hamburger-icon

Kliker.info

Zlatan Bajramović : Govorili su mi da odsječem prst!

Zlatan Bajramović : Govorili su mi da odsječem prst!

24 Marta
04:11 2009

Zla­tan Baj­ra­mo­vić vra­tio se na­kon tri go­di­ne u drža­vni tim. Biv­ši ka­pi­ten, du­go­go­diš­nji re­pre­zen­ta­ti­vac, mi­lje­nik na­vi­ja­ča, pru­žni ra­dnik i kre­ati­vac, ju­čer je odra­dio tre­ning prvi put od ka­da je se­le­ktor Mi­ro­slav Ći­ro Bla­že­vić. Od "sta­rog druš­tva" za­te­kao je Ke­na­na Ha­sa­gi­ća i Emi­ra Spa­hi­ća.Kao i uvi­jek, Zla­tan je bio su­sre­tljiv pre­ma no­vi­na­ri­ma. Ta­kav je još od svog de­bi­ja kod svog pre­zi­me­nja­ka Še­ne­ra Baj­ra­mo­vi­ća, pa sve do ovih tur­bu­len­tnih go­di­na i ne­us­pje­šnih ci­klu­sa po na­šu se­le­kci­ju.Zla­tan je za naš list go­vo­rio o atmo­sfe­ri u drža­vnom ti­mu, sai­gra­či­ma, Bel­gi­jan­ci­ma, na­vi­ja­či­ma…

– Za­te­kao sam odli­čnu atmo­sfe­ru, us­tva­ri, uvje­rio se da je no­vi se­le­ktor na­pra­vio odli­čan am­bi­jent. Osje­tio sam to i pro­šle go­di­ne, ka­da sam bio na­krat­ko u ho­te­lu – izja­vio je za ”San” Zla­tan Baj­ra­mo­vić.

Se­le­ktor vas je da­nim sa­njao, pri­že­ljki­vao, hva­lio… Osje­ća­te li hi­po­te­ku zbog to­ga?

– Iako ni­sam po­če­tnik, za­is­ta mi go­de po­hva­le na­šeg še­fa. Is­ti­na, da mi je to je­dna do­da­tna oba­ve­za da mu se odu­žim.

Ka­ko da­nas iz­gle­da taj vaš fa­mo­zni prst?

– Go­vo­ri­li su mi i da od­sje­čem prst ko­ji me mje­se­ci­ma mu­čio. Ni­je bi­lo la­ko, ali sam trpio bo­lo­ve, obi­la­zio do­kto­re, li­je­čio se, pri­pre­mao za uta­kmi­ce i po­vra­tak na te­ren, a mo­rao sam čak tri pu­ta na ope­ra­ci­ju. Sa­da je, na­dam se, sve u naj­bo­ljem re­du i je­dva če­kam uta­kmi­cu sa sa­ra­jev­skom Bo­snom u sri­je­du, a po­tom i onu u Gen­ku.

Ni­ko sre­tni­ji od se­le­kto­ra ako bu­de­te u ne­ka­daš­njem iz­da­nju?

– Spre­man sam ispu­ni­ti sve za­da­će ko­je mi se­le­ktor pos­ta­vi. Čak i da sta­nem na gol i za­mje­nim Ha­sa­gi­ća. Do­du­še, ne­mam uta­kmi­ca iza se­be, ali će for­ma do­ći na svo­je…

Ra­zmiš­lja o Bel­gi­jan­ci­ma, ali vi­še akce­nat stav­lja na naš ta­bor…

– Bel­gi­jan­ci zna­ju bi­ti ne­ugo­dni. Iako sam pos­ti­gao gol u Bri­se­lu, taj gol mi je os­tao u ne­ugo­dnom sje­ća­nju. Ta­čno je da bel­gij­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci igra­ju u ja­kim evrop­skim klu­bo­vi­ma, ali je za nas naj­va­žni­je ka­ko će­mo mi do­če­ka­ti meč. Uvje­ren sam da ima­mo kva­li­tet i is­ku­snog tre­ne­ra ko­ji će na­ći naj­bo­lju ta­kti­ku za us­pjeh.

Ra­du­je se i do­las­ku broj­nih na­vi­ja­ča ko­ji naj­va­lju­ju do­la­zak iz svih kra­je­va…

– Na­ši na­vi­ja­či su i naš ve­li­ki adut, ma­kar ni­je je­dnos­ta­vno že­lja­ma svih ko­ji tra­že ula­zni­ce. Sva­ki put su na­pra­vi­li sjaj­nu atmo­sfe­ru, a vje­ru­jem da će ta­ko bi­ti i u Gen­ku – izja­vio je za "San" Zla­tan Baj­ra­mo­vić.

Ma­gat bo­lji od Klin­sma­na

Baj­ra­mo­vić je pro­ko­men­ti­rao i ras­plet u Bun­de­sli­gi.

– Ba­jern Min­hen će bi­ti prvak Nje­ma­čke, iako bih vo­lio da tri­jum­fu­je Dže­kin Vol­fsburg. Ma­gat je bo­lji tre­ner od Klin­sma­na, jer iza se­be ima re­zul­ta­te i ja­ču re­pu­ta­ci­ju – ka­že Zla­tan.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku