­vi­la ni­ka­kve do­ku­men­te, iako oni zna­ju da li je miš u ru­pi mu­škog ili žen­skog spo­la – ka­že Abu Ham­za za "San"."Mi­sli­te da bi mi bi­li na slo­bo­di da je pos­to­jao bi­lo ka­kav do­kaz pro­tiv nas", pi­ta Abu Ham­za, te pod­sje­ća na Ra­do­va­na Kra­dži­ća i Rat­ka Mla­di­ća "ko­ji se kri­ju već 10 go­di­na po šu­ma­ma", i ka­že da se "za te lju­de zna da ima­ju do­vo­ljno ora­ha u dže­pu".On tvrdi da je do sa­da vi­še pu­ta po­zi­vao sve na­dle­žne u BiH da mu, ako već ima­ju ne­što pro­tiv nje­ga, to ka­žu na su­du "a ne sa­mo da ne­ko u ka­ce­la­ri­ja­ma po­tpi­še odlu­ku o pro­tje­ri­va­nju", te da je u sva­kom mo­men­tu spre­man sta­ti pred bi­lo ko­ji sud i od­go­va­ra­ti za sve ono što je uči­nio.- Ne bje­žim ni od ka­kve od­go­vor­nos­ti – ka­že Abu Ham­za.Sud BiH u obra­zlo­že­nju pre­kju­če­raš­nje odlu­ke, ko­jom se na­la­že de­por­ta­ci­ja Abu Ham­ze "bez ob­zi­ra da li u kon­kre­tnom slu­ča­ju pos­to­je ili ne pos­to­je uslo­vi za pri­mje­nu prin­ci­pa za­bra­na vra­ća­nja", na­vo­di da "nje­go­vo pri­sus­tvo u BiH pred­stav­lja pri­je­tnju ja­vnom re­du i na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti BiH". Za­to je odlu­ka Su­da BiH o pro­tjer­je­ri­va­nju Abu Ham­ze do­ne­se­na na te­me­lju pra­vil­ne pri­mje­ne pro­pi­sa o za­šti­ti na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti sve i kad bi pos­to­ja­li uslo­vi za pri­mje­nu na­če­la "za­bra­ne vra­ća­nja".

Sirija ili Hrvatska    Osim to­ga, na­vo­di se da je Abu Ham­za u BiH do­šao iz Re­pu­bli­ke Hrvat­ske, te je po­tre­bno pro­cje­ni­ti da li će on pri­li­kom pro­tje­ri­va­nja bi­ti vra­ćen u Si­ri­ju, ze­mlju po­ri­je­kla ili u ze­mlju iz ko­je je do­šao.- Oni su re­kli da ne­ma ve­ze da li su u pi­ta­nju ljud­ska pra­va ili to šta će bi­ti sa to­bom, da je va­žni­ja na­ci­onal­na si­gur­nost i in­te­res BiH. Kon­ta­kti­rao sam svoj advo­kat­ski tim i me­đu­na­ro­dne pra­vne or­ga­ni­za­ci­je i svi oni ima­ju is­to miš­lje­nje o na­či­nu na ko­ji se odbi­ja moj zah­tjev za azil jer se ne­ke stva­ri ni­su ni pro­ma­tra­le ka­ko tre­ba – tvrdi Abu Ham­za. U svo­joj žal­bi on se po­zvao na član 3. Že­nev­ske kon­ven­ci­je, u ko­jem je pro­pi­sa­na za­bra­na vra­ća­nja oso­ba u ze­mlje u ko­ji­ma i da­lje pos­to­ji smrtna ka­zna ili dru­gi obli­ci tor­tu­re. – Oba­vjes­tio sam i Sud za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru, ali za njih je ka­ra­kte­ris­ti­čno da oni nas­tu­pa­ju tek ka­da se is­ko­ris­te svi pra­vni li­je­ko­vi u BiH. Os­ta­je nam još i Us­ta­vni sud BiH, pa će­mo vi­dje­ti šta oni mo­gu uči­ni­ti – ka­že Abu Ham­za. Abu Ham­zu su vlas­ti Si­ri­je, drža­ve u ko­joj je ro­đen, op­tu­ži­le za iz­bje­ga­va­nje slu­že­nja ro­ka u si­rij­skoj ar­mi­ji, a on sam ka­že da za to ni­je pro­pi­sa­na smrtna ka­zna. Za pro­tje­ri­va­nje u Hrvat­sku, ko­je se u odlu­ci Su­da BiH spo­mi­nje kao dru­ga op­ci­ja, Abu Ham­za ne vje­ru­je da će to vlas­ti te drža­ve do­zvo­li­ti. Iman Al­hu­sin prvi put je na po­dru­čje biv­še Ju­go­sla­vi­je do­šao 1983. go­di­ne u Beo­grad, kroz pro­gram raz­mje­ne stu­de­na­ta Si­ri­je i Ju­go­sla­vi­je. Na­kon to­ga ne­ko vri­je­me bo­ra­vio je i u Hrvat­skoj, oda­kle je u BiH sti­gao na­kon što je po­čeo rat 1992. go­di­ne. Abu Ham­za ka­že da sad vra­ća film u gla­vi i pi­tam se da li se is­pla­ti­lo do­ći u BiH.- To pi­ta­nje me uvi­jek kop­ka. Mo­gao sam za­vrši­ti stu­di­je, ra­di­ti kao do­ktor, ali ta­kva je mla­dost. No, ipak mo­ram pri­zna­ti da mi ni­je žao. Naj­lje­pši dio mog ži­vo­ta sam pro­veo u BiH, do­bio sam dje­cu ko­ja su mo­je naj­ve­će bla­go. Što se me­ne ti­če, ja ne že­lim ni­gdje oti­ći iz BiH ni­ti imam ra­zlo­ga za to – ka­že Abu Ham­za.- Oni tvrde da smo mi ne­la­gal­no sti­gli u BiH, što ni­je is­ti­na. U to vri­je­me ka­da smo mi sti­gli u BiH, pos­to­jao je za­kon na osno­vu ko­jeg smo mi le­gal­no do­bi­li držav­ljan­stvo BiH. Ipak mo­ram na­gla­si­ti da BiH 2007. go­di­ne ni­je is­to što je bi­la 1992. go­di­ne, jer su izu­ze­ci pos­ta­li pra­vi­la – ka­že Abu Ham­za.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku