hamburger-icon

Kliker.info

Željko Komšić : Svijet vjeruje BiH i vjeruje u Bosnu i Hercegovinu

Željko Komšić : Svijet vjeruje BiH i vjeruje u Bosnu i Hercegovinu

16 Oktobra
06:10 2009

Bo­sna i Her­ce­go­vi­na ju­čer je iza­bra­na za nes­tal­nu čla­ni­cu Vi­je­ća si­gur­nos­ti Uje­di­nje­nih na­ro­da, u pe­ri­odu od 2010. do 2012. go­di­ne. Odlu­ku o to­me do­ni­je­la je Ge­ne­ral­na skup­šti­na Uje­di­nje­nih na­ro­da, a za BiH gla­sa­li su pred­sta­vni­ci čak 183 ze­mlje.Pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mšić, ko­ji se na­la­zi u Sje­di­nje­nim Ame­ri­čkim Drža­va­ma gdje je po­slje­dnjih da­na in­ten­zi­vno lo­bi­rao za ovaj izbor, ni­je si­noć krio ni svo­je izne­na­đe­nje ve­li­či­nom po­drške ko­ju je BiH do­bi­la, ni svo­ju ra­dost zbog to­ga. Ko­mšić je za "San" re­kao da je BiH do­bi­la gla­so­ve od ve­ćeg bro­ja ze­ma­lja, ne­go što je drža­va sa ko­ji­ma ima uspos­tav­lje­ne di­plo­mat­ske odno­se.- Ovaj do­ga­đaj je­dan je od naj­ve­ćih di­plo­mat­skih us­pje­ha i us­pje­ha ge­ne­ral­no, ko­je je BiH pos­ti­gla od sti­ca­nja ne­za­vi­snos­ti. Ovo je ve­li­ki dan za BiH i že­lim čes­ti­ta­ti svi­ma u BiH na ovom us­pje­hu, ali is­to­vre­me­no i za­hva­li­ti svi­ma ko­ji su gla­sa­li za nas. Ovim je po­sla­na ja­sna po­ru­ka da svi­jet vje­ru­je u Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu i da svi­jet vje­ru­je Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.

Ta­ko­đer, ovo je do­kaz da je svi­jet pre­po­znao sve vri­je­dnos­ti ko­je BiH no­si kroz sto­lje­ća i ko­je je pred­stav­lja­la i bra­ni­la u tom pe­ri­odu. Ovo je znak da je svi­jet po­ru­čio da ra­zli­či­tost mo­že za­je­dno i da mo­že sku­pa i oče­ku­jem da će ovo ima­ti zna­čaj­ne po­zi­ti­vne uti­ca­je i na si­tu­aci­ju u BiH – re­kao je Ko­mšić.On je odba­cio tvrdnje ko­je su se mo­gle ču­ti po­slje­dnjih da­na da je izbo­rom BiH u Vi­je­će si­gur­nos­ti na­prav­ljen svo­je­vrsni "su­kob in­te­re­sa" jer je ona čes­to bi­la objekt ra­zma­tra­nja te svo­je­vrsne svjet­ske vla­de.- Svi ko­ji go­vo­re na ta­kav na­čin su zlo­na­mjer­ni pre­ma ve­li­kom us­pje­hu BiH i op­te­re­ću­ju ve­li­ko dos­ti­gnu­će ne­kim unu­traš­njo-po­li­ti­čkim pro­ble­mi­ma. Ni­smo mi je­di­na ze­mlja ko­ja je bi­la objekt Vi­je­ća si­gur­nos­ti, a sa­da pos­ta­je nje­gov su­bjekt. Ima­mo sa­da i pri­mjer Li­ba­na. To ni­je ne­što što je in­kom­pa­ti­bil­no – po­ru­čio je Ko­mšić. Bo­sna i Her­ce­go­vi­na će u Vi­je­ću si­gur­nos­ti pred­stav­lja­ti is­to­čnoe­vrop­sku sku­pi­nu ze­ma­lja čla­ni­ca UN. Do kra­ja ove go­di­ne ovu sku­pi­nu, ko­ju či­ne 23 ze­mlje, pred­stav­lja Hrvat­ska.  Ovom re­zul­ta­tu pret­ho­dio je či­tav niz vi­še­mje­se­čnih ko­or­di­ni­ra­nih di­plo­mat­skih akti­vnos­ti s osno­vnim ci­ljem da se na­ša ze­mlja pre­po­zna kao vje­ro­dos­to­jan par­tner ko­jem se mo­že po­vje­ri­ti član­stvo u Vi­je­ću si­gur­nos­ti UN-a. – Nes­tal­no član­stvo BiH u Vi­je­ću si­gur­nos­ti UN-a ima ne­pro­cje­njiv zna­čaj, a BiH će u to­ku dvi­je go­di­ne bi­ti me­đu onim ze­mlja­ma ko­je će odlu­či­va­ti o svim naj­va­žni­jim pi­ta­nji­ma svjet­ske po­li­ti­ke – re­kao je mi­nis­tar vanj­skih po­slo­va BiH Sven Al­ka­laj ko­ji je pri­sus­tvo­vao gla­sa­nju za no­ve čla­ni­ce Vi­je­ća si­gur­nos­ti.

Al­ka­laj je do­dao da će se "na­ši sta­vo­vi i naš glas ču­ti ne sa­mo u zgra­di UN u Nju­jor­ku ne­go i ši­re".- Upje­šno obav­ljen man­dat nes­tal­ne čla­ni­ce Vi­je­ća si­gur­nos­ti oja­čat će imidž, ugled i uti­caj BiH u svi­je­tu i otvo­ri­ti nam mno­ga po­li­ti­čka i eko­nom­ska vra­ta ko­ja bi­smo ina­će ve­oma te­ško otva­ra­li. Naj­zad, pri­sus­tvo i su­dje­lo­va­nje ma­njih drža­va, kao što je BiH, u ra­du Vi­je­ća si­gur­nos­ti UN od po­se­bne je va­žnos­ti i za održa­va­nje ra­vno­te­že unu­tar Vi­je­ća si­gur­nos­ti ko­je, po­red stal­nih čla­ni­ca i svjet­skih si­la, tre­ba da omo­gu­ći i ma­lim drža­va­ma da pre­zen­ti­ra­ju svo­je sta­vo­ve i kao pu­no­pra­vni par­tne­ri su­dje­lu­ju u do­no­še­nju va­žnih odlu­ka – re­kao je Al­ka­laj.Ula­zak BiH u Vi­je­će si­gur­nos­ti mo­že se tu­ma­či­ti i kao pri­zna­nje me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce na­šoj ze­mlji za do sa­da os­tva­re­na pos­ti­gnu­ća u pro­ce­su pris­tu­pa­nja evroa­tlan­tskim in­te­gra­ci­ja­ma, kao i no­vi po­ti­caj za di­na­mi­zi­ra­nje tog pro­ce­sa. Kao ze­mlji mul­tie­tni­čkog i mul­ti­kul­tu­ral­nog ka­ra­kte­ra, sa bo­ga­tim his­to­rij­skim na­sli­je­đem, Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni se član­stvom u Vi­je­ću si­gur­nos­ti UN-a otva­ra i put za pri­je­nos is­kus­ta­va kroz ko­ja je pro­šla u pos­tkon­flik­tnoj iz­gra­dnji mi­ra i ja­ča­nju po­vje­re­nja me­đu ra­zli­či­tim za­je­dni­ca­ma. Član­stvo u Vi­je­ću si­gur­nos­ti UN, ta­ko­đer, pred­stav­lja iza­zov i za sve in­sti­tu­ci­je BiH jer izis­ku­je za­je­dni­čki i ko­or­di­ni­ran na­čin dje­lo­va­nja. Is­to­vre­me­no, ovo je šan­sa da BiH da una­pri­je­di vlas­ti­te di­plo­mat­ske i os­ta­le in­sti­tu­ci­onal­ne ka­pa­ci­te­te, te da na­kon za­vršet­ka man­da­ta, na osno­vu ste­če­nih is­kus­ta­va i zna­nja, preu­zme akti­vni­ju ulo­gu i u dru­gim me­đu­na­ro­dnim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.- Si­gur­ni smo da će is­kus­tvo ste­če­no u Vi­je­ću si­gur­nos­ti UN omo­gu­ći­ti BiH i da na sve­obu­hva­tni­ji na­čin sa­gle­da mno­ge glo­bal­ne pro­ble­me u nji­ho­vim po­li­ti­čkim, voj­nim, hu­ma­ni­tar­nim i ci­vil­nim aspe­kti­ma, kao i da sa no­vos­te­če­nim kre­di­bi­li­te­tom pre­dla­že mje­re i akti­vno su­dje­lu­je u rje­ša­va­nju po­je­di­na­čnih kri­znih ža­ri­šta u svi­je­tu – re­kao je bh. mi­nis­tar.

Oja­ča­ti Mi­si­ju                   Že­ljko Ko­mšić upo­zo­ra­va da je pri­jem BiH u Vi­je­će si­gur­nos­ti, osim što je ve­li­ko pri­zna­nje, još i ve­ća oba­ve­za ko­joj di­plo­ma­ti­ja BiH mo­ra zna­ti od­go­vo­ri­ti. Ko­mšić sto­ga is­ti­če po­tre­bu što hi­tni­jeg ja­ča­nja na­še Mi­si­je pri UN u Nju­jor­ku, ka­ko ka­drov­skog ta­ko i fi­nan­sij­skog. – Na­ ža­lost, no­va sis­te­ma­ti­za­ci­ja unu­tar ove Mi­si­je, ko­ja bi to tre­ba­la osi­gu­ra­ti, za­ko­če­na je u Vi­je­ću mi­nis­ta­ra BiH i bit će je po­tre­bno usvo­ji­ti, ono što ka­žu, ne ju­čer ne­go pre­kju­čer – na­gla­sio je Ko­mšić.  

Ko je iza­bran                      Osim BiH, u Vi­je­će si­gur­nos­ti ula­ze Bra­zil, Ni­ge­ri­ja, Ga­bon i Li­ban. Ove ze­mlje će 1. ja­nu­ara na­re­dne go­di­ne za­mi­je­ni­ti Hrvat­sku, Kos­ta­ri­ku, Bur­ki­nu Fa­so, Li­bi­ju i Vi­je­tnam. Vi­je­će si­gur­nos­ti bro­ji 15 čla­no­va, od ko­jih je pet stal­nih ko­je ima­ju pra­vo ve­ta. To su Ki­na, SAD, Fran­cus­ka, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i Ru­si­ja. Os­ta­lih de­set bi­ra sva­ke go­di­ne Ge­ne­ral­na skup­šti­na ko­ja bro­ji 192 drža­ve čla­ni­ce UN-a, za man­dat od dvi­je go­di­ne ko­ji se ne mo­že odmah obno­vi­ti. Da bi ne­ka ze­mlja bi­la iza­bra­na, mo­ra do­bi­ti dvi­je tre­ći­ne gla­so­va pri­su­tnih drža­va. Gla­sa­nje je taj­no. U afri­čkoj gru­pi, ko­ja ima pra­vo na dva kan­di­da­ta, Ga­bon je do­bio 184 gla­sa, a Ni­ge­ri­ja 186. U azij­skoj gru­pi Li­ban je do­bio 180 gla­so­va. U gru­pi La­tin­ska Ame­ri­ka i Ka­ri­bi, Bra­zil, ko­ji već go­di­na­ma vo­di kam­pa­nju da do­bi­je stal­no mjes­to, do­bio je 182 gla­sa. Pet os­ta­lih nes­tal­nih čla­ni­ca ko­je će bi­ti u Vi­je­ću do 31. de­cem­bra 2010. go­di­ne su Aus­tri­ja, Ja­pan , Me­ksi­ko, Ugan­da i Tur­ska.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku