hamburger-icon

Kliker.info

Sušić upozorava : Me­ksi­kan­ce mo­ra­mo ozbi­ljno shva­ti­ti

Sušić upozorava : Me­ksi­kan­ce mo­ra­mo ozbi­ljno shva­ti­ti

25 Januara
05:05 2011

Sa­fet Su­šić, se­le­ktor fu­dbal­ske A se­le­kci­je Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne sa­op­štio je spi­sak od 20 igra­ča na ko­je će ra­ču­na­ti u pri­ja­telj­skoj uta­kmi­ci pro­tiv Me­ksi­ka, 9. fe­bru­ara u Atlan­ti. U odno­su na spi­sak igra­ča na ko­je je ra­ču­nao u uta­kmi­ci pro­tiv Slo­va­čke, se­le­ktor je iz­vršio ne­ko­li­ko iz­mje­na. Kao što smo već pi­sa­li, pu­ta u SAD po­šte­dio je Se­mi­ra Šti­li­ća. S dru­ge stra­ne, po­ziv u re­pre­zen­ta­ci­ju po­no­vo je do­bio Sa­fet Na­da­re­vić, ko­ji je Slo­va­čku "pro­pus­tio" zbog izja­va u me­di­ji­ma, za ko­je je Su­šić sma­tra da su ne­ko­rek­tne. Ta­ko­đer, po­ziv je do­bio i Zla­tan Mu­sli­mo­vić ko­ji se opo­ra­vio od po­vre­de.

– Či­nje­ni­ca da sam po­zvao na­še naj­bo­lje igra­če go­vo­ri da se uta­kmi­ca mo­ra ozbi­ljno shva­ti­ti. Do­bro po­zna­jem igru Ju­žno­ame­ri­ka­na­ca, kod njih ne­ma pri­ja­telj­skih uta­kmi­ca u ko­ji­ma se ma­ksi­mal­no ne tru­de da na­di­gra­ju pro­ti­vni­ka, pa ta­ko mi­slim da im se mo­ra­mo su­pros­ta­vi­ti u naj­ja­čem sas­ta­vu ako že­li­mo po­zi­ti­van re­zul­tat. S ob­zi­rom da je za­dnja uta­kmi­ca ko­ju smo igra­li u Slo­va­čkoj bi­la do­bra, ni­je bi­lo ra­zlo­ga da ne­što mi­je­njam. Tu je i Na­da­re­vić, ko­ji igra odli­čno, ali on sva­ka­ko ni­je no­vi u re­pre­zen­ta­ci­ji – izja­vio je Su­šić za zva­ni­čni sajt NS BiH.

Na Su­ši­će­vom spis­ku su: Ke­nan Ha­sa­gić (Is­tan­bul BB), Asmir Be­go­vić (Sto­ke City), Emir Spa­hić (Mon­tpel­li­er), Bo­ris Pan­dža (Mec­he­len), Sa­fet Na­da­re­vić (Es­ki­se­hir­spor), Adnan Mra­vac (Wes­ter­lo), Ognjen Vra­nješ (Kra­sno­dar), Mu­ha­med Be­šić (HSV), Mu­ha­med Su­ba­šić (Olim­pic), Men­sur Muj­dža (Fre­iburg), Zvjez­dan Mi­si­mo­vić (Ga­la­ta­sa­ray), Mi­ra­lem Pja­nić (Lyon), Se­jad Sa­li­ho­vić, Ve­dad Ibi­še­vić (Hof­fen­he­im), Se­nad Lu­lić (Young Boys), El­vir Ra­hi­mić (CSKA Mos­kva), Ha­ris Me­du­nja­nin (Mac­ca­bi Tel Aviv), Se­ni­jad Ibri­čić (Lo­ko­mo­tiv Mos­kva), Zla­tan Mu­sli­mo­vić (PA­OK) i Edin Dže­ko (Man­ches­ter City). Bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci oku­pit će se u Me­ksi­ku 7. fe­bru­ara, a je­di­ni tre­ning uoči uta­kmi­ce imat će dan uoči  uta­kmi­ce. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku