hamburger-icon

Kliker.info

Svilen gajtan : Evropski mafijaši svode svoje raèune iz Srebrenice

Svilen gajtan : Evropski mafijaši svode svoje raèune iz Srebrenice

29 Avgusta
05:26 2008

Ne­da­vna ubis­tva Sa­raj­li­ja Zo­ra­na Go­lu­ba i Uglje­še Ara­ni­to­vi­ća Uge u Is­to­čnom Sa­ra­je­vu odno­sno Beo­gra­du, još ni­su ra­svi­je­tlje­na, a tra­go­vi se upor­no po­ku­ša­va­ju za­trti pa se pre­ko me­di­ja lan­si­ra­ju la­žne in­for­ma­ci­je, po­red os­ta­log i da se ra­di o obra­ču­nu kri­mi­nal­nih gru­pa. Po sve­mu su­de­ći, is­ti­na je na dru­goj stra­ni – ra­di se o ukla­nja­nju svje­do­ka ko­ji zna­ju o ono­me šta se do­ga­đa­lo to­kom ra­ta u BiH. Ri­ječ je o to­me da su evrop­ski ma­fi­ja­ški bo­so­vi po­če­li da svo­de svo­je bo­san­ske ra­ču­ne u BiH. 

Po­vjer­lji­ve oso­be 

I Go­lu­ba i Ara­ni­to­vi­ća ve­zi­va­lo je kum­stvo sa Sre­te­nom Jo­ci­ćem iz Beo­gra­da ko­ji se sma­tra vo­de­ćim evrop­skim nar­ko-bo­som i čo­vje­kom ko­ji je iz po­za­di­ne ru­ko­vo­dio mno­gim do­ga­đa­ji­ma to­kom ra­ta u BiH. Jo­cić, či­ji je na­di­mak Jo­ca Am­ster­dam, sa­da ži­vi u Beo­gra­du u vi­li na De­di­nju či­ji je vla­snik bio Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić. U Srbi­ji je raz­gra­nao pri­va­tni bi­znis i zva­ni­čno je vla­snik tri fir­me, sto­ji i iza de­se­tak mo­ćnih pre­du­ze­ća ko­ja su za nje­gov ra­ču­ni ku­pi­le dru­ge oso­be. Ima i ja­ke ve­ze u BiH, pri­je sve­ga Sa­ra­je­vu, Is­to­čnom Sa­ra­je­vu i Ba­nja­lu­ci i to ne sa­mo u kri­mi­nal­nim ne­go i u po­li­ti­čkim kru­go­vi­ma. Pri­ča se i da ne­ke po­zna­te oso­be iz Sa­ra­je­va pred njim mir­no sto­je. Ina­če, Jo­cić je bio mi­lje­nik i po­vjer­lji­va oso­ba ra­tnog zlo­čin­ca Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća, a je­dno vri­je­me bio je i u lju­ba­vnoj ve­zi s nje­go­vom kćer­kom So­njom. To­kom ra­ta za Ka­ra­dži­ća je ura­dio ne­ko­li­ko va­žnih po­slo­va ogro­mne fi­nan­sij­ske vri­je­dnos­ti.Jo­cić je do­bro po­zna­to ime u Ho­lan­di­ji gdje je je­dno vri­je­me ro­bi­jao zbog kri­ju­mča­re­nja ogro­mnih ko­li­či­na dro­ge. Bio je u odli­čnim ve­za­ma, ali ka­sni­je i u su­ko­bu sa gla­vnom ho­lan­dskim ma­fi­ja­šem Kla­som Bro­ni­smom ko­ji je imao i ja­ke po­li­ti­čke ve­ze u toj drža­vi. Iz za­tvor­ske će­li­je, Jo­cić je uspio da u naj­po­zna­ti­je ho­lan­dske lis­to­ve pla­si­ra svo­ju pri­ču o Sre­bre­ni­ci i nje­nom pa­du 1995. go­di­ne. On tvrdi da Sre­bre­ni­ca ni­ka­da ni­je osvo­je­na ni­ti pre­da­ta ne­go je pro­da­ta u za­mje­nu za „prlja­vi veš“.- Srpski oba­vje­štaj­ci su za ogro­mnu su­mu nov­ca još pu­no ra­ni­je us­pje­li da ku­pe Sre­bre­ni­cu, a uz po­moć la­kih da­ma i umi­je­ća pra­nja nov­ca rus­ke voj­ne oba­vje­štaj­ne slu­žbe. Prlja­vi no­vac i seks bi­li su mo­ćni­ji od gra­na­ta i sve­ga os­ta­log. Za pre­uzi­ma­nje Sre­bre­ni­ce, Srbi mo­ra­ju bi­ti za­hval­ni i po­dmi­tlji­vom ho­lan­dskom ba­ta­ljo­nu i broj­nim ra­tnim zlo­čin­ci­ma i ra­tnim pro­fi­te­ri­ma i me­đu mu­sli­ma­ni­ma – go­vo­rio je Jo­cić. 

Ko­fer pun no­va­ca 

On je ot­krio i is­ti­nu o iz­vje­snoj Sel­mi Na­umov­ski u ko­ju se, na­vo­dno, bio za­lju­bio Na­ser Orić. Po nje­go­vim tvrdnja­ma, ta že­na je bi­la pred­stav­lje­na kao mu­sli­man­ka, či­ji je otac Tur­čin, a maj­ka mu­sli­man­ka iz Ma­ke­do­ni­je i sa­vrše­no je igra­la svo­ju ulo­gu, a uz to je bi­la pre­li­je­pa i šar­man­tna. U stva­ri, bi­la je po­dme­tnu­ta i ra­di­la je kao srpski špi­jun u Sre­bre­ni­ci ko­ju je, pod iz­go­vo­rom da ide u po­sje­tu maj­ci ko­ja je in­va­lid, na­pus­ti­la 1993. go­di­ne. Ona je re­ži­ra­la da­lji tok do­ga­đa­ja, bi­la je stal­no na sa­te­lit­skoj ve­zi sa Sre­bre­ni­com i or­ga­ni­zo­va­la je da u taj grad je­dnom Boš­nja­ku bu­de pre­dat ko­fer u ko­jem je bi­lo pet mi­li­ona nje­ma­čkih ma­ra­ka, da se pre­ko ta­ko­zva­ne bal­kan­ske du­han­ske ma­fi­je pre­ko Sre­bre­ni­ce ra­zvi­je ve­li­ki šverc ci­ga­re­ta… Šta se ka­sni­je do­go­di­lo sa Sre­bre­ni­com, svim je do­bro po­zna­to.Po ne­kim miš­lje­nji­ma, lju­di blis­ki Jo­cić zna­li su za sve to, čak i za po­je­di­nos­ti ko­je je sa­mo ri­jet­ki­ma is­pri­čao. Me­đut ta­kvi­ma su i nje­go­vi ku­mo­vi Go­lub i Ara­ni­to­vić. Po ne­ki­ma, nji­ho­va li­kvi­da­ci­ja je za­pra­vo ukla­nja­nje opa­snih svje­do­ka pro­tiv kri­mi­na­la­ca i me­đu Srbi­ma i me­đu Boš­nja­ci­ma, a uoči su­đe­nja Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću.Jo­cić je svo­je­vre­me­no u Ho­lan­di­ji is­pri­čao i za­ni­mlji­ve de­ta­lje o biv­šem še­fu bh. di­plo­ma­ti­je Mu­ha­me­du Ša­ćir­be­go­vi­ću, nje­go­voj ve­zi sa po­ro­di­com Ize­tbe­go­vić i lju­ba­vnom ve­zom sa Mej­bl Smit ko­ja je ra­di­la u UN-u. Na­vo­dno, za njom je Ša­ćir­be­go­vić iz­gu­bio gla­vu i na nju je po­tro­šio ogro­man no­vac. Ona je ima­la ja­ke ve­ze u me­đu­na­ro­dnim or­ga­ni­za­ci­ja­ma i oba­vje­štaj­na slu­žba Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća svo­je­vre­me­no je na­re­di­la Že­ljku Ra­žna­to­vi­ću Ar­ka­nu da u Pa­ri­zu ili Bri­se­lu ki­dna­pu­je Mej­bel ko­ja je ka­sni­je pos­ta­la su­pru­ga ho­lan­dskog prin­ca Jo­ha­na Fro­soa. Htio je pre­ko nje do­ći do po­da­ta­ka ko­je ima Ša­ćir­be­go­vić. Ar­kan i nje­go­va eki­pa oti­šli su u Bri­sel s la­žnim grčkim pa­so­ši­ma, da­ni­ma pra­ti­li Mej­bel i ka­da je sve bi­lo spre­mno da je ki­dna­pu­ju, iz Beo­gra­da im je sti­gao na­log da odus­ta­nu po­što je Mi­lo­še­vić pro­ci­je­nio da bi to bi­lo kon­tra­pro­du­kti­vno, a već je bio sve sre­dio oko pa­da Sre­bre­ni­ce.Na­vo­dno, Ho­lan­đan­ka je de­ta­lje ko­je joj je po­vje­rio za­lju­blje­ni šef bh. di­plo­ma­ti­je, već is­pri­ča­la ne­kim lju­di­ma i to je do­šlo do Mi­lo­še­vi­ća. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku